Skokowa

Skokowa

Czytaj Dalej

Mechanika stawów skokowych

W stawie skokowym górnym odbvwają się ruchy kości skokowej w stosunku do goleni. W stawie skokowym dolnym odbywają się ruchy dolnej części stępu i śródstopia wraz z palcami w stosunku do goleni i kości skokowej.

Staw skokowo-goleniowy

pars tibiocalcanea); pasmo tylne, przykryte pochewką ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego, przyczepia się do brzegu powierzchni przyśrodkowej bloczka kości skokowej (część piszczelowo-skokowa tylna, pars tibiotalaris posterior).

Boczny (przyśrodkowy) test stabilności stawu skokowego

Więzadla strzałkowe (boczne) to: przednie i ty Ine więzadlo skokowo strzałkowe przednie, a piszczelowe (przyśrodkowe) to więzadlo trójgraniaste. Najczęstsze uszkodzenia staw u skokowego powodowane są przez ruch supinacyjno-addukcyjny i dotyczą prawic zawsze przedniego więzadla piszczclowo strzałkowego.

Zmienność kości skokowej

Zmienność kości skokowej w zależności od stopnia uwypuklenia stopy przejawia się poza tym w wielu innych właściwościach, np. czy też odchylenia szyjki od osi kości skokowej.

Światłowód z profilem skokowym

Światłowód z profilem skokowym - charakterystyczna cecha włókna światłowodowego (jednomodowego lub wielomodowego), w którym stały współczynnik załamania światła w rdzeniu zmienia się skokowo w ustalonej odległości od osi rdzenia - od stałej wartości maks.

Kość skokowa

Kość skokowa (talus). Kość skokowa jest drugą z kolei kością stępu pod względem wielkości.

Głowa kości skokowej

Przyśrodkową, położona do przodu od powierzchni stawowej piętowej środkowej, jest wypukła, mniej więcej trójkątna i spoczywa na więzadle piętowo-łódkowym podeszwowym albo na chrząstce włóknistej, która uzupełnia panewkę stawu skokowego dolnego między kością piętową a łódkowatą.

Działanie mięśni stawu skokowego

Wszystkie mięśnie, które przebiegają do tyłu od poprzecznej osi stawu skokowego górnego, wykonują zgięcie podeszwowe. To podwójne działanie tłumaczy się stosunkiem położenia osi stawu skokowego dolnego do kierunku pociągania mięśnia.

Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? –podać przykłady każdej z nich

Cecha skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich; cech ta też jest nazywana dyskretną, np.

CECHY SKOKOWE I CIĄGŁE

Cechy statystyczne (mierzalne), które przyjmują wartości całkowite nazywa się cechami skokowymi lub dyskretnymi.

Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? – podać przykłady każdej z nich

Cecha ilościowa : skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich cecha ta też  jest nazywana dyskretną, przykład: ilość bakterii, pracowników, pasażerów.

Staw skokowy protezy kończyny dolnej

staw skokowy protezy kończyny dolnej; łączy -> stopę protezy kończyny dolnej z częścią goleniową protezy i umożliwia ruchy zginania grzbietowego oraz podeszwowego stopy.

POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA

POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA —objętość cylindra zawarta między dnem tłokai wewnętrzną ścianką głowicy cylindra, gdy tłokznajduje się w dolnym zwrotnym punkcie. Pojemnośćskokowa określa ilość mieszanki zasysanejdo cylindra, dJatego moc silnika jestwprost proporcjonalna do pojemności skokowejcylindra.

Staw skokowy

Dalsza nasada piszczeli częstoulega złamaniu przy banalnych skręceniachstawu skokowego.

Omówić dowolnie wybrany rozkład zmiennej losowej skokowej, przedstawić na wykresie

f(x), F(x)

Zmienna losowa przyjmuje dwie wartości 1, 2 każda z wartości przyjmuje z prawdopodobieństwem ½.

Staw skokowo-goleniowy

Nakłucie wykonuje się od strony zewnętrznej zarówno ku tyłowi, jak i ku przodowi od strzałki. Wybierając dojście tylne, należy wkłuć igłę 2 palce powyżej szczytu kostki bocznej tuż ku tyłowi od strzałki, kierując igłę skośnie ku przodowi i stronie przyśrodkowej. Dojście przednie wymaga...