Skala Bovisa

Skala Bovisa – używana przez radiestetów i zwolenników geomancji, skala służąca do pomiaru promieniowania oraz określania poziomu bioenergetycznego. Sformułowana przez francuskiego radiestetę André Bovisa (1871 – 1947). Jednostka skali Bovisa nie ma ściśle określonej definicji. Nie jest to również żadna wielkość fizyczna, którą można w sposób dokładny zmierzyć. Pomiar wykonywany jest przez...

Czytaj Dalej

Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

STRUKTURA GEOLOGICZNA- w wyniku określonych procesów geologicznych powstaje układ skał, struktury geologiczne można rozpatrywać w 4 skalach: 1) megastruktury- rozległe obszary o charakterystycznej budowie geologicznej i litologii(wykształceniu litologicznym skał), genezie, różniące się od jednostek sąsiednich, np.

Skały metamorficzne - opis wybranych skał.

SKAŁY METAMORFICZNE Skały metamorficzne powstają w wyniku działania procesów metamorficznych. Ich charakter zależy od rodzaju skały wyjściowej oraz zakresu temperatury i ciśnienia w jakich zachodzi przeobrażanie. Skały metamorficzne należą do słabo rozpowszechnionych w przyrodzie. Za najważniejsze uznać należy: GNEJSY Gnejsy są jedną z większych, a zarazem ważniejszych grup skał metamorficznych. Powstały one w średniogłębokich strefach metamorfizmu, w wyniku ...

Globalizacja

 

Globalizacja oznacza tworzenie nowego typu powiązań miedzy przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest to proces w którym wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części świata maja znaczące konsekwencje dla pojedynczych ludzi, przedsiębiorstw i całych społeczeństw w...

PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ PRODUKTY DESTYLACJI I ICH ZASTOSOWANIE

ROPA NAFTOWA

Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg. oraz składniki mineralne: związki żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę...

Skały

Skupiska jednorodnych lub różnorodnych minerałów, powstałe w przyrodzie w wyniku procesu naturalnego. Przez skałę rozumie się zarówno utwory twarde i zbite, jak i luźne oraz plastyczne. Proces kształtowania skał rozpoczął się w momencie zastygania materii globu przy powierzchni. W skutek krystalizacji...

Korzyści skali

Charakterystyka

Ze zjawiskiem korzyści skali mamy do czynienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zjawisko to utożsamiane jest zazwyczaj z sytuacją, gdy w przedsiębiorstwie długookresowe koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji.

Przyczynami korzyści skali są: niepodzielność...

Skala nominalna

<br> Skala nominalna jest skalą najprostszą. ) </div> Szczególnym przypadkiem skali nominalnej jest skala dychotomiczna (dwudzielna), dzięki której można podzielić daną zbiorowość na dwie grupy rozłączne.

Skala pomiarowa

Skala przedziałowa pozwala zatem nie tylko na identyfikację badanych jednostek (skala nominalna) i ustalenie relacji mniejszości lub większości (skala porządkowa), ale także pozwala na określenie odległości między elementami zbioru.

Globalizacja

Za początki globalizacji powszechnie przyjmuje się lata dziewięćdziesiąte XIX wieku. Związane było to z faktem, iż podczas intensywnego rozwoju kapitalizmu, kapitał nie natrafiał na spore ograniczenia. Ludzie mogli wtedy inwestować praktycznie na całym świecie, co wykorzystywali chcąc osiągnąć najwyższy poziom produkcji, przy minimalnych kosztach. Pionierami globalizacji są takie firmy jak: Ford, Singer, Gilette, National Cash Register. Pierwsza faza globalizacji wynikała ...

Skały osadowe

Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą się wzajemnie ...

Skały osadowe - opis wybranych skał.

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe powstają w wyniku nagromadzania i osadzania produktów wietrzenia starszych skał, jak również resztek roślinnych i zwierzęcych o różnym stopniu rozkładu. Mogą też tworzyć się w wyniku wytrącania z roztworów wodnych. Głównymi procesami uczestniczącymi w genezie tych skał są: wietrzenie, transport, sedymentacja i diageneza. Procesy te, stanowiące etapy rozwoju skał osadowych następują po sobie w określonej kolejności, bądź też mogą ...

Skale badania postaw

skale badania postaw; metody oceny postaw dające wyniki ujęte ilościowo, umożliwiające pomiar nasilenia określonych tendencji występujących u badanej osoby. W psychologii społecznej przyjęto kilka rodzajów skal postaw, wśród których najbardziej popularne to skale typu Lickerta i Thurstona. W...

Zamek w Pieskowej Skale

Jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Pol­sce. Pierwotna warownia go­tycka stanęła w tym miejscu praw­dopodobnie za panowania Kazi­mierza Wielkiego. W 1377 roku Lu­dwik Węgierski oddal ją rycerzowi Piotrowi Szafrańcowi Była to re­kompensata za zranienie i zniewa­żenie go przez żołnierza z...

Starożytna Grecja - Muzyka i liryka chóralna

Skala dorycka składała się z dwu tetrachordów z półtonem na trzecim miejscu: e-d-ch a-g-fe; skala frygijska miała półton na drugim miejscu: d-ch-a h-fe-d; była jeszcze skala lidyjska z półtonem na pierwszym miejscu: ch-a-g fe-d-c.

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

Autor używa także licznych epitetów, przenośni (skala była jak duch).

Skala BARS

  Skala BARS jest jednym z najbardziej precyzyjnych narzędzi oceny pracowników, dającym możliwość dokonania rzetelniejszych ocen w porównaniu ze skalami punktowymi. Skala nie daje możliwości zawyżania, uśredniania i zaniżania oceny.

Media w Polsce - Paweł Paliwoda

 

Media o ogromnym kapitale niemieckim w Polsce i media w RFN mają obecnie w naszym kraju niekwestionowanego pupila. Jest nim Władysław Bartoszewski, który podczas ostatniej kampanii wyborczej stał się ikoną i dumą Platformy Obywatelskiej.

 

Powszechnie zaś krytykowany i wyszydzany jest w wielu...

Marketing globalny

 

Marketing globalny jest to działalność marketingowa przedsiębiorstwa będąca rezultatem przyjęcia orientacji globalnej. Oznacza to w praktyce dążenie firmy do zaspokajania potrzeb nabywców w różnych krajach za pomocą tych samych instrumentów marketingu, tego samego zestawu oferowanych wartości. Jest...

SKUTKI INFLACJI

 

Inflacja powoduje duże zamieszanie w kalkulacji kosztów produkcji. W rezultacie trudno jest przewidzieć wzrost realnych zysków, co wpływa destabilizująco na działalność gospodarczą i zniechęca do podejmowania ryzykownych inwestycji. Wzrost stopy inflacji powoduje nieuchronnie wzrost stopy oprocentowania...

Minimalna skala efektywna

  Minimalna skala efektywna - wielkość produkcji, przy której krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przestaje opadać (inaczej: wielkość produkcji, przy której długookresowe koszty przeciętne osiągają minimum)