Silny skrzydłowy

Silny skrzydłowy

Czytaj Dalej

Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych 

- wybierany jest w wyborach równych...

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA SILNA I SŁABA

Synestezja silna bazuje na związku pomiędzy psychofizycznymi jakościami zmysłowymi: częstotliwością, intensywnością i czasem trwania dźwięku; rozmiarem, kształtem i spektrum fali świetlnej obiektu wzrokowego; czy chemiczną kompozycją smaku.

Jaka jest różnica pomiędzy podejściem słabej i silnej sztucznej inteligencji?

Silna SI twierdzi, że można zbudować taki program, który będzie myślał podobnie do człowieka.

Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy

M. skrzydłowy przyśrodkowy (ra. pterygoideus mediaiis) jest położony do wewnątrz od gałęzi żuchwy; jest to mięsień gruby, czworoboczny, biegnący od wyrostka skrzydłowatego do żuchwy.

Mięsień ten rozpoczyna się krótkim ścięgnem 1) w dole skrzydłowym kości klinowej. 2) na wyrostku piramidowym...

Mięsień skrzydłowy boczny

M. skrzydłowy boczny (ra. pterygoideus lateralis), położony na zewnątrz od poprzedniego, znajduje się w dole podskroniowym; jest to mięsień gruby, kształtu trójściennego graniastosłupa, którego podstawa jest skierowana do podstawy czaszki, wierzchołek zaś — do stawu skroniowo-żuchwowego.

M...

Chrząstka skrzydłowa większa nosa

Chrząstka skrzydłowa większa (cartilago alaris major) jest szczególnie cienka i bardzo zmienna. Otacza ona nozdrze od strony bocznej, przyśrodkowej oraz od przodu i składa się z dwóch odnóg przechodzących jedna w drugą na końcu nosa i zagiętych haczykowato. Szersza odnoga który sięgać może aż na...

Chrząstki skrzydłowe mniejsze nosa

Chrząstki skrzydłowe mniejsze (cat tilagiries alares minor es) są to małe, nieregularne płytki, które oddzieliły się od odnogi bocznej chrząstki skrzydłowej większej. Występują one obustronnie w zmiennej liczbie (1—3) w części tylnej skrzydła nosa.

Opuncja silna

Opuncja silna wytwarza spodkowate kwiaty w połowie lata.

Tętnica kanału skrzydłowego

T. kanału skrzydłowego (a. canalis plerygoidei). Jest to nieznaczna gałąź często odchodząca od poprzedniej; kieruje się ona przez kanał skrzydłowy ku tyłowi i zespala się z t. gardłową wstępującą i rylcowo-sutkową. Zaopatruje ona górną część gardła, trąbkę słuchową oraz jamę...

Splot skrzydłowy

Do splotu skrzydłowego przylega blaszka błoniasta części chrząstkowej trąbki słuchowej; silne wypełnienie splotu może doprowadzić do zamknięcia ujścia trąbki.

Ocena silnych i słabych stron konkurentów

Niemniej jednak, każda informacja jest cenna, gdyż pozwala lepiej ocenić słabe i silne strony konkurentów.

Atak skrzydłowy

Strategia oskrzydlająca polega na rozpoznawaniu przesunięć w segmentach rynku, powodujących powstawanie wolnych miejsc, czyli nie zaspokajanych potrzeb i wypełnianiu tych miejsc, rozbudowując je w silne segmenty.

WALTER O SILNEJ DŁONI

Łac. Wdltharius manu fortis, z Akwitanii, bohater poematu łac. Waltharius, liczącego ok. 1500 wersów, napisanego prawdop. w IX a. X w., opartego na zaginionym poemacie niemieckim (zob. Lai). Walter ze swą narzeczoną Hiltgunt, uwięziony przez Hunów, zdołał wraz z ukochaną zbiec z niewoli. Pod Wormacją...

Kupuj akcje, kiedy są słabe, sprzedawaj, kiedy są silne

Kupowanie akcji, kiedy przeżywają okres słabości, powinno następować tylko wówczas, gdy wcześniej zostało stwierdzone, że akcje te są wciąż zdrowe pod względem fundamentalnym. Wielu inwestorów przeżywało już nieprzyjemne chwile, kiedy kupili akcje na spadku, po czym zobaczyli, że spadają one...

Czy człowiek jest bezsilny? - Urząd

Owa bezosobowość ludzi kurii, bezosobowość, która wcale nie jest równoznaczna ze zrzeczeniem się odpowiedzialności, przeciwnie, która właśnie tym silniej podkreśla oddanie sprawom kurialnym — to jeden z najciekawszych elementów powieści, a zarazem jej głębszych problemów literackich.