Skrzyżowanie równorzędne

Skrzyżowanie równorzędne

Skrzyżowanie równorzędne – skrzyżowanie, na którym nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu. W Polsce, zgodnie z art. 25 kodeksu drogowego, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony (jeżeli wykonuje się...

Czytaj Dalej

Skrzyżowanie drogi oddechowej i drogi pokarmowej

W gardle, krzyżuje się droga oddechowa i droga pokarmowa; skrzyżowanie to występuje z tego powodu, że płuca oraz drogi oddechowe dolne położone są po stronie przedniej i powietrze na swej drodze z jamy nosowej musi być «przewekslowanc» ze strony tylnej na przednią. Specjalny mcęhanizm zabezpiecza...

Politologia

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ‘politike’ co oznacza ‘sztuka rządzenia państwem’. 2. Zakres i treść politologii Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia,

Podstawy politologii

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ‘politike’ co oznacza ‘sztuka rządzenia państwem’. 2. Zakres i treść politologii Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia,

Prawo administracyjne

ADMINISTRACJA jest pojęciem używanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Administracje uważa się za pozostałą część działalności państwowej. Administracją jest wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości. Za administracje państwową uważa się tę z podstawowych form działalności państwa,

QUATRE-BRAS, ważne skrzyżowanie dróg z Brukseli do Charleroi i z Nivelle do Namur, na płd. od Brukseli

Gdzie 16 VI 1815 doszło do bitwy między wojskami ang.-holend. Wellingtona i lewym skrzydłem Armii Północy, dowodzonym przez Neya. Zgodnie z rozkazem Napoleona Ney, znajdujący się rano w osadzie Frasnes, miał przesunąć się ku płn. i opanować Q.-B., aby w ten sposób nie pozwolić Wellingtonowi na...

Drogi piramidowe

Są to drogi korowo-rdzeniowa i korowo-jądrowa. Droga piramidowa utworzona jest z dwóch neuronów: neuronu ośrodkowego, położonego w korze mózgu oraz obwodowego, którego ciało znajduje się w rogu przednim rdzenia kręgowego lub jądrze ruchowym nerwu czaszkowego. Początkiem dróg jest kora nowa. W...

Moralność w litelaturze

MORALNOŚĆ

„Kwiatki św. Franciszka”

W średniowieczu myśl ludzka wykształciła pewne ideały życiowe. Wynikały one z uznawanej wówczas filozofii i dotyczyły dwóch uprzywilejowanych stanów: rycerstwa i duchowieństwa. Powstał więc ideał rycerza oraz ideał człowieka pobożnego – ascety. Święty...

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

Początki literatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - "Bogurodzica".

Utwory Jana Kochanowskiego:

postawa zupełnego podporządkowania i akceptacji Boga w pieśni "Czego chcesz od nas Panie",

"Treny" - zmiana nastawienia z...

Historia Filmu - Warstwa dźwiękowa w filmie

Warstwa dźwiękowa w filmie

W filmach słowa mogą występować w trojakiej formie: dialogu, komentarza oraz napisów, aczkolwiek w filmie dźwiękowym jest to forma rzadko stosowana. Słowo w filmie — zwłaszcza w dialogu — musi być zgodne z indywidualnym charakterem osoby mówiącej, musi też być ^zbieżne z...

Historia Telewizji

Telewizja

Telewizja elektronowa narodziła się w dniu 26 stycznia 1926 r. Tego dnia bowiem jej wynalazca, Anglik John Lagie Baird, emitował po raz pierwszy w historii obraz telewizyjny.

Telewizja w ciągu ostatnich lat uległa wielu zmianom. Przede wszystkim rozwinęła się telewizja satelitarna i kablowa...

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r. Potrafił w rozsypującej się machinie wojennej Trzeciej Rzeszy skon­centrować dziesiątki tysięcy po­jazdów, 1100 czołgów, amunicję, 17500 t paliwa, zaopatrzenie dla ćwierć miliona żołnierzy. Liczył...

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Plan ofensywy w Ardenach Hitler obmyślił prawdopodobnie na przeło­mie września i października 1944 r. Potrafił w rozsypującej się machinie wojennej Trzeciej Rzeszy skon­centrować dziesiątki tysięcy po­jazdów, 1100 czołgów, amunicję, 17500 t paliwa, zaopatrzenie dla ćwierć miliona żołnierzy. Liczył...

CHAR Bl-BIS - czołg

Seryjna produkcja francuskich cięż­kich czołgów BI i Bl-bis rozpoczęła się w 1935 r. Zastosowano w nich wiele nowoczesnych rozwiązań. Sil­ne uzbrojenie i opancerzenie stwa­rzało wrażenie, że czołgi te mogą być równorzędnymi przeciwnikami niemieckich *PzKpfw III i IV. Jed­nakże w warunkach bojowych...

FIAT G.50 FRECCIA - samolot

Prototyp włoskiego samolotu my­śliwskiego został oblatany 26 lutego 1937 r. Z chwilą przystąpienia Włoch do wojny w czerwcu 1940 r. siły powietrzne tego państwa (*Re-gia Aeronautica) dysponowały 97 samolotami G.50 (89 w gotowości bojowej), które pomimo modyfika­cji nie mogły stać się równorzędny­mi...

REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów...

SPITFIRE, Supermarine - samolot

Myśliwski samolot brytyjski, jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej; skonstruował go w 1935 r. Reginald J. Mitchell, który wykorzy­stał doświadczenia z budowy wyści­gowych wodnosamolotów zdobywa­jących dla Wielkiej Brytanii nagrody Schneidera (np. Supermarine S.6B 13 września 1931 r. osiągnął...

TIGER I PZKPFW VI (SdKfz181) - czołg

Prace nad skonstruowaniem ciężkie­go czołgu rozpoczęły się w Niem­czech w 1937 r., jednakże wobeczwycięstw, jakie na polach bitewodnosiły średnie czołgi *PzKpfw IIIi IV, dowództwo wojsk lądowychnie widziało potrzeby budowanianowego pojazdu pancernego. Do­piero 26 maja 1941 r. Urząd Uzbro­jenia...

TKS - tankietka

Mały bezwieżowy czołg rozpoznaw­czy skonstruowany w Biurze Studiów Państwowych Zakładów Inżynierii przez inż. Edwarda Habicha. Była to ulepszona wersja takietki TK, w której zastosowano m.in. grubszy pancerz, silnik o większej mocy, inne podwozie, nowocześniejsze przyrzą­dy celownicze.

W latach 1934-36...

V-2 (A-4) - rakieta

Pierwsza użyta bojowo rakieta bali­styczna skonstruowana przez zespół dr. Wernhera von * Brauna; była efektem wielu lat badań i prób nie­mieckich naukowców. Od 1937 r. badania prowadzono w ośrodku *Peenemunde, gdzie von Braun ukończył prace nad eksperymental­ną rakietą A-3 i przystąpił do budo­wy A-4...

Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

Sofokles to, obok Ajschylosa i Eurypidesa, jeden z największych tragików starożytnej Grecji. Żył w latach 496-406 p.n.e., w okresie najświetniejszego rozwoju Aten, za panowania Peryklesa. Napisał 120 sztuk, z czego do naszych czasów przetrwało zaledwie 7, m.in. Antygona, powstała w 441 r. p.n.e.

jak...