Silnik sprzężony

Silnik sprzężony

Czytaj Dalej

Sprzężone silniki parowe

Silniki potrójnie sprzężone składają się na przykład z cylindra wysoko, pośrednio i nisko-ciśnieniowego. Silniki takie były szeroko używane na statkach, niektóre niemieckie jednostki były napędzane przez silniki aż czterostopniowe.

Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami - Pojęcie upośledzenia sprzężonego

W rezultacie skomplikowanej patogenezy zaburzeń rozwojowych może się zdarzyć, że u danej osoby występuje więcej niż jedna niepełnosprawność. W literaturze przedmiotu mówi się wówczas o upośledzeniu: sprzężonym, złożonym, podwójnym, połączonym, wielorakim, a także o kalectwie towa­rzyszącym lub...

Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami - Rehabilitacja osób ze sprzężonymi upośledzeniami

Przedstawione zostaną te rodzaje oddziaływań rehabilitacyjnych, które należy prowadzić niezależnie od tego, jaki typ upośledzenia sprzężonego występuje. Podstawowym zadaniem w rehabilitacji dziecka ze sprzężonym upośledzeniem jest opanowanie przez nie umiejętności porozumiewania się. Należy...

Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami - Instytucje i organizacje wspomagające proces rehabilitacji osób ze sprzężonymi upośledzeniami

Z uwagi na fakt, że średnio co czterdzieste dziecko rodzi się z niespraw­nością albo uwarunkowaną dziedzicznie, albo nabytą w trakcie rozwoju pło­dowego, ogromne znaczenie ma profilaktyka. Dominuje ona w działalności poradni genetycznych, których zadaniem jest określenie prawdopodobień­stwa wystąpienia...

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy pracuje efektywnie dopiero przy prędkościach naddźwiękowych, dlatego do startu pojazdów napędzanych takim silnikiem konieczne jest zastosowanie innego silnika, np.

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Cechy sprzężone z płcią i ich dziedziczenie

Geny zlokalizowane na autosomach dziedziczą się niezależnie od płci, bo podczas mejozy segregacja chromosomów „matczynych” i „ojcowskich” jest zupełnie przypadkowa.

Geny zlokalizowane na chromosomach płciowych (x, y), to geny sprzężone z płcią; a cechy, które te geny determinują, są cechami...

Silnik samolotu

Wilbur i Orville Wright rozwiązali ten pro­blem stosując mały silnik, zaprojektowany tak, by był możliwie najlżejszy. Bracia Wright doko­nali pierwszego lotu na wyposażonym w silnik statku powietrznym 17 grudnia 1903 r.

Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

naukowcy opracowali silnik nazy­wany dziś silnikiem turboodrzutowym. silnik turbowentylatorowy, który wyposażony jest w duże, umieszczone z przodu śmigło o wie­lu łopatach, które wtłacza powietrze do komory spalania silnika.

Awaria silnika helikoptera

W przypadku awarii silnika, główny wirnik heli­koptera zwalnia i nie dostarcza już niezbędnej siły nośnej.

Rozwój konstrukcji i silników łodzi podwodnych

Silnik dieslowski W końcu silniki benzynowe zastąpiono silnikami dieslowskimi, pracującymi na o wiele mniej nie­bezpiecznym paliwie, jakim jest ropa.

Jakie jest zastosowanie silników wysokoprężnych w wesołym miasteczku?

Dziś objazdowe wesołe miasteczka wciąż uży­wają generatorów napędzanych silnikami wyso­koprężnymi. Silnik przeciętnej karuzeli pobiera w czasie ruchu moc od 10 do 40 kW, lecz aby wystartował, moc musi być większa.

Przelotowe silniki parowe

Silniki przelotowe skonstruowano z myślą o zmniejszeniu strat ciepła poprzez zmniejszenie zmian temperatury w cylindrze.