Socjologia rodzaju

Czytaj Dalej

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Zakłada ona zawsze motywację ich działań i postaw, a więc wprowadza jakiś rodzaj uzasadnień, dzięki którym owe działania i postawy wydają się wytłumaczalne, a w ślad za tym cały mechanizm świata przedstawionego w dziele zyskuje zrozumiałość.

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

POEZJA KOŚCIELNA - RODOWÓD I RODZAJE

Polska średniowieczna literatura religijna jest ilościowo dość obszerna, choć do naszych czasów zachowała się tylko jej niewielka część. W swoich utworach anonimowi najczęściej autorzy oddają uczucia związane z przeżywaniem wiary, często szukając w wydarzeniach biblijnych pretekstu do wypowiedzenia...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - RODZAJE I TYPY PAMIĘTNIKÓW

Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników: −  pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia −  pamiętniki pisane u schyłku życia −  pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw.

SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki i epiki. Autor satyry przedstawia swój negatywny stosunek do jakiejś osoby lub rzeczy. Można wyróżnić następujące typy satyr: portretowe, sytuacyjne (zdarzenie jest ilustracją zjawiska)...

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

 

U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów

A miłości bym nie miał

Stał bym się jak miedź brzęcząca

Albo cymbał brzmiący

Gdybym też miał dar przekonywania

I znał wszystkie tajemnice

I posiadał wszelką wiedzę

I wszelką możliwą wiarę

Tak iżbym góry przenosił

A miłości bym nie...

Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność?

Rodzaje satyr: społeczno-obyczajowa polityczna osobista literacka konkretna abstrakcyjna np.

Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

Pojecie : Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia Rodzaje : Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej: - polityka liberalna → wolnego handlu, państwo zapewnia wolny rynek - polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj.

Pojęcie i rodzaje ceł

Przez cło rozumie się opłatę nakladaną przez państwo na towar przekraczający granicę celną danego kraju . Granica celna z różnych powodów (np. ustanowieniów obszarów celnych o specjalnym charakterze ) nie musi się pokrywać z granica państwową. W przypadku utworzenia obszarów celnych o specjalnym...

Transakcje specjalne (cechy i rodzaje)

Z uwagi na rodzaj uwarunkowania transakcje wiązane dzielimy na : poziome, pionowe W ramach powyższych rodzajów uwarunkowań wyróżnia się odmienne typy (rodzaje) transakcji wiązanych, do których można zaliczyć: zakupy wzajemne, samospłatę, transakcje offsetowe (offset) d) transakcje zamienne - zwane inaczej switchowymi, polegają na sprzedaży całości lub części należności clearingowej partnerowi z kraju trzeciego.

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

  WNIOSKI:   brak kryterium jednoznacznie identyfikującego ryzyko, silne powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka, powiązania czynników wywierających ryzyka są silne i mają charakter dwukierunkowy, ryzyko jest determinowane przez czynniki egzogeniczne (zew.

Rodzaje sankcji

- Sankcja represyjna- stosowana przez organy, gdy nie możemy wyegzekwować, przywrócić stanu rzeczy, który dyspozycja nakazuje lub zakazuje; ma funkcję prewencyjną,

- Sankcja egzekucyjna- charakter restytucyjny, przywracanie stanu rzeczy, o którym mówi dyspozycja, np. prawo administracyjne ( budowlane-...

Rodzaje planów

1.Strategiczne - prowadzące do osiągnięcia ogólnych celów organizacji - do spełnienia misji,stanowiącej szczególny powód istnienia organizacji.

2. Operacyjne - określają sposoby wcielania w życie planów strategicznych.

Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych...

Rodzaje podejścia do sformalizowanego planowani strategicznego

z dołu do góry - poszczególne jednostki czy wydziały organizacji formułują strategie i przekazują do góry w celu scalenia na poziomie całej organizacji, strategia jest wypadkowa tych pionów;

z góry do dołu - inicjatywę podejmują kierownicy najwyższego poziomu organizacji. Formułują...

Źródła władzy, rodzaje władzy

Władza nagradzana (jedna osoba może nagrodzić drugą za wykonanie zadania);

Władza wymuszona (możliwość karania za niespełnienie decyzji);

Władza z mocy prawa (wynikająca z przepisów prawa);

Władza ekspercka (wynikająca z wiedzy);

Władza odniesienia (prestiż...