Słownik radykalny

Czytaj Dalej

Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?

Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia.

Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak:

języka polskiego - jest słownikiem współczesnej...

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "UWAGACH NAD ŻYCIEM JANA ZAMOYSKIAGO" Staszic wypowiada się wobec sześciu spraw:

1 Edukacja- jedyną szkołą winny być szkoły rycerskie, zajmujące się też szkoleniem ucznia jako obywatela. W nauce moralnej podstawą powinna być religia.

2 Prawodastwo- podejmowanie uchwał większością głosów a...

Obóz Narodowo Radykalny i jego rozbicie na ONR-ABC, ONR - Falanga, ich ideologia

Po zerwaniu współpracy z sanacją, Falanga zaczęła przeżywać kryzys, co doprowadziło do secesji oraz spadku zaufania do wodza – Bolesława Piaseckiego, który w przededniu wojny zawiesił działalność Ruchu Narodowo Radykalnego.

Koncepcja radykalnego humanizmu według E. Fromma

Cechy miłości ojcowskiej: - Nie jest wszechobecna - Nie jest bezwarunkowa - Nie jest wszechogarniająca - Wsparcie, a nie sterowanie czy narzucanie-> Radykalny humanizm wierzy, że człowiek może pokonać każdą przeszkodę.

FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

Rudnicki, Program społeczny Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR).

SŁOWNIK

 

SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są...

Bank-słownik terminów

Agio ( ang. agio ) jest to procent pobierany przy wymianie pieniądza papierowego na gotówkę (na rachunku), bądź przy wymianie słabej waluty na mocną. W rozliczeniach clearingowych agio stanowi różnicę między oficjalnym kursem waluty rozliczeniowej a kursem rynkowym. Akcept ( ang. acceptance ) jest to podpis trasata na wekslu, zobowiązujący do zapłacenia weksla w terminie. Przyjęcie weksla oznacza się zazwyczaj wyrazem "przyjęty" lub "akcept", musi być bezwarunkowy,

Zasada radykalnego wątpienia jako zasada radykalnej pewności

Kartezjusz, a właściwie, Rene Descartes urodził się w 1596 roku w La Haye, prowincji Touraine we Francji. Wykształcenie zdobywał w jezuickim kolegium w La Fleche i w Paryżu, w którym ukończył studia matematyczne. Kartezjusz był twórcą klasycyzmu- przywiązywał on szczególną wagę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, był zwolennikiem systematycznego, rozumowego ładu w dochodzeniu do prawdy, odrzucał wszelkie uprzedzenia i przesądy. To, co rozumiał, uważał za prawdziwe ...

Orientacja nekrofilna i biofilna w koncepcji radykalnego humanizmu.

· Fromm ostrzega przed rozpowszechnieniem się tej orientacji, która wcale nie musi przybierać swej radykalnej formy.

Zadania wychowawcy w koncepcji pedagogiki radykalnego humanizmu.

Zadaniem wychowawcy jest poszerzenie margines wolności oraz wspieranie biofilii, czyli orientacji skierowanej na życie. Wychowawca może dać uczniom możliwości wyboru, rozbudzać w nich energię ku życiu. Kształcenie oznacza zapoznanie młodego człowieka z najlepszym dziedzictwem ludzkiej rasy, które sformułowane jest w słowach. Kształcenie staje się skuteczne tylko wtedy, gdy te słowa stają się rzeczywistością w osobie nauczyciela oraz praktyce społecznej i strukturze ...

Słownik pojęć UE

Słowniczek z zakresu Polityki Strukturalnej Acquis communautaire – (Dorobek prawny WE) – całokształt dorobku prawnego WE, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Unii Europejskiej. Prawo wtórne tworzą rozporządzenia zawierające normy o charakterze ogólnym, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie oraz inne akty organów UE, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskie.

Slownik obsluga ruchu turystycznego Z. kruczek

A LA CARTE MENU (DANIA z KARTY) - jadłospis z wyborem dań, z których każde ma przypisaną cenę. AGENT - osoba, która posiada otwarcie wyrażone lub domniemane upoważnienie działania lub reprezentowania kogo innego, tj. zleceniodawcy. AIRPORT TAX (OPŁATA LOTNLSKOWA) — podatek, opłacany przez pasażerów linii lotniczych, zarówno przy przylocie, jak i przy wylocie, lub tylko w jednym z tych przypadków. Akwizycja - działanie mające na celu pozyskanie jak największej ...

ENCYKLOPEDIE (SŁOWNIKI) FILOZOFICZNE

Mają swe źródła w odległej przeszłości. Już Arysto­teles w V księdze Metafizyki umieścił materiał słownikowy dotyczący głów­nych zagadnień filozoficznych. Dużo zagadnień filozoficznych prezentują wielkie ogólne encyklopedie, począ­wszy od Encyklopedii Diderota (-> encyklopedyści). Wybrane...

słownik umysłowy

słownik umysłowy - 'struktura w — pamięci, dotycząca języka; odpowiada w przybliżeniu poziomowi pojęciowej wiedzy o świecie. Język jest uniwersalnym systemem znaków konwencjonalnych służących komunikacji międzyludzkiej. Sama zdolność posługiwania się językiem (competence) jest uwarunkowana...

Słownik bierny i czynny

słownik bierny i czynny; zasób opanowanych słów wchodzących w zakres danego systemu językowego. Słownik bierny odnosi się do rozumienia słów, a czynny do poprawnego ich wypowiadania. Istnieją normy określające zasób s. b. i c. dla dzieci w odpowiednich przedziałach wieku. Prowadzi się w wielu...

Jak rozwijać słownik pacjenta z zaburzeniami nazywania?

Pacjenci, którzy mają zaburzenia nazywania, zwane też anomią. przejawiają trudności w kojarzeniu postrzeganych zjawisk (przedmiotów, czynności, cech przedmiotów itp.) z ich nazwami (rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami itp.). Celem terapii jest rozwijanie zasobu słów. czyli słownika. Do...

SŁOWNIK BARW W TEOLOGII I SZTUCE. WARTOŚCIOWANIE

Biel. Szczególnie ceniona przez teologów jako barwa czystości i niewinności,jest też symbolem odnowy życia duchowego (stąd alba kapłanów). Nowy Testamentmówił o bieli, barwie aniołów, sług bożych na ziemi. Biel jest także barwąapostołów, proroków, starców Apokalipsy. Symbolika ta stosowana jest...

Radykalne zmiany — Karlstadt

Powrócił do Wittenbergi pod opiekę księcia elektora saskiego, a gdy Luter znajdował się w zamku wartburskim,przejął przywództwo radykalnego ruchu.