Silnik o spalaniu zewnętrznym

Czytaj Dalej

Zewnętrzne normy płynności

Ustalane są przez krajowe organy nadzorcze. W Polsce zostały wprowadzone w 1990 roku. Określają one stosunek płynnych aktywów do wymagalnych pasywów dla okresu 3-miesięcznego.

Wyróżniono następujące poziomy norm:

wyższy od 0,9 – płynność dobra;

w granicach 0,7 – 0,9 – płynność...

Kontrola zewnętrzna

Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie norm szczególnie ważnych ze społecznego punktu widzenia otoczenia a zwłaszcza norm prawnych, (np. kontrola wykonywana przez urząd skarbowy, Najwyższą Izbę Kontroli)

Wewnętrzne i Zewnętrzne Uwarunkowania Polityki Zagranicznej

Czynnik wewnętrzny,to głównie uwaga kierowana na rozwój,porządkowanie gospodarki,jej nowoczesność i rozwój cywilizacyjny kraju.Nie można w życiu wewnętrznym kraju głównej uwagi kierować ku przeszłości, matrylologii, nieustannym obchodom rocznic,szczególnie przegranych bitew,zamiast koncentrować się na...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem - Oznakowanie i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny firm

Wrażenie jakie kontrahent odnosi podczas pobytu w siedzibie firmy, może miećdecydujące znaczenie dla dalszych kontaktów. Zastosowanie określonych standardów postępowania w zakresie stylu, kolorów i wyposażenia ma duże znaczenie dlaprzedsiębiorstw mających liczne oddziały i filie. Zasada dla wielu...

Efekty zewnętrzne i prawa własności

 

Rozważając problemy produkcji przyjmowaliśmy dotąd, że jedynym rezultatem procesu produkcyjnego jest wytworzenie produktu. Tymczasem działalność wytwórcza, tak jak i każda działalność celowa człowieka, przyczynia się jednak do powstawania róznego rodzaju ubocznych efektów. Efekty te, podobnie jak i...

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasą

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasa to nie tylko zadbany ubiór, ale również inne elementy wpływające na jego image.

Podstawowym elementem jest utrzymanie czystości. Nie ma innej możliwości niż rozpoczęcie dnia od prysznica bądź kąpieli. Każdy trochę się poci. Kiedy pot osiada na ubraniu i...

Rekrutacja zewnętrzna.

 

 

Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W zależności od rodzaju rekrutacji, mogą nas interesować bądź “wszyscy”, czyli cały rynek pracy, bądź określony jego “wycinek” (segment). Istnieje kilka rodzajów...

Ogłoszenie prasowe jako element rekrutacji zewnętrznej

 

W przypadku podjęcia decyzji o metodzie rekrutacji zewnętrznej najbardziej efektywnym sposobem przyciągnięcia potencjalnych kandydatów będzie zamieszczenie ogłoszenia prasowego. Gdy przeprowadzamy segmentową akcję rekrutacyjna naszą ofertę musimy skierować do takich kanałów informacyjnych, o których...

Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła - Zewnętrzne sprawowanie

W starożytności kościół w sposób nadzwyczaj jasny ukazywał przy chrzcie świętym jego wewnętrzną stronę ale zewnętrzne sprawowanie miało jeszcze większe znaczenie niż dziś. Dokonywało się w osobnym miejscu babtysterium z basenem w którym chrzczono. Pierwszym wczesnym tego świadectwem jest nauka 12...

CZYNNIKI OTOCZENIA STOPNIA II (zewnętrznego)

Część tych odpadów jest spalana w przyzakładowej spalarni, część (szczególnie niebezpiecznych dla środowiska) jest odbierana przez wyspecjalizowane instytucje i tam odpowiednio utylizowana.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne

główny instrument realizacji stos. dwustronnych. Stałe misje dyplomatyczne są urzędami jednoosobowymi, akredytowanymi przy głowie państwa pobytu, maja charakter przedstawicielski, korzystają przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, stale przebywają w państwie pobytu.

Sposoby ustanowienia...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje specjalne

obok stałych przedstawicielstw dyplomatycznych państwa wysyłają doraźne delegacje w celu załatwienia określonych spraw – misje specjalne, misje ad hoc.

Cele misji specjalnych – polityczne (prowadzenie rokowań i załatwianie spraw spornych, negocjowanie i podpisywanie deklaracji i umów)...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Przedstawicielstwa handlowe

monopol handlu zagranicznego – stan, w którym regulowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany handlowej wykonywane jest przez państwo lub z jego upoważnienia.

Zadania przedstawicielstw handlowych – reprezentacja interesów państwa w dziedzinie handlu zagranicznego, działanie na rzecz rozwoju...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Przedstawicielstwa przy organizacjach m.

stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy org. m. wynikają ze wzrostu znaczenia i dynamicznego rozwoju org. m.; rozwój stałych przedstawicielstw nastąpił po drugiej wojnie światowej; istnieją nie tylko przy ONZ ale także przy wielu org. wyspecjalizowanych (UNESCO w Paryżu, FAO w Rzymie...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Urzędy konsularne

charakter przedstawicielski urzędów konsularnych jest ograniczony w porównaniu do przedstawicielstw dyplomatycznych;

zadania konsulatów – ochrona skonkretyzowanych interesów obywateli i państwa we wszystkich dziedzinach, które wymagają od konsula jego działania, opieki i ochrony oraz popieranie...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje wojskowe

przypadek działania jednostek wojskowych, żołnierzy i oficerów w charakterze organu zewnętrznego (wszelkie zorganizowane siły zbrojne, jednostki powietrzne, lądowe lub morskie przebywające poza granicami swego kraju); okręty wojenne posiadają immunitet będąc poza swoimi wodami od jurysdykcji...

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

We współczesnym świecie ciągle podzielonym na różne systemy polityczne i gospodarcze rozwiązania ustrojowe i systemowe odgrywają podstawową rolę mają one wpływ na kierunki poczynań organów państwowych w odniesieniu do gospodarki.

Powyższe uwarunkowania należy znać, rozpoznawać i przewidywać...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Motywy wewnętrzne – uczestnictwa w sporcie to podniecenie, radość zamiłowanie do działania oraz możliwość zaprezentowania i poprawy swoich umiejętności – czyli w skrócie to wszystko co sprawia, że sport nas bawi i cieszy.

Motywy zewnętrzne – mogą przejawiać się w formie trofeów, nagród, oraz...

Myślenie może znajdować się pod wpływem oddziaływań wewnętrznych lub zewnętrznych

Każdy z tych typów oddziaływań nieco inaczej wpływa na proces myślenia. Można zatem wyróżnić dwa rodzaje myślenia:

Myślenie autystyczne, zdominowane przez oddziaływania wewnętrzne, emocje i procesy motywacyjne Ujawnia się np. przez swobodne skojarzenia, fantazjowanie i marzenia senne. Dostarcza takich...