Silnik gry

Czytaj Dalej

POJĘCIE GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

Gra dydaktyczna charakteryzuje się następującymi wyborami reguł: wykonanie posunięcia zgodnego z regułami gry wymaga wykonania operacji, której wykonanie stanowi bezpośredni cel nauczania, każde udoskonalenie strategii gry jest związane z odkryciem właściwości lub zależności, której poznanie stanowi bezpośredni cel nauczania.

ISTOTA GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

” Korzystając z powyższej definicji możemy wskazać na główne cechy gry: aktywność uczących się, interakcję między nimi, celowo organizowaną sytuację dydaktyczną, konkurencję między uczestnikami gry, określenie reguł gry wyznaczających zakres i rodzaj czynności wykonywanych przez graczy.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry planszowe

Nowackiego „gra planszowa od gry funkcyjnej różni się tym, że jej przebieg jest zaplanowany. Przykładem takiej gry może być gra polegająca na podejmowaniu decyzji w zakresie produkcji w zależności od sprzedaży w danym okresie.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry decyzyjne

Gry te często zwane są grami kierowniczymi, grami przemysłowymi lub grami ekonomicznymi. Istotą gier decyzyjnych jest przydzielenie uczącym się, ról których „odegranie” nie polega na wypowiadaniu narzuconego tekstu, ale na prezentacji myśli, stwierdzeń, postaw i stanowisk formułowanych naprędce, stosownie do sytuacji.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry funkcyjne

Granice między poszczególnymi rodzajami gier są bardzo płynne, wszystkie rodzaje gier mają bardzo wiele wspólnych cech, dlatego dyskusja która z nich jest lepsza jest bezprzedmiotowa.

GRY DYDAKTYCZNE

Metoda gier dydaktycznych może być szczególnie przydatna w nauczaniu przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. W kreowaniu takich postaw nieocenioną rolę mogą pełnić gry dydaktyczne, dlatego powinny być stosowane również podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy pracuje efektywnie dopiero przy prędkościach naddźwiękowych, dlatego do startu pojazdów napędzanych takim silnikiem konieczne jest zastosowanie innego silnika, np.

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Gry dydaktyczne – ogólna charakterystyka

W pierwszym znaczeniu oznacza ono, iż gra jest narzędziem za pomocą którego chcemy osiągnąć jakiś cel w pracy z uczniami i dlatego wykorzystywana jest w celowo zorganizowanym procesie dydaktycznym czyli w nauczaniu zinstytucjonalizowanym. Najczęściej jest to gra umysłowa, której celem jest rozwijanie zdolności poznawczych.

Pojęcie gry dydaktycznej

Gry dydaktyczne to rodzaj metod nauczania – należących do grupy metod problemowych, które organizują treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji, w celu zbliżenia procesu poznawczego ucznia do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.

Opisz tzw. Metodę sytuacyjną. Jakie widzisz możliwości i ograniczenia w stosowaniu gry dydaktycznej we współczesnej szkole

Służy wyrabianiu u uczniów umiejętności dokonywania wszechstronnej analizy problemów składających się na tzw. sytuację trudną, a także podejmowania na tej podstawie odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidywanych następstw poczynań zgodnych z tymi decyzjami.

Gry dydaktyczne i ich stosowanie na zajęciach edukacyjnych

      Gra symulacyjna polega na rozwiązaniu wziętego z życia problemu, przedstawionego przez graczy (uczniów), którzy symulują zaistnienie sytuacji prawdziwej, dochodzą do pewnych rozwiązań i porównują je z rozwiązaniami faktycznymi.