Słownik radykalny

Słownik radykalny (łac. radix - korzeń, rdzeń) - oświeceniowa koncepcja słownika etymologicznego, który miał być zbiorem rdzeni, będących zawiązkami słów, tworzących pierwotny język ludzkości, z którego wykształciły się różnorodne języki. Rdzenie abstrahowano z tematów wyrazowych, usuwając z nich samogłoski. Spisy rdzennych spółgłosek tworzyli francuscy myśliciele Charles de Brosses i Antoine...

Czytaj Dalej

ENCYKLOPEDIE (SŁOWNIKI) FILOZOFICZNE

Mają swe źródła w odległej przeszłości. Już Arysto­teles w V księdze Metafizyki umieścił materiał słownikowy dotyczący głów­nych zagadnień filozoficznych. Dużo zagadnień filozoficznych prezentują wielkie ogólne encyklopedie, począ­wszy od Encyklopedii Diderota (-> encyklopedyści). Wybrane...

Słownik bierny i czynny

słownik bierny i czynny; zasób opanowanych słów wchodzących w zakres danego systemu językowego. Słownik bierny odnosi się do rozumienia słów, a czynny do poprawnego ich wypowiadania. Istnieją normy określające zasób s. b. i c. dla dzieci w odpowiednich przedziałach wieku. Prowadzi się w wielu...

SŁOWNICTWO

SŁOWNICTWO

TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU

Treścią wyrazu nazywamy zespół charakterystycznych cech przed--miotu oznaczonego przez ten wyraz, mianowicie cechę łączącą dany przedmiot z innymi przedmiotami, należącymi do tej samej klasy, oraz cechy różniące go od przedmiotów oznaczanych innymi wyrazami.

Jeśli...

Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?

Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia.

Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak:

języka polskiego - jest słownikiem współczesnej...

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

Po zerwaniu współpracy z sanacją, Falanga zaczęła przeżywać kryzys, co doprowadziło do secesji oraz spadku zaufania do wodza – Bolesława Piaseckiego, który w przededniu wojny zawiesił działalność Ruchu Narodowo Radykalnego.

Koncepcja radykalnego humanizmu według E. Fromma

Cechy miłości ojcowskiej: - Nie jest wszechobecna - Nie jest bezwarunkowa - Nie jest wszechogarniająca - Wsparcie, a nie sterowanie czy narzucanie-> Radykalny humanizm wierzy, że człowiek może pokonać każdą przeszkodę.

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ

LINDE SAMUEL BOGUMIŁ, ur. 11 IV 1771 w Toruniu, zm. 8 VIII 1847 w Warszawie, leksykograf, pedagog, bibliotekarz i bibliograf. Pochodził ze zniemczonej rodziny mieszcz. pochodzenia szwedz.; studiował teologię ewang. i filologię na uniw. lipskim, gdzie 1792 objął lektorat jęz. polskiego. Nawiązał...

LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

LITEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Litwę i Polskę łączyła w przeszłości kilkuwiekowa wspólnota państwowa. Stolica Litwy —» Wilno była" jednym, z ważnych ośrodków rozwoju kultury pol. i miejscem styku obu kultur. Do piśmiennictwa litew. wpływypol. przenikały początkowo przez łacinę, język...

OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol.

OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol. obejmujący 2 poł. XVIII i pocz. XIX w.; termin „o." jako nazwa epoki przyjął się za wzorem Niemiec (upowszechniony m.in. przez I. Kanta). Traktowane do niedawna jako ostatnie ogniwo kultury i literatury staropol., o. jest dziś zgodnie uznane za...

REWOLUCYJNA POEZJA 1905-39

Niektórych poetów radykalnej lewicy, którzy znaleźli się w ZSRR, dotknęły jednak represje (na skutek fałszywych oskarżeń), a ich twórczość uległa pewnym przemianom (nurt tragiczny w poezji Broniewskiego, czy Czuchnowskiego).

URBAŃCZYK STANISŁAW

URBAŃCZYK STANISŁAW, ur. 27 VII 1909 w Kwaczale (Krakowskie), językoznawca. Studiował filologię pol. i słow. na UJ (1929-34). W czasie okupacji niem. więziony z in. uczonymi krak. w obozie w Sachsenhausen i nast. w Dachau (wspomnienia Uniwersytet za kolczastym drutem 1946, wyd. 3 1975), po zwolnieniu...

Demokracja w Europie 1945-95

Te nowe nurty radykalne zdominowały europejską scenę polityczną w końcu lat 60. Najbardziej radykalne zmiany nastąpiły na Półwyspie Iberyjskim.

BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POLSKIEJ

wieszcza; stąd nawiązywaniedo poezji prorockiej przybrało 2 odmienne od poprzednichwarianty: głoszenie przez Bożego wybrańca wezwania doheroicznego życia wiarą, czego najbardziej radykalny wyrazdała poezja W.

BULTMANN RUDOLF

-» Bartna, a w ostatecznymodniesieniu do luterskiej teorii usprawiedliwienia przezwiarę, pojmowanej jako radykalne wyzwolenie człowieka odsamego siebie.

CALEPIO, Calepino AMBROGIO OESA

ur. 2 VI 1435 wCalepio (k. Bergamo), zm. 30 I 1510 w Bergamo, Leksykograf.

Do zakonu wstąpił 1458, prawdopodobnie nie przyjął święceńkapłańskich. Owocem jego wieloletniej pracy i znajomościjęzyków klasycznych oraz hebr. był słownik łac. Cornucopiae(Reggio Emilia 1502), w którym wyjaśniał znaczenie...

CZŁOWIEK - POCHODZENIE

Wyjaśnienie przejścia jednego gatunku w drugi o radykalnie różnych cechach pozostaje więc nadal przedmiotem wielu teorii. , z drugiej zaś istnienie bariery radykalnie oddzielającej psychizm zwierzęcy od ludzkiego.

ENCYKLOPEDIA - E. OGÓLNE

Zaczątkiem ogólnej e. alfabetycznej jest pochodzące z przełomu ery pogańskiej i ery chrześcijańskiej dzieło słownikowe Weriusza Flakkusa De verborum significata którego fragmenty w formie epitomy przekazał Sekstus Pompe-jusz Festus (2. poł. II w.), a jego wyjątki ok. 780 Paweł Diakon (Sexti Pompei Festi...

FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

Rudnicki, Program społeczny Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR).

SŁOWNIK

 

SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są...