Silnik hydrostatyczny obrotowy

Czytaj Dalej

Majątek trwały i obrotowy

  MAJĄTEK OBROTOWY(aktywa obrotowe):rzeczowe i finansowe elementy majątku przedsiębiorstwa charakteryzujące się zmianą postaci naturalnej w stosunkowo krótkim czasie.

Ruch obrotowy

Mówiąc o środku masy wspominaliśmy o ruchu obrotowym oraz o toczeniu się ciał. Dużym ułatwieniem w analizie układów cząstek jest możliwość rozpatrywania oddziel-nego ruchu postępowego i ruchu obrotowego.

Cykl kapitału obrotowego

Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami: Długością cyklu konwersji zapasów, czyli okresu jaki upływa do momentu zakupienia zapasów materiałów i surowców do produkcji do momentu przekształcenia ich w produkty gotowe.

Kredyty obrotowe

Spowalniają obrót całkowitych zobowiązań bieżących w celu zapewnienia długotrwałej równowagi względem ilości gotówki generowanej ze środków obrotowych.

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Kapitał obrotowy netto zdefiniowany może być jako różnica między aktywami bieżącymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi: KON = G+ Z + N - Zo gdzie: KON - kapitał obrotowy netto, Z - zapasy, N - należności, G - gotówka (rezerwa gotówkowa), Zo - zobowiązania krótkoterminowe

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

W praktyce stosowane są dwie podstawowe typy strategii zarządzania kapitałem obrotowym, różniące się ze względu na stopień ryzyka i możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu: konserwatywna agresywna Strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu kapitału obrotowego netto, pozwalając łatwo osiągnąć i utrzymywać płynność finansową, wiąże się z niskim ryzykiem utraty zdolności spłacania bieżących zobowiązań, ale ...

Analiza kapitału obrotowego - cztery podstawowe obszary

zarządzanie należnościami,

zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi,

zarządzanie zapasami

 zarządzanie gotówką.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM

Jej cechą jest stosunkowo niskie wykorzystanie zobowiązań krótkoterminowych do finansowania majątku obrotowego. Strategia ta sprzyja minimalizowaniu kosztów finansowania kapitału obrotowego oraz w zwiększeniu rentowności przedsiębiorstwa, ale zwiększa ryzyko utraty płynności i może prowadzić do obniżenia wielkości produkcji i sprzedaży.

Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa

  Składnikami kapitału obrotowego są: Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów gotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

Majątek obrotowy

By dobrze gospodarować rzeczowym majątkiem obrotowym trzeba przeprowadzać kontrolę zużycia majątku obrotowego: wstępną, bieżącą, wynikową – liczymy produkty, ile powstało materiałów, odpadów, jakie pojawiły się straty.

Cechy obrotowego ruchu Ziemi

Dziś wiemy, że jest ona jedną z konsekwencji obrotu Ziemi dookoła własnej osi, czyli ruchu obrotowego (wirowego). Najważniejszymi cechami obrotowego ruchu Ziemi są: • Ziemia wykonuje pełny obrót w ciągu tzw.

Konsekwencje ruchu obrotowego

Najważniejszymi następstwami obrotowego ruchu Ziemi są: następstwo dnia i nocy - w wyniku ruchu obrotowego każdy punkt na po­wierzchni Ziemi wyłania się z nocnego cienia, jest oświetlany przez Słońce (dzień) i ponownie kryje się w mroku nocnego cienia.

Ruch OBROTOWY Ziemi i konsekwencje z nim związane

SKUTKI ruchu obrotowego: - widomy ruch słońca wraz ze sferą niebieską, zmiany jego wysokości nad horyzontem w ciągu dnia; - występowanie dnia i nocy; - ilość energii słonecznej docierającej w danym miejscu do powierzchni Ziemi zmienia się, co powoduje zmiany temperatury i ciśnienia powietrza.

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi

Dowodami na ruch wirowy ziemi są: Wahadło FOUCAULTA - przyrząd doświadczalny skonstruowany przez Foucaulta w 1851 dla udowodnienia obrotowego ruchu ziemi .

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator. W trzecim położeniu powtarza się ta sama sytuacja co w położeniu pierwszym, więc proces obrotowy zachodzi od początku.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

W silnikach spalinowych tłokowych czterosuwowych (czterosuwach) obieg pracy odbywa się w 4 kolejnych suwach tłoka, co odpowiada 2 obrotom wału korbowego; w silnikach dwusuwowych (dwusuwach) obieg pracy odbywa się w 2 kolejnych suwach tłoka, co odpowiada 1 obrotowi wału korbowego; silniki dwusuwowe w porównaniu z czterosuwowymi mają mniej skomplikowaną konstrukcję, są łatwiejsze do obsługi i naprawy, tańsze, ale ...

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy pracuje efektywnie dopiero przy prędkościach naddźwiękowych, dlatego do startu pojazdów napędzanych takim silnikiem konieczne jest zastosowanie innego silnika, np.