Silnik Diesla (historyczny)

Czytaj Dalej

Silniki Diesla

Silnik Diesla wziął swą nazwę od nazwiska konstruktora -niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla, który omal nie zginął podczas eksplozji jego prototypu. Silniki Diesla, zwane też silnikami wysoko­prężnymi, napędzają wiele rodzajów pojaz­dów, generatorów i maszyn.

Zapłon w silniku Diesla

W silniku Diesla do cylindra zasysa się samo powietrze i spręża sieje tak silnie, że jego temperatura wzrasta nawet do 2480°C. Silnik Diesla musi wy­trzymywać wyższe ciśnienie, co czyni go masywniejszym, cięższym i droższym od benzynowego o podobnej mocy.

Silniki Diesla czterosuwowe

Ten suw nazywa się suwem pracy i tyl­ko w czasie jego trwania silnik wytwarza energię mechaniczną.

Silniki Diesla dwusuwowe

W jednym z typów dwusuwowego silnika wyso­koprężnego nie ma zaworów wlotowych i wyloto­wych. W innym typie dwusuwowego silnika Diesla w głowicy umieszczony jest zawór wylotowy, przez który wypychane są gazy wylotowe.

Chłodzenie w silnikach Diesla

W silniku Diesla wytwarza się znaczne ilości ener­gii, która rozgrzewa cylindry i tłoki. Aby do tego nie dopuścić, silniki wy­posażane są w układ chłodzenia, Silniki chłodzone powietrzem posiadają bogate użebrowanie, zwiększające znacznie powierzch­nię wymiany ciepła.

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku.

Dzieje narodu polskiego to dzieje bardzo tragiczne, ale bogate w wydarzenia, które dodają otuchy, jednoczą wszystkich Polaków i czynią z nich zbiorowość dumną z własnego dziedzictwa. Posiadamy zatem wspaniały skarbiec narodowych pamiątek. Wydawałoby się, że problem z oceną naszej historii i jej roli...

„ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE

 

I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego

 

Powstanie listopadowe zakończyło się klęską Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została ograniczona autonomia Królestwa Polskiego oraz zlikwidowano polskie wojsko...

Krzyżacy - Geneza powieści – źródła historyczne

Powieść Krzyżacy miała – według zamiarów pisarza – ukoronować jubileusz 25-lecia jego twórczości, przewidziany w rzeczywistości na nieco późniejszy termin niż wynikało to z daty debiutu, a więc na rok 1900. Pisanie zajęło Sienkiewiczowi stosunkowo dużo czasu – od stycznia 1896 do 10 marca 1900 r...

Szkoła historyczna w prawie

(Gustaw von Hugo, Friedrich Karl von Sayigny, Georg Friedrich Puchta) Prawo tworzy przede wszystkim historia. Powstaje ono w długim procesie rozwoju w sposób samoczynny, niezależnie od aktualnych potrzeb i decyzji człowieka. Cała teraźniejszość to nic innego jak ograniczony wytwór przeszłości, a jedyną...

Historyczna ciągłość i zmiana form społeczeństwa obywatelskiego - zróżnicowane empiryczne desygnaty pojęcia

1) Pojęcie to narodziło się już w starożytności , używał go w swoich dziełach Cyceron societas civilisDla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a...

Świat jako teren procesów historycznych w Nie – Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Jedną z cech romantycznego prądu umysłowego była rewolucyjność, dążenie do gwałtownych zmian systemu społecznego, do obalenia monarchii i wprowadzenia rządów demokratycznych. U progu XIX w. wybuchła rewolucja francuska, potem wojny napoleońskie, a wreszcie cały szereg ruchów społecznych i...

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

Okres biblijno patrystyczny: Pierwsze trudności w przyjęciu zmartwychwstania pojawiły się ze strony środowiska żydowskiego. Można w nich odnaleźć oczekiwanie powszechnego zmartwychwstania na końcu czasów. Zmartwychwstanie Mesjasza w ciągu historii i to Mesjasza ukrzyżowanego nie mogła być przyjęta...

Historyczne ukształtowanie nowotestamentowej tradycji

Zewnętrznymi impulsami faktycznego rozdzielenia chrztu i włożenia rąk był głównie chrzest w nagłych wypadkach i chrzest schizmatyków. Jeśli już ochrzczeni przychodzili do biskupa wkładał na nich ręce na znak pełnego i całkowitego przyjęcia do Kościoła. Oba ryty zostały wcześnie...

Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Historyczny fundament

Właściwym sacramentum ecclesiae świętym znakiem, w którym w sposób zasadniczy sam Kościół urzeczywistnia się i staje się widzialny, które przedstawia nie tylko jedno z podstawowych urzeczywistnień, lecz podstawowe urzeczywistnianie się communio wspólnoty wierzących z Jezusem Chrystusem między sobą jest...

Małżeństwo jako rzeczywistość „historyczna”

Małżeństwo jest rzeczywistością „historyczną”. Konkretny sposób wspólnoty między mężczyzną a kobietą ulegał i ulega doniosłym przeobrażeniom i że znana nam forma monogamii bynajmniej nie zawsze była taka oczywista. Wydaje się, że trzeba przedstawić trzy aspekty tej sprawy:...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historyczna

Tradycyjna apologetyka trzy dni pojmowała jako odległość czasową między śmiercią Chrystusa w Wielki Piątek a Jego zmartwychwstaniem w poranek wielkanocnym. Ta interpretacja wiąże się z doświadczeniami paschalnymi pierwszych uczniów Jezusa, którzy na podstawie odkrycia pustego grobu i spotkań ze...

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku

Dzieje narodu polskiego to dzieje bardzo tragiczne, ale bogate w wydarzenia, które dodają otuchy, jednoczą wszystkich Polaków i czynią z nich zbiorowość dumną z własnego dziedzictwa. Posiadamy zatem wspaniały skarbiec narodowych pamiątek. Wydawałoby się, że problem z oceną naszej historii i jej roli w...

Obraz XVIII - wiecznego polskiego spoleczenstwa w powiesciach historycznych Sienkiewicza

a). magnateria

Reprezentuja ta warstwe Janusz Radziwill, Boguslaw Radziwill, Krzysztof i Lukasz Opalinscy, Hieronim Radziejowski, Jerzy Lubomirski, Jan Zamoyski, Pawel Sapiecha i Michal Radziwill. Pisarz nie ukrywa swojego negatywnego stosunku do polskich magnatow. Oskarza ich o zdrade narodowa o swiadome...

Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom

Sytuacja polityczna Polski w latach współczesnych "Weselu" była tragiczna i wydawała się być beznadziejna. Mijały kolejne lata niewoli, nie przyniosły wyzwolenia kolejne romantyczne zrywy /powstanie listopadowe, powstanie styczniowe/, nasiliły się działania zaborców zmierzające do wynarodowienia Polaków...