Skocznia narciarska na polanie Przysłop pod Baranią Górą

Skocznia narciarska na Przysłopie – nieistniejąca skocznia narciarska na polanie Przysłop pod Baranią Górą w Beskidzie Śląskim. Została zbudowana w latach 1927–1928 dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu Karola Krokera, pierwszego gospodarza uruchomionego parę lat wcześniej schroniska PTT na Przysłopie pod Baranią...

Czytaj Dalej

Agresja i przemoc

Programy mentorskie polegają na tym, że osoba spoza rodziny konkretnego młodego człowieka podejmuje się opieki nad nim.

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

Efekt widza to zależność polegająca na tym, że im więcej jest świadków nagłego wypadku, tym mniejsza istnieje szansa, że którykolwiek z nich podejmie interwencję.

Gra półsłówek

<strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

Marcin Bielski

Zasługi około utrwalenia języka ojczystego w literaturze dzieli z Rejem ziemianin i rycerz, szlachcic sieradzki Marcin Bielski (1495-1575). Nie posiadał on ani wybitnego talentu, ani tej łatwości pisania, co Rej, ale przepadając za książkami, usilną pracą nabył więcej wiadomości i wyrobił sobie...

Franciszek Karpiński (1741-1825)

Najwybitniejszym preromantykiem polskim XVIII wieku jest «poeta serca», <spiewak Justyny> (jak go nazwali już współcześni), autor pieśni Kiedy ranne i Wszystkie nasze, Franciszek Karpiński, urodzony 4 października roku 1741 w Hołoskowie na Pokuciu, zmarły 16 września roku 1825 w Chorowszczyźnie na...

Znaczenie marki w wyborze żywności na tle innych czynników warunkujących zachowania konsumentów - znane marki żywności

Trochę historii Istnienie marek jest konsekwencją posiadania przez konsumentów niepełnych informacji o dostępności produktów, ich jakości i alternatywnych cenach. Sposób i znaczenie znakowania markami zmieniały się na przestrzeni wieków. Znakowanie produktów rozpoczęło się już w starożytności, kiedy np. na cegłach pojawiły się nazwy mające na celu identyfikację producenta. Długa historia nadawania marek spowodowała, że na przełomie XIX i XX wieku zaczęto ...

Powstanie listopadowe

Sytuacja przed powstaniem Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równocześnie koronowany w Warszawie na króla polskiego, a nadana przez niego konstytucja, oddzielne wojsko, administracja, szkolnictwo gwarantowały pewną niezależność. Pod koniec trzeciej dekady XIX stulecia w Królestwie coraz powszechniejsze stały się naruszenia konstytucji i prawa przez cara Mikołaja I i jego ...

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji i Rzymu

Jego rola polegała na zarządzaniu majątkiem i podejmowaniu ważnych decyzji.

Negatywny wpływ mass mediów na młodego człowieka

Chłopcy "komputerowi" okazali się bardziej agresywni i dotyczyło to zarówno wyniku ogólnego, jak i wszystkich wskaźników testu, a mianowicie: napastliwości fizycznej i słownej oraz napastliwości pośredniej, negatywizmu, podejrzliwości, wrażliwości i drażliwości.

Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W procesie podejmowania decyzji przez Radę Europejską – co odbywa się w drodze głosowania większościowego – istotne znaczenie ma wielkość kraju członkowskiego.

Ćwiczenia kinezjologiczne, ich opis i wpływ na organizm człowieka

W ten sposób możemy uchronić się od reakcji instynktownych, niekontrolowanych przez nas (atak, ucieczka), dzięki czemu nasze podejście do danej sytuacji będzie bardziej rozumne, przemyślane.

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Polityka państwa jest ściśle związana z podejściem rządu do biznesu.

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

Chloraminy tworzą o wiele mniej THM niż chlor, podejrzewa się jednak, że wywołują raka.

AMERYKA ŁACIŃSKA

Ruch zjednoczeniowy zaznaczający się również w podejmowanych akcjach partykularnych napotyka tu znaczne trudności, wynikające z wielkiej liczby wspólnot, które dzielą różnice dogm.

EUROPA - DZIEJE

Podejmowane w latach 70-ych próby złagodzenia napięcia między obu blokami doprowadziły do podpisania 1975 w Helsinkach z udziałem Stanów Zjedn.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

Zainteresowanie rodów książęcych f.oraz dogodne okoliczności, związane z rozwojem miastpol. sprzyjały powstawaniu pierwszych fundacji franciszkańskichjuż w XIII w.

A. Do 1517 - Na tereny pol. przybyli f. z Czech; pierwszeklasztory założono we Wrocławiu (1236 lub 1234) i w Krakowie(1237); dzięki...

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman.

I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozszerzeniu działalności firmy na południową Polskę oraz poszerzenie asortymentu. Biznes plan potwierdza opłacalność tego przedsięwzięcia, gdyż branża kosmetyczna (specjalistyczna) Polski to głównie zagraniczne firmy, których produkty są drogie. Natomiast produkty naszej firmy będą tańsze w porównaniu z zagranicznymi, gdyż będą produkowane na bazie krajowych ...

Egzamin z zarzadzania na kierunku ekonomia-pytania i odpowiedzi

Model administracyjny podejmowania decyzji: Jest to model podejmowania decyzji, który zakłada, że podejmujący decyzje: 1) dysponują niepełną i niedoskonałą informacją 2) są ograniczeni w swej racjonalności 3) mają skłonność do zadowalania się przy podejmowaniu decyzji pierwszym dopuszczalnym rozwiązaniem.

Dydaktyka ogólna do TWP

Jest narzędziem pomocnym w podejmowaniu decyzji w sprawach celów dydaktycznych. Innowacyjne- to zdolność podejmowania działań twórczych, może to robić w zakresie projektowania, w realizacji, w ocenie.

Problem konfliktu i jego rozw,na przykladzie przyjazni,podzialow społ.i demokracji

Z tego tez względu jednostki z konfliktami wewnętrznymi, z pewnej mierze również zewnętrznymi związanymni z pierwszymi i im podporządkowanymi będziemy podejrzewać o zdrowie psychiczne, a jednostki nie przejawiające takich konfliktów o uposledzenie uczuciowe (psychopatię), o upośledzenie umysłowe, (…) (K.