Służebność dożywocia

Czytaj Dalej

Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach.

Zarówno twórczość romantyczna jak i pozytywistyczna mają funkcje utylitarne, twórcy tak romantyczni jak i pozytywistyczni mają misję do spełnienia.

(1) Koncepcja poety i poezji w romantyzmie

Poezja jako absolut, głos wnętrza, akt twórczy - niemal boska czynność kreacyjna, wyrażanie niewyrażalnego...

Państwo i społeczeństwo obywatelskie; koncepcje: tożsamości, powiernictwa, służebności

Tożsamości Dla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a nie ich uprawnień, a wobec tego zupełnie obce było im zastanawianie się nad kwestią stosunku...

Służebności gruntowe wiejskie i miejskie

Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe do korzystania z cudzej własności. Na właścicielu ciążył obowiązek znoszenia cudzej ingerencji (pati), powstrzymania się od czynności przysługujących mu z prawa własności (non facere) lub wyjątkowo utrzymania na swój koszt rzeczy służebnej...

Powstanie służebności

Służebność powstawała na skutek decyzji właściciela i przy udziale osoby zainteresowanej. Służyły do tego in iure cessio, ale grunty wiejskie można było mancypować. Równie dobrze służebność mogła powstać poprzez zastrzeżenie właściciela, który np. sprzedawał nieruchomość. Mogła ona...

Powstanie i wygaśnięcie służebności

Służebność powstawała na skutek decyzji właściciela i przy udziale osoby zainteresowanej. Służyły do tego in iure cessio, ale grunty wiejskie można było mancypować. Równie dobrze służebność mogła powstać poprzez zastrzeżenie właściciela, który np. sprzedawał nieruchomość. Mogła ona...

Pojęcie i rodzaje służebności

Służebność (servitutes) jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien ściśle określony sposób.

Własność daje możliwość do korzystania z rzeczy w zasadzie bez ograniczenia. Służebność natomiast daje prawo do korzystania z rzeczy cudzej...

Służebności osobiste

Służebności osobiste mogły dotyczyć gruntu, ale ich cechą charakterystyczną było to, że przysługiwały zawsze tylko jakiejś osobie. Osobisty charakter takiej służebności oznaczał, że była ona prawem podmiotowym niezbywalnym i kończyła się z zasady najpóźniej wraz ze śmiercią osoby...

Zasady dotyczące służebności

Służebnościami rządziły pewne zasady ogólne, i tak:

„służebność nie może polegać na działaniu” (servitus in faciendo consistere nequit) – obciążony właściciel był zobowiązany jedynie do powstrzymania się od działania (non facere) albo do znoszenia cudzego działania (pati) – wyjątek...

Powstanie i zgaśnięcie służebności

Powstanie służebności – służebności powstawały z woli osób zainteresowanych, przez czynności prawne. Służebności gruntów wiejskich – jako res mancipi – powstawały przez mancipatio lub in iure cessio; inne – przez in iure cessio. Służebności osobiste – najczęściej w testamencie.

Poza czynnościami...

Służebności

Służebności – uprawnienie do korzystania z cudzej rzeczy w ograniczonym zakresie, jej właściciel musiał znosić (pati) ingerencję osoby uprawnionej do służebności lub powstrzymać się od pewnych działań non facere (wstrzymanie się od budowy na własnym gruncie budynku przekraczającego pewną...

Nabycie, zgaśnięcie i ochrona służebności

W prawie najdawniejszym i klasycznym były to in iure cessio – służebności gruntowe i użytkowanie; mancypacja – w gruntach wiejskich będących res mancipi. Przy mancypacji właściciel mógł zastrzec sobie na nim służebność przez deductio servitutis (można też było stosować to przy in iure cessio)...

Służebność gruntowa

Może polegać:

- na korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władnącej

- na ograniczeniu właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań.

- na zakazie wykonywania przez właściciela...

Służebność osobista

Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista jest czynna i bierna. Wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jest niezbywalna nie ,można jej nabyć przez zasiedzenie.

Służebność mieszkania...

Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie oraz służebność gruntową

Użytkowanie

art. 252 K.C – rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków. Na treść tego prawa składają się 2 uprawnienia:

- prawo do używania rzeczy

- prawo do pobierania pożytków

Przedmiotem użytkowania jest rzecz ruchoma bądź nieruchoma.

POWSTANIE – sposobem powstania...

Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: służebność osobista oraz zastaw

Służebność osobista:

Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista jest czynna i bierna. Wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jest niezbywalna nie ,można jej nabyć przez zasiedzenie...

DOŻYWOCIE. Komedia w 3 aktach wierszem

DOŻYWOCIE. Komedia w 3 aktach wierszem, komedia A.Fredry, powst. 1834-35 (pomysł i red. brulionowa zapewne1829), wyst. we Lwowie 12 VI 1835, prwdr. w t. 5 Komedii,tamże 1838. Akcja rozgrywa się współcześnie w mieście (niewątpliwie we Lwowie), w „sali oberży"; zatrzymali się w niej:zgrany do nitki młody...

DOŻYWOCIE

Zapis na przeżycie, umowa obopólna między małżonkami co do dożywotniego używania dóbr po śmierci drugiego; wymowa, wycug, wymiar, przeniesienie prawa własności nieruchomej, w Polsce zwłaszcza gospodarstwa rolnego, za życia właściciela na członków rodziny, w zamian za dożywotnie utrzymanie lub inne...

Służebność osobista

Zgodnie z artykułem 285 Kodeksu Cywilnego, służebności są grupą ograniczonych praw rzeczowych, obciążających wyłącznie nieruchomości. Występują one najczęściej w stosunkach sąsiedzkich. Służebności polegają na obciążeniu nieruchomości w określonym zakresie lub przez osobę uprawnioną. W innym pojęciu jest to również ograniczenie właściciela danej nieruchomości w jego prawach na rzecz zwiększenia użyteczności innej nieruchomości. Każda służebność ...