Słuchowo

Słuchowo

Czytaj Dalej

Jakie ćwiczenia pomagają rozwijać percepcję i pamięć słuchową?

1.    Ćwiczcnia analizy, syntezy i różnicowania bodźców słuchowych (niewerbalnych).

2.    Ćwiczcnia słuchu fonematycznego: a) różnicowanie fonemów, b) analiza i synteza fonemowa, c) analiza i synteza sylabowa, d) analiza i synteza wyrazowa zdań, słów, sylab.

3.    Ćwiczcnia koordynacji...

Co oznaczają pojęcia: wychowanie słuchowe i trening słuchowy?

Wychowanie słuchowe - to takie postępowanie pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne z dzieckiem, które pobudza jego rozwój i służy przeciwdziałaniu ncgalywnym skutkom wady słuchu. Polega ono na wykorzystaniu w praktyce wszelkich dostępnych metod i środków, specyficznych dla wymienionych...

Przewód słuchowy

Jeszcze u noworodka występuje w postaci podkowiastej rynienki kostnej otwartej ku górze i nieco ku tyłowi, zwanej pierścieniem bębenkowym (annulus tympanicus). Do rowka biegnącego dokoła pierścienia bębenkowego— bruzdy bębenkowej (sulcus tympanicus) — przyczepia się błona bębenkowa. Oba wolne górne...

Narząd statyczno-słuchowy

Między narządem statyezno-słuchowym a narządem wzroku istnieją zasadnicze różnice dotyczące ich budowy. O ile narząd wzroku jest zbudowany z warstw, które przebiegają koncentrycznie, o tyle receptory, pomocnicze i dodatkowe części składowe narządu statyczno-słuchowego stoją jeden za drugim. Wynikiem...

Trening słuchowy

trening słuchowy; program oddziaływania na zmysł słuchu mający na celu polepszenie zdolności percepcji słuchowej. T. s. ma szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci z uszkodzeniami słuchu, u których istnieją największe możliwości wykorzystywania resztek słuchowych. Wskutek braku stymulacji...

Ograniczone zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego

Etiologia. Czyrak powstaje w części chrzęstnej przewodu na skutek zakażenia gron-kowcowcgo mieszków włosowych i otaczającej je skóry. W wyniku drapania, nadmiernego czyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego lub zmiany stanu miejscowego skóry w przewodzie słuchowym (pi f, wilgotność, równowaga flory...

Droga słuchowa

1.    Neuron rozpoczyna się w ciałach komórek nerwowych znajdujących się w zwoju spiralnym ślimaka, układają się one spiralnie wzdłuż wrzeciona położonego w kanale spiralnym wrzecionka. Ich wypustki obwodowe dochodzą do narządu spiralnego, a wypustki dośrodkowe tworzą część ślimakową nerwu...

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI

Kinga Lasoń Agata Kostrzewska Magdalena Szwajkowska grupa b ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI PAMIĘĆ funkcja psychiki wyrażająca się właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu, przechowywaniu i przypominaniu ubiegłego doświadczenia oraz informacji i wykorzystywaniu ich w określonych sytuacjach. Wyodrębnia się pamięć: · słowno-logiczną, · obrazową, · motoryczną i emocjonalną, · pamięć dowolną i ...

Pamięć słuchowa

Pamięć słuchowa bezpośrednia odgrywa dużą rolę w pisaniu pod dyktando. Zapamiętywanie kolejno następujących po sobie sekwencji słownych jest nieodzownym warunkiem ich odtworzenia w piśmie poprzez przełożenie słów na znaki graficzne w układach wyrazowych i zapis wyrazów w podanym szyku.

Podczas...

Aparat słuchowy

aparat słuchowy; w potocznym rozu­mieniu urządzenie wzmacniające słuch, inaczej proteza słuchowa. Rozróżnia się a. s. indywidualne, noszone przez osoby z uszkodzonym słuchem, oraz stołowe, inaczej stacyjne, instalowane w pomieszczeniach (najczęściej w kla­sach szkolnych). Ten drugi rodzaj a. s...

Grzybica przewodu słuchowego zewnętrznego

Etiologia. Najczęstszym patogenem jesl Aspergillus niger, rzadziej występują Absi-tlia, Candida albicans, Mm nr. Rhizopus.

Szerokie, stosowanie antybiotyków (ogólnie, lub miejscowo), steroidotcrapia, leczenie immunosupresyjnc powodują zaburzenia biocenozy ustroju poprzez zniszczenie flory rezydencyjnej, co...

Wrażenia słuchowe

W ocenie sensorycznej żywności stosunkowo w niewielkim stopniu jest wykorzystywany zmysł słuchu, chociaż w niektórych szczególnych przypadkach może on odgrywać znaczną rolę. Jako przykład można tu wymienić ocenę niektórych cech składających się głównie na strukturę i konsystencję produktu, jak...

Badanie potencjałów słuchowych

W trakcie badania pacjent leży. Bodźce słuchowe przekazywane są przez słuchawkę do każdego z ucha osobno (ryc. 6-7). Natężenie dźwięku dobiera się dla każdego ucha indywidualnie i powinno ono przekraczać o 60 dB (decybeli) próg słyszalności. Bodziec dźwiękowy powtarzany jest 3000 razy.

Różnicowanie słuchowe

różnicowanie słuchowe; zdolność roz­różniania głosek świadcząca o prawi­dłowej percepcji złożonych bodźców słownych, niezbędna dla opanowania poprawnej wymowy, czytania, pisania. Istnieje wiele metod testowych prze­znaczonych dla oceny zdolności r. s. u dzieci w wieku szkolnym, u których...

KOSTKI SŁUCHOWE, kosteczki słuchowe

Najmniejsze kostki szkieletu umieszczone w jamie ucha środkowego kręgowców lądowych. U ssaków są to trzy kosteczki, zestawione ze sobą ruchomo: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Ich rolą jest przenoszenie drgań z błony bębenkowej na okienko owalne przedsionka ślimaka.

Kora słuchowa

Pierwszorzędowa kora słuchowa zajmuje zakręty poprzeczne znajdujące się na górnej powierzchni zakrętu skroniowego górnego. Kora drugorzędowa znajduje się w zakręcie skroniowym górnym wokół kory pierwszorzędowej.

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zajęcia słuchowo - ruchowe

W ramach tych zajęć prowadzi się gimnastykę i logorytmikę. Systematyczne podnoszenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne przyczynia się do wszechstronnego rozwoju psychicznego i fizycznego dziccka. a zatem korzystnie wpływa na rozwój jego osobowości (zgodnie z zasadą jedności rozwoju...

EUSTACHIUSZA TRĄBKA, trąbka słuchowa

Wąski przewód łączący gardziel z jamą ucha środkowego, występujący u kręgowców lądowych, za wyjątkiem płazów beznogich, ogoniastych i niektórych bezogonowych, a także węży i beznogich jaszczurek. Trąbka Eustachiusza służy do wyrównywania ciśnienia po obu stronach biony...