Skażenie

Czytaj Dalej

OCHRONA ŻYWNOŚCI I WODY PRZED SKAŻENIAMI

Ekologia jest to nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem żywej przyrody. Obejmuje ona całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności między organizmami a ich żywym i martwym środowiskiem.

Człowiek ma prawo do:

1. picia czystej wody

2. zdrowego pożywienia

3. oddychania świeżym...

Czym jest skażenie mórz przez tankowce?

Skażenie wód morskich ropą zdarza się również przy czyszczeniu tankowców, kolizjach morskich i wypadkach na morskich platformach wydobyw­czych. Do największych skażeń dochodzi, gdy tan­kowce zostaną uszkodzone lub zatoną. Wycieki ropy doprowadzają do zagłady ptaków, ryb i innych morskich...

Jakie zagrożenie dla człowieka i innych istot powoduje skażenie wody?

Drobnoustroje chorobotwórcze ze ścieków komu­nalnych dostają się do tkanek organizmów mor­skich a stamtąd do ludzkiego przewodu pokar­mowego. Najbardziej rozpowszechnioną bakterią jest Escherichia coli, wykorzystywana do wyzna­czania poziomu zanieczyszczenia. Bezpieczny poziom E. coli w mięsie...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Skażenia mikrobiologiczne

Nieoczyszczane ścieki miejskie, niewłaściwie funkcjonujące hodowle ryb, rolnicze gospodarstwa, odpady przemysłu przetwórstwa spożywczego stanowią źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jednak bakterie, które dostają się do wody morskiej nie mają większych szans na rozwój ze względu na hamujący...

SKAŻENIE ŚRODOWISKA

Przedostanie się do środowiska naturalnego (atmosfery, wód, gleby) substancji toksycznych lub substancji promieniotwórczych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia roślin, zwierząt i człowieka. Istnieją dwa rodzaje s. ś.: skażenie chemiczne - wywołane przez różnego rodzaju substancje toksyczne...

W jaki sposób stosowanie ropy naftowej przyczynia się do skażenia atmosfery?

Stosowanie benzyny w silnikach samochodowych doprowadziło do ciężkiego skażenia powietrza w wielu miastach. Spaliny z samochodów i innych urządzeń napędzanych ropą zawierają trujące gazy, takie jak tlenek węgla, nie spalone węglowodory, tlenki azotu i ołów. Niektóre z tych zanieczyszczeń wchodzą w...

Czym jest skażenie wody przez ołów?

Jednym z ciężkich metali powodujących skażenie wody jest ołów. Źródłem zanieczyszczenia są oło­wiane obciążniki rybackich sieci, lekkomyślnie porzucane, ilekroć sieć się zaplącze. Rozpuszczone w wodzie związki ołowiu stanowią ogromne zagro­żenie dla łabędzi, które wchłaniają je ze...

Skażenie ludzkiej natury

Sformułowanie używane przez zwolenników kalwinizmu na wyrażenie poglądu, że istoty ludzkie wskutek popełnienia grzechu zostały w samej swojej istocie zepsute.

Zob. kalwinizm, upadek.