Silos (magazyn)

Silos (magazyn)

Czytaj Dalej

Podział magazynów

Ze względu na sposób przechowywanego towaru magazyny można podzielić na: 

* otwarte - są to ogrodzone place składowe, gdzie przechowywany materiał nie posiada stałej ochrony przed wpływami atmosferycznymi. W magazynach tych przechowywane są materiały pochodzenie mineralnego np.węgiel, drzewo, wełna...

Lokalizacja magazynów

Lokalizację magazynów, podobnie zresztą jak lokalizację wszystkich obiektów inwestycyjnych, opracowuję się w dwóch etapach.W pierwszym etapie ustala się tzw. lokalizację ogólną określaną dla magazynów na podstawie funkcji, planowanej oraz istniejącej już sieci magazynów i organizacji zbytu, lokalizacji...

Charakterystyka magazynu EKO

Firma EKO posiada jeden magazyn, który zaopartuje obecnie 17 super-marketów.

Głównym powodem uruchomienia go było koniecznoć zgromadzenia określonej wielkości zapasów artykułów swieżych i trwałych, by zapewnienić ciągłe dostawy do obsługiwanych miejsc sprzedaży detalicznej.

Za prawidłowe...

Z jakich stref składa się magazyn

I – strefa przyjmowania,

II – strefa składowania,

III – strefa kompletacji,

IV – strefa wydawania,

V – strefa socjalno – biurowa (zaplecze).

Wymień układy technologiczne magazynów

• Układ przelotowy prosty

• Układ przelotowy kątowy,

• Układ nieprzelotowy.

Magazyny handlowe

Magazyny handlowe – są placówkami jednostek handlu detalicznego i hurtowego lub innych współpracujących z jednostkami handlu, posiadającymi odpowiednie miejsca, pomieszczeniai urządzenia umożliwiające:

1) gromadzenie zapasów, towarów niezbędnych do sprawnego funkcjonowaia obrotu towarowego

2)...

Magazyny handlowe - ODBIÓR TOWARÓW

Polega na stwierdzeniu ilości otrzymanych towarów, porównaniuustalonej ilości z danymi dokumentów przewozowych lub specyfikacji dostawy oraz na stwierdzeniu, że zewnętrzny stan przesyłki nie nasuwa podejrzenia kradzieży, że nie ma śladów uszkodzenia towarów lub opakowania. Przy odbiorze materiału magazyn...

Magazyny handlowe - PRZYJMOWANIE TOWARÓW

Prace związane z przygotowaniem odpowiedniego miejsca na składowanie towarów, które mają nadejśc do magazynów oraz prace związane z ich przyjęciem do magazynów. Przyjmowanie towarów obejmuje: kontrolę dostaw, przyjecie materiału w stan zapasu magazynowego i może być dokonane tylko na polecenie działu...

Magazyny handlowe - ROZMIESZCZENIE I UKŁADANIE TOWARÓW

Obowiązuje tu zasada stałych miejsc o określonych warunkach dla określonych grup towarowych. Bierze się także pod uwagę względy bezpieczeństaw i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem. Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem towarów sprawuje dział zaopatrzenia i komórki kontroli technicznej.

1) w...

Magazyny handlowe - PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

>

W magazynach mogą być też również wykonywane czynności związane z PRZYGOTOWANIEM TOWARÓW DO SPRZEDAŻY, określane mianem PRZEROBU HANDLOWEGO TOWARÓW. Istotne znaczenie mają czynności zmierzające do utrzymania czystości w pomieszczeniach magazynowych.

Magazyny handlowe - WYDAWANIE TOWARÓW

Polega na ich przygotowaniu do wydania oraz właściwym ich wydaniu odbiorcy lub przewoźnikowi. Przy ich wydawaniu jest ważne aby towary przyjete do magazynu najwcześniej były wydane w pierwszej kolejności. Przygotowanie ich do wydania z magzynu polega na: wyborze, skompletowaniu poszczególnych towarów i ich...

Magazyny z kartami członkowskimi

Magazyny z kartami członkowskimi sprzedają ograniczoną ilość markowych towarów żywnościowych, odzieżowych oraz innych wybranych produktów. Bardzo wysokie zniżki przy zakupie mają klienci, którzy płacą $25-50 rocznej opłaty członkowskiej. Hurtownie te działają w olbrzymich, skromnych...

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych dla Zabawy i Pożytku Osób Obojej Płci, Wszelkiego Stanu i Smaku, kwartalnik popularny, wyd. w Warszawie 1784-85 przez P. Świtkowskiego (zapewne przy wsparciu finansowym J.L. Chreptowicza), red. przez tegoż. Pismo...

ŚWIATŁO, pierwszy pol. magazyn ilustr. na Śląsku

ŚWIATŁO, pierwszy pol. magazyn ilustr. na Śląsku, wyd. w Rozbarku pod Bytomiem 1887-1901, początkowo miesięcznik, 1892-96 dwutygodnik, od 1897 tygodnik, red. przez S. Radziejewskiego, od 1892 A. Napieralskiego. Pismo dla ludu, przeznaczone dla zamożniejszych czytelników, było przykładem dobrze pojętej...

TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet

TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet, wyd. w Warszawie 1862-1915, początkowo (do 1871) pt. Tygodnik Mód i Nowości, 1913 pt. Tygodnik Mód i Powieści. Nasz Dom, 1913-15 pt. Nasz Dom. Tygodnik Mód i Powieści; red. i wyd. przez J.K. Gregorowicza (1862-89), 1890-1902 przez...

TYGODNIK ROMANSÓW I POWIEŚCI, magazyn beletrystyczny

TYGODNIK ROMANSÓW I POWIEŚCI, magazyn beletrystyczny, wyd. w Warszawie 1869-1900 przez S. Lewentala, który występował także jako jego red. formalny ; rzeczywistym był K. Kaszewski. Kontynuacja „Kółka Domowego". Pismo popularne, przeznaczone dla szerokiego kręgu czytelników. Zamieszczało gł. przekłady...

Zasady organizacji magazynu

Charakterystyka

Magazyn jest nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego. Podczas tworzenia

zasad organizacji magazynu, należy zwrócić szczególną uwagę na rolę jaką odgrywa

magazyn w procesie logistycznym , tak aby zasady organizacji magazynu prowadziły do

optymalnej koordynacji wszystkich funkcji...

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie Magazyn jako samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, aby mógł realizować swoje zadania, musi być odpowiednio zorganizowany ? wyposażony we właściwą dokumentację. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla ...

Wyposażenie magazynów

Magazyn jest to jednostka organizacyjno-funkcjonalna zajmująca się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponująca wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu zapasów, ich obsługi oraz stanu zapasów. Najważniejszą funkcją magazynu jest utrzymanie i obsługa zapasów w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu logistycznego. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej ...

Wyposażnie magazynów

Magazyn jest jednostką organizacyjno-funkcjonalną zajmującą się magazynowaniem dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia, dysponującą wyodrębnioną na ten cel przestrzenią oraz środkami technicznymi przeznaczonymi dla ruchu zapasów, ich obsługi oraz stanu zapasów. Najważniejszą funkcją magazynu jest utrzymanie i obsługa zapasów w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim uprawnionym uczestnikom. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej powierzchni ...