Skarbowe papiery wartościowe

Czytaj Dalej

Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych

Charekterystyka Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych (ERSPW) - elektroniczna platforma hurtowego obrotu obligacji i bonów skarbowych na regulowanym rynku pozagiełdowym, Centralnej Tabeli Ofert (Obecnie BondSpot).

Papiery wartościowe

Pomimo tego, że jest to papier wartościowy nie musi być on wystawiany na blankiecie urzędowym, jak się powszechnie sądzi, zaprezentowanym na obrazku, tzn. 1 (weksel ciągniony) lub 101 (weksel własny) prawa wekslowego oraz znak opłaty skarbowej.

Regulacje dot. obrotem papierami wartościowymi

Normy ostrożnościowe związane z obrotem papierami wartościowymi dotyczą 2 kwestii:   zaangażowania kapitałowego - maksymalnej wysokość bezpośrednich i pośrednich udziałów (akcji) lub prawa głosu, jakie bank może posiadać w danej instytucji   LIMITY INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH - akcje i prawa z akcji , udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych nie mogą przekroczyć w stosunku do ...

Zysk i ryzyko portfela papierów wartościowych

Inwestując w papiery wartościowe mając do wyboru papiery o różnym poziomie ryzyka i jednakowym szacowanym dochodzie powinien wybrać papier o najniższym ryzyku.

Emisja papierów dłużnych i papierów wartościowych

Do podstawowych korzyści dla emitenta przy emisji krótkoterminowych papierów dłużnych należą: obniżenie kosztów pozyskania kapitału w porównaniu z innymi źródłami środków finansowych, szczególnie zaś w porównaniu z kredytem bankowym; dostosowanie napływu środków pieniężnych do wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa poprzez kolejne emisje; możliwość wcześniejszego wykupu tych papierów na rynku ...

Dłużne papiery wartościowe

  Dłużne papiery wartościowe - reprezentują wierzytelności pieniężne na oznaczone sumy, płatne we wskazanych terminach; są to na przykład: bony skarbowe, obligacje czy też walory reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, jak: losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe.

Giełda papierów wartościowych

  Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy czym ceny owych transakcji ustalone są na podstawie popytu i podaży, a następnie podawane do wiadomości publicznej.

Instytucje, które zajmują się obrotem papierów wartościowych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – przedmiotem nadzoru jest przestrzeganie reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych.

Emisja bankowych papierów wartościowych

Bankowy papier wartościowy-służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy "bankowy papier wartościowy", a jego treść obejmuje: 1) wartość nominalną, 2) zobowiązanie banku do: a) naliczenia określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej, b) dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej, w określonych terminach; osoba uprawniona ...

Papiery wartościowe emitowane przez bank w formie S.A.

Bank informuje prezesa NBP o zamiarze emisji papierów wartościowych na 30 dni przed terminem emisji wskazując warunki i wartość emisji. Bankowy papier wartościowy służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub innej walucie wymienialnej.

Bankowe papiery wartościowe

Prezes NBP może określać w drodze rozporządzenia wartość i warunki emisji bankowych papierów wartościowych, na których emisję wymagana jest zgoda prezesa NBP.

W jaki sposób oblicza się dyskonto papierów wartościowych rynku pieniężnego

Dyskonto jest miarą korzyści finansowych jakie osiąga inwestor z lokaty w papiery wartościowe rynku pieniężnego.

Podstawowe zasady obrotu papierami wartościowymi

Uczestnikami obrotu publicznego papierami wartościowymi są: emitenci, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, spółki i banki prowadzące działalność maklerską, spółki prowadzące giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Co oznacza fakt, że papiery wartościowe mają cechę jednorodności?

  Oznacza to , że każdy egzemplarz danego papieru wartościowego jest identyczny , a kupujący i sprzedający nie muszą prowadzić negocjacji co do właściwości przedmiotu transakcji.

Ewidencja papierów wartościowych

Ewidencja obligacji Obligacja jest papierem wartościowym poświadczającym wierzytelność na określoną kwotę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach, może również zawierać zobowiązania emitenta do spełnienia określonego świadczenia niepieniężnego.

Giełda Papierów Wartościowych

Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać: Skarb Państwa, firmy inwestycyjne, banki, towarzystwa fundusze inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne oraz emitenci papierów wartościowych notowanych na giełdzie (za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego także inne krajowe i zagraniczne osoby prawne).

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Do najważniejszych działań Komisji Papierów wartościowych i Giełd należą: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych, inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynków papierów wartościowych, współdziałanie z innymi organami administracji ...

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

W sprawach dotyczących regulacji rynku papierów wartościowych, w posiedzeniach Komisji, obok jej członków uczestniczyć mogą (bez prawa udziału w głosowaniach) przedstawiciele: spółek prowadzących giełdy papierów wartościowych, spółek prowadzących rynek pozagiełdowy, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, reprezentatywnych stowarzyszeń zrzeszających maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych, izby gospodarczej ...

Papiery wartościowe

Ze względu na charakter dochodów: papiery wartościowe o dochodzie stałym (reprezentują wierzytelność, której wielkość kapitału i dochodu jest określona w kwocie pieniężnej już w chwili emisji (obligacje) papiery wartościowe o dochodzie zmiennym (to walory reprezentujące prawo do udziału w zysku osiąganym przez emitującą go jednostkę organizacyjną oraz reprezentujące udział w majątku tej jednostki -akcje) </div> Z punktu widzenia oznaczenia w ...