Składniki pokarmowe

Czytaj Dalej

Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych (paszoznastwo)

Zapewniają one nie tylko lepsza dostępność składników pokarmowych ale różnież chronią przewód pokarmowy zwierzęcia przed infekcjami.

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Jako składniki pokarmowe nazywane są inaczej lipidami i obejmują dużą grupę związków o różnorodnej budowie chemicznej, których wspólną cechą jest nierozpuszczalność w wodzie oraz rozpuszczalność w tzw. Pokarmowymi źródłami witaminy B6, są: steki wołowe, granatowa fasola, kukurydza, wątróbka, ryby i ziemniaki.

POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY

POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY — różnesubstancje zawarte w paszy, zaspokajającepotrzeby pokarmowe zwierząt; do najważniejszychskładników pokarmowych należą: -* białko,-♦amidy, włókno, —►bezazotowe substancjewyciągowe, tłuszcz, związki mineralne i witaminy.

Jakie są alergizujące składniki pokarmowe?

Wyjątkową podatność na alergie pokarmowe wykazują dzieci.

Immobilizacja składników pokarmowych

zależy od odczynu roztworu glebowego,aktywności drobnoustrojów oraz od zasobności gleby w dany składnik pokarmowy.

Składnik pokarmowy czysty

Termin przyjęty umownie w nawożeniu do interpretacji ilościowej składnika pokarmowego.

Naddatek bilansowy składnika pokarmowego

Różnica ilości składnika pobranego w maksymalnym plonie i dawki tego składnika, jakątrzeba zastosować w nawozie miner. w celu uzyskania takiego plonu.

Prawo zwracania glebie utraconych składników pokarmowych

Prawidłowość, wg której dla utrzymania żyzności gleby konieczne jest zwracanie jej wszelkich subst. przyswajalnych,które pobrały rośliny, lub które stałysię nieobecne na skutek stosowanych rozmaitych zabiegów agrot.

Składniki pokarmowe roślin

Subst. chem.niezbędne do życia organizmów (makroelementy,mikroelementy). Większość z nichrośliny czerpią z gleby, czasami również z liści(dokarmianie dolistne). W rolnictwie tradycyjnyms.p. wprowadzane są z zewnątrz w postaci nawozów, natomiast w rolnictwie biodynamicznym z obiegu...

Stosunek składników pokarmowych

S.s.p. wcałej masie nawozów zastosowanych pod określone rośliny, korzystnie wpływający naich wzrost i rozwój, np. stosunek N:P:K dlażyta powinien kształtować się jak 1:0,8:1, a N:P:K:Mg dla buraka cukrowego powinien byćzbliżony do proporcji występujących w buraku,wynoszących odpowiednio...

Układ pokarmowy

Wchłanianie wody, formowanie kału Rola Żółci : - aktywowanie enzymów trzustki - emulgowanie tłuszczów - wzmaganiu perystaltyki jelit Trawienie białek :  (1etap) Żołądek ( pepsyna – rozbija białka na mniejsze cząstki , podpuszczka działa na białka mleka powodując ich ścięcie), (2etap) masa pokarmowa miesza się z sokiem trzustkowym(trypsyna, chymotrypsyna – trawią białko) i żółcią , (3 etap) enzymy wybiórcze ...

Składniki mineralne - makroskładniki

SKŁADNIKI MINERALNE:części skł.organizmu człowieka.Składniki te w postaci popiołu pozostają po spaleniu tkanek człowieka.Skł.te stanowią ok.4%masy człowieka.

MAKROSKŁADNIKI:skł.,których ilość w organizmie jest większa,a zapotrzebowanie dzienne przekracza...

Składniki makrootoczenia

Należy podkreślić, iż makrootoczenie nie jest jednakowe dla firm nawet z tego samego kraju czy regionu. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie analizy dla każdego przedsiębiorstwa osobno. Niejednakowe warunki zewnętrzne wynikają z lokalizacji, branży, sektora. Analiza ma za zadanie umożliwić rozpoznanie...

Stopień płynności danego składnika aktywów

Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

Pomiar płynności jest istotnym...

Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa

 

Składnikami kapitału obrotowego są:

Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów gotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

Należności – to kwoty należne przedsiębiorstwu od stron trzecich za dostawy zrealizowane na...

Bilans płatniczy i jego składniki

 

Bilans płatniczy - to sporządzane za określony okres zestawienie wykazujące sytuację płatniczą kraju z tytułu kontaktów zagranicznych. Bilans płatniczy jest pojęciem bardzo szerokim i dzieli się na:

 

Bilans obrotów bieżących – zestawienie płatności danego kraju wynikające z międzynarodowego...

Składniki menu Taco Bell to dobra wygodnego zakupu, wybieralne , specjalne czy nie zauważalne?

 

Dobra konsumpcyjne klasyfikuje się na podstawie kryterium zachowań konsumenta w procesie planowania i dokonywania zakupów. Kryterium to uwzględnia nawyki konsumpcyjne, sposób postrzegania i dokonywania wyboru towaru oraz częstotliwości. Składniki menu Taco Bell wydają się posiadać cechy zarówno dóbr...

Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzenia

 

W pozostałych składnikach wynagrodzenia najliczniejszą grupę stanowią składniki gwarantowane prawem. Wprawdzie Kodeks Pracy określa zasady kształtowania tych składników, to jednak praktyka gospodarcza może przyjąć bardziej korzystne zasady.

Zgodnie z Kodeksem Pracy dodatkowe wynagrodzenie za pracę...

Inne składniki wynagrodzenia

 

Strony mogą określić w umowie o pracę także inne składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli zostały one przewidziane w przepisach płacowych obowiązujących u pracodawcy i ustalają ich wysokość kwotową lub procentową. Dotyczy to np. takich składników, jak dodatek specjalny, dodatek za...

Mapa i jej składniki

Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników:

matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę;

geograficzne - tj. treść mapy, na którą...