Wady narządów zmysłów u dzieci. Słuch

Człowiek dysponuje pięcioma zmysłami, które informują go o tym co się dzieje wokół niego. Są to: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Zajmiemy się opisaniem jednego z nich, a mianowicie słuchu. Ucho zewnętrzne widoczne na boku głowy, skierowuje dźwięk do przewodu słuchowego. W uchu środkowym dźwięki uderzają w napiętą błonę bębenkową wprawiając ją w drżenie. Wywołuje ono grzechotanie trzech malutkich kosteczek słuchowych. W uchu wewnętrznym znajduje się ...

Jak na przestrzeni lat zmieniała się terminologia oraz wartości progów słyszenia przy uszkodzeniu słuchu?

Dynamiczny rozwój audiometrii oraz postęp w zakresie rozwiązań technicznych i sposobów terapii spowodował, że na przestrzeni lat granica między głuchotą a niedosluchcm wciąż się obniża. Ukazują to liczne klasyfikacje wad słuchu, z których wynika, że początkowo graniczną wartością było 70-80...

Jaka jest najnowsza terminologia stosowana w przypadkach zaburzeń słuchu?

Międzynarodowe Biuro Audiofonologii (B1AP) zaleca zastąpienie terminu głuchota określeniem uszkodzenie słuchu, uzasadniając to skrajnym, pejoratywnym zabarwieniem tego pierwszego pojęcia. Proponowany termin uszkodzenie słuchu uwypukla znaczenie ciągłości w skali od słuchu normalnego poprzez różne...

Co to znaczy słyszeć i jakie są konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu dla rozumienia mowy?

Słyszeć - znaczy odbierać dźwięki kanałem słuchowym. Proces odbioru i rozumienia dźwięków zachodzi dzięki aparatowi przewodzeniowemu (ucho zewnętrzne, ucho środkowe i część ucha wewnętrznego) ora?; aparatowi odbiorczemu (narząd Corliego. nerw słuchowy, drogi słuchowe centralne, prowadzące...

Jakie etapy pracy wyróżnia się w terapii logopedycznej dzieci z wadą słuchu, będących w różnym wieku?

Proponowany podział, dokonany pod kątem wieku pacjentów (a nic pod kątem stopnia ubytku słuchu czy rodzaju niedosluchu), uwzględnia fakt, że wszystkie zalecane lu czynności mogą doprowadzić u dzieci niedosłyszących do znacznego polepszenia słuchu bądź nawet do uzyskania zbliżonego do...

Jak przebiega pierwszy etap badania logopedycznego dziecka z przypuszczalną wadą słuchu?

I etap - Określenie problemu

1. Badania wstępne

Badaniem wstępnym będzie szczegółowy wywiad z matką dziecka podejrzewanego o wadę słuchu, przeprowadzony w celu uzyskania następujących informacji:

czy w rodzinie (nawet dalszej) występowały przypadki upośledzeń słuchu, czy między rodzicami...

Chorzy z upośledzeniem słuchu

Ludzie o dobrym słuchu często stwierdzają, iż osoby w podeszłym wieku o upośledzonym słuchu po prostu nie chcą słyszeć. Starsi ludzie nie rozumieją rozmówcy ze względu na upośledzenia słuchu. Często natomiast ocenia się ich jako osoby, które czegoś nie rozumieją z powodu swego poziomu inteligencji...

O czym należy pamiętać przystępując do terapii dziecka z uszkodzonym narządem słuchu?

Podejmując pracę z dzieckiem wykazującym dysfunkcję słuchową należy uwzględnić następujące wskazówki metodyczne:

1. Przekazanie rodzicom diagnozy powinno być jednocześnie początkiem terapii rodziny Poza informacją, z czym się wiąże problem ich dziecka.

muszą om posiąść podstawową wiedzę...

Program powszechnych przesiewowych badań słuchu

Program został wdrożony w Polsce 1 stycznia 2004 roku dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Badanie skriningowe słuchu u noworodków jest obecnie obowiązkowe i wykonywane we wszystkich szpitalach położniczych.

Podstawy merytoryczne wprowadzenia badań skriningowych słuchu w wieku...

Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem narządu słuchu

Największe znaczenie w procesie przyswajania mowy ma słuch. Osoby źle słyszące mają trudności w odbiorze mowy, wielkość tych trudności zależy od stopnia upośledzenia słuchu. Wady wymowy związane z zaburzeniami słuchu zależą od wieku, w którym nastąpiło obniżenie słyszalności, od stopnia...

Jakie są przyczyny upośledzenia słuchu?

A. Pruszewicz (1994), uwzględniając kryterium etiologiczne, podzielił zaburzenia słuchu występujące u dzieci na następuiące grupy:

1.    głuchota dziedziczna i wady rozwojowe,

2.    głuchota wrodzona,

3.    głuchota nabyta, uwarunkowana czynnikami endo- i egzogennymi

Coraz więcej autorów odchodzi...

Jakie zaburzenia rozwojowe utrudniające przyswajanie języka mogą towarzyszyć uszkodzeniu słuchu?

Do zaburzeń rozwojowych, z którymi może współwystępować wada słuchu należą dysfazja, zaburzenia zachowania, upośledzenie umysłowe, zaburzenia wzroku oraz schorzenia somatyczne. Biorąc pod uwagę możliwość wtórnego charakteru wymienionych anomalii, należy z dużą ostrożnością podchodzić do...

Jakie metody pracy wykorzystuje się w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu?

Współczesne metody rozwijania mowy u dzieci z wadą słuchu można dzielić według różnych kryteriów. I tak np. biorąc pod uwagę preferowane sposoby komunikacji wyróżnia się:

1.    metodę unisensoryczną (monosensoryczną), wykorzystującą prostą zasadę: słuchaj i patrz. Kładzie ona nacisk na...

Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika - Instytucje opieki i kształcenia osób z wadą słuchu

W zależności od wieku i etiologii osoby z wadą słuchu mają w Polsce zorganizowaną opiekę i kształcenie w placówkach podlegających Minister­stwu Zdrowia bądź Ministerstwu Edukacji Narodowej. W układzie tym fun­kcjonują:

a) Poradnie Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu lub...

Od jakich czynników zależy kształtowanie i rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem?

Rozwój mowy dziecka z uszkodzonym słuchem uzależniony jesl od: lego, czy zaburzenie słuchu stanowi jedyny deficyt rozwojowy, czy też występuje obok innych zaburzeń rozwojowych (np zaburzeń motoryki, upośledzenia umysłowego, wad wzroku ilp.);

-    stopnia uszkodzenia słuchu (nie jest to czynnik...

Jak nauczyciel szkoły masowej może pomóc uczniowi z wadą słuchu?

M. Góralówna (1993) przetłumaczyła wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniami z wadą słuchu, opracowane przez National Acouslic Laboratories z Sydney w Australii. Oto one:

1.    Należy akceptować uczniu z wadą słuchu, gdyż postawa nauczyciela jest ważna w osiąganiu przez dziecko sukcesów.

2...

NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY U DZIECI Z ZABURZENIEM SŁUCHU

Dysfonie audeogenne- zaburzenia głosu u osób niesłyszącyc,specjaliści którzy się zajmują tymi osobami to:surdipedagog, surdologopeda, surdopsycholog, foniatria.

Ze względu na właściwości rozwoju dzieci słyszących oraz czas wystąpienia wady słuchu wyróżnia się:

-utratę słuchu prelingwalną-nabyta...

Badanie słuchu u niemowląt i małych dzieci

Uwaga: Każde dziecko, które nie reaguje prawidłowo na bodźce dźwiękowe, wkrótce po urodzeniu, ale nie później niż w 6 miesiącu, musi przejść badanie otologiczne.

Nawet zupełnie głuche dziecko również przechodzi okres płaczu i gaworzenia i dopiero wtedy zaczyna podejrzewać się poważne upośledzenie...

Narząd słuchu i równowagi

Narzad sluchu odbierajacy fale akustyczne ma lacznosc z otoczeniem, a narzad rownowagi jest calkowicie zamkniety w puszce czaszki.

Narzad sluchu i rownowagi stanowi ucho, ktore dzieli sie na trzy czesci: ucho zewnetrzne, srodkowe i wewnetrzne.

Ucho zewnetrzne sklada sie z malzowiny usznej i przewodu sluchowego...

Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu

Ucho zbudowane jest z: ? ucha zewnętrznego; ? ucha środkowego; ? ucha wewnętrznego; Ucho zewnętrzne - zbudowane jest z małżowiny usznej, przewodu słuchowego kończącego się błoną bębenkową, która odgranicza ucho zewnętrzne od ucha środkowego. Małżowina uszna utworzona jest z chrząstki sprężystej, którą pokrywa cienka warstwa skóry. Przewód słuchowy zewnętrzny wyściełany jest skórą, w początkowym odcinku skóra posiada krótkie, grube włosy oraz gruczoły ...