Mała aktywność fizyczna

Mała aktywność fizyczna jest czynnikiem ryzyka w etiologii niedokrwiennej choroby serca. nowotworów jelita grubego, cukrzycy typu II. udaru mózgu i nowotworów sutka. W analizach międzynarodowych mata aktywność fizyczna jest definiowana jako umiarkowana aktywność fizyczna w czasic wolnym od pracy, w domu...

PROBLEMY ŻYWIENIOWE MAŁYCH DZIECI

U małych dzieci w wieku 1-3 lat najczęściej popełnianym błędem jest zbył szybkie odejście od posiłków przygotowanych specjalnie dla nich i korzystanie z posiłków ..stołu rodzinnego", co może wpływać na jednostronny skład racji pokarmowej i sprzyjać jej niezbilansowaniu. a w konsekwencji niedoborom...

Promieniowanie laserowe małej mocy

Już starożytni Grecy, Rzymianie i Egipcjanie leczyli światłem. Najnowsze badania poświęcone oddziaływaniu światła na organizm człowieka doprowadziły do powstania nowej, niezmiernie interesującej odmiany elektroterapii: leczenie laserem. Większość prac naukowych na temat zastosowania światła...

Rola małych przedsiębiorstw

Tak więc więcej małych i średnich firm istnieje na obszarach zurbanizowanych o silnie zróżnicowanej strukturze przemysłu, większej liczbie ludności, bardziej wykształconej ludności, większej liczbie przedsiębiorstw skłonnych do działania w warunkach podwyższonego ryzyka, większych możliwościach rozrywki i wypoczynku.

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Wraz z pogłębianiem się podziału pracy i ze specjalizacją towarzyszącą ewolucji gospodarczej i naukowo-technicznej następuje wydzielanie się działalności badawczo-rozwojowej z wielkich korporacji. Działalność tę przejmują firmy pośredniczące między nauką i gospodarką, specjalizujące się w...

Prądy małej częstotliwości w leczeniu porażeń kurczowych

Jeżeli jest upośledzona ośrodkowa regulacja stanu pobudliwości wrzecion mięśniowych, dochodzi do przewagi silniejszej grupy mięśniowej.

Krwiobieg mały

Początek krwiobiegu małego stanowi prawa komora serca, a jego koniec - lewy ,przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi w prawej komorze serca wynosi 15 mm Hg, w lewym przedsionku - 7 mm Hg. Gradient ciśnień w krwiobiegu małym wynosi zatem 8mm Hg. Z powyższych danych wynika, że gradient ciśnień w...

Mała urodzeniowa masa ciała

Według definicji WHO każdy noworodek, niezależnie od stopnia dojrzałości, urodzony z masą ciała poniżej 2500 g, spełnia kryterium małej urodze-niowej masy ciała (Iow birth weight - LBW).

Taka konstrukcja definicji powoduje, że noworodkiem LBW może być zarówno noworodek urodzony przedwcześnie, jak i...

Noworodek z małą urodzeniową masą ciała

Zgodnie z ogólną definicją noworodek z małą masą ciała jest to dziecko urodzone z masą ciała poniżej 2500 g. Według ostatnich raportów GUS w Polsce rodzi się około 24 000 noworodków z masą ciała 500-2500 g, co stanowi 6,5% wszystkich urodzeń. Z bardzo małą masą ciała poniżej 1500 g rodzi...

Badanie okulistyczne niemowlęcia i małego dziecka

Okresy czuwania u noworodka są krótkie, dziecko w tym wieku reaguje jedynie na ostre światło, zaciskając powieki. Zdolność skupiania spojrzenia rozwija się u zdrowego dziecka ok. 6-10 tygodnia życia, w tym okresie życia pojawia się wodzenie wzrokiem za przedmiotem. Oceniając narząd wzroku u niemowlęcia...