Sieć większa

Sieć większa

Czytaj Dalej

Sieć większa żołądka

Sieć większa (omentum maius). Z krzywizny żołądka większej zwisa ku dołowi płyta otrzewnej, sieć większa, która jak fartuszek pokrywa prawie całkowicie pozostałą zawartość jamy brzusznej. Wzdłuż wolnych brzegów sieci mogą być widoczne odcinki jelita grubego i cienkiego. Jeżeli sieć większa...

Eurokanały logistyczne - Konfiguracja sieci eurologistycznej

To połączenie punktów zatrzymywania lub składowania zapasów lądowymi, wodnymi i powietrznymi drogami transportowymi. Celem powstawania konfiguracji sieci eurologistycznej jest:

- minimalizacja wszystkich kosztów logistycznych, w tym związanych z „przymusem" tych usług, tzn. sytuacją w której usługi te są...

Od interakcji prostych do sieci interakcji

Mówiliśmy dotąd o interakcjach między dwiema osobami. Tę podstawową postać interakcji niemiecki dziewiętnastowieczny socjolog Georg Simmel określał jako „diadę". Ale interakcje mogą się komplikować, włączać więcej partnerów. Simmel zastanawiał się, co się dzieje, kiedy do diady dołącza jeszcze...

Castells (Hiszpan) gospodarka sieci

społeczeństwo informacji opiera się na nowej gospodarce sieci; podstawę produkcji stanowi telekomunikacja i komputery

zmiany kulturowe wpływają na tożsamość jednostek i życie codzienne; w społeczeństwie sieci tożsamość jednostki staje się kwestią otwartą; już nie czerpiemy...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI EKSKLUZYWNE

Zaufanie ograniczone do ścisłego grona osób, któremu towarzyszy nieufność wobec członków innej sieci.

- To sieci zamknięte, z podziałem na „nasi” i „obcy”, „my” i „oni”.

- Nie ma w tym przypadku mowy o kapitale pomostowym czy wiążącym.

- Sieci takie, w przypadkach skrajnych, mogą występować np. w...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI ZINDYWIDUALIZOWANE

Wiążące pojedyncze relacje zaufania między partnerami; - mozaika połączonych w różny sposób diad: A ufa B, C ufa D itd.

- Ryzyko zw.z zaufaniem jest tu ryzykiem niekorzystnego działania pojedynczego partnera (zdradzi, oszuka). Ryzyko wzrasta, kiedy stawiamy na większą liczbę osób. Np. gdy pożyczam...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI KOLEKTYWNE

Członkowie sieci współdziałają dla osiągnięcia wspólnego celu, nieosiągalnego dla pojedynczych członków („jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”).

- W realizacji celu każdy zdany jest nie na pojedynczego partnera, ale na wszystkich członków sieci razem.

- Zdrada, zaniedbanie 1 partnera unicestwia...

Podaj przykłady pomiarów większej liczby cech somatycznych służących do oceny rozwoju

Do pomiarów większej liczby cech somatycznych posługujemy się pomiarami wysokości i ciężaru ciała, a u dzieci młodszych dodatkowo pomiarami obwodu głowy i klatki piersiowej. A w pogłębionej diagnozie wykorzystujemy również pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych.

SIEĆ PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

Sieć poradni w znaczący sposób decyduje o dostępności pomocy. Na terenie Polski, w zdecydowanej większości powiatów, funkcjonowała przynajmniej jedna publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a na obszarze wielu powiatów działało ich kilka. Ogółem było 557 publicznych poradni, w tej liczbie...

Sieć jako struktura społeczna

Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki.

Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i występujące w niej podstawowe kanały komunikacyjne. Są to więc powiązania, które łączą ze...

Etapy rozwoju sieci osadniczej Mazowsza

Warunki środowiska naturalnego nie sprzyjały zbytnio procesom osadniczym, których głównym motorem było rolnictwo. Przyczyniała się do tego także słaba dostępność terenów leśnych i bagiennych. Od XIII do XVI wieku 108 miejscowości uzyskało prawa miejskie. Szczególnego znaczenia nabrała Warszawa, w...

Sieć hydrograficzna Polski

Rzeka - woda płynąca w sposób ciągły lub okresowy, w korycie opadającym zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu. Ujście a) deltowate morza śródkontynentalne (zamknięte)

b) lejkowate morza otwarte

zlewisko - obszar, z którego wszystkie rzeki spływają do jednego morza

dorzecze - obszar, z którego...

Siec hydrograficzna Polski

Siec hydrograficzna Poslki zostala uksztaltowana w wyniku rozwoju rzezby terenu w trzeciarzedzie i czwartorzedzie. Jej najwarzniejszymi elementami sa:

- rzeki

- jeziora

- stawy

- mokradla

- wody podziemne

- zrodla

- sztucznie utworzone kanaly i zbiorniki

Zjawiska hydrograficzne Polski ksztaltuja sie...

Sieć rzeczna Polski

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek - Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza.

W niewielkim stopniu (3%) polska należy tez do zlewiska:

- Morza Północnego - rzeka Izera (góry Izerskie) i rzeka Orlica (góry Orlickie) , które...

Jaka jest rola klienta i serwera w sieci WWW?

Serwer - Komputer udostępniający usługi i zasoby

Klient - komputer korzystający z usług i zasobów

Proszę porównać wyszukiwanie klasyczne (w bibliotekach) do wyszukiwania w sieci Web

Web a klasyczne wyszukiwanie

==> Klasycznie (biblioteki, zamknięte zbiory, dokumentów)

– Skończony zbiór, niewielka liczba zmian w czasie

– Wysoki znaczenie pełności odpowiedzi

– Brak jawnych połączeń między dokumentami; wyjątki:

*Cytowania, referencje

*współautorstwo

==> Web

– Duża...

Jakie są główne sposoby wykorzystania sieci komputerowych? Proszę dla każdego sposobu dokonać dyskusji motywacji jego stosowania

Przesyłanie danych -> szybkość

Współdzielenie urządzeń sieciowych (drukarki, dyski) -> ułatwienie stosowane np. w biurach

Współdzielenie oprogramowania -> np. praca zdalna

Udostępnienie zasobów danych (WWW, bazy danych) -> wykorzystanie WWW ma wiele...

Podstawowe funkcje administratora sieci

Osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie sieci komputerowej. Do zadań administratora należy nadzorowanie pracy serwerów, dodawanie i kasowanie kont użytkowników sieci, ochrona przed wirusami, konfiguracja komputerów, instalowanie oprogramowania itp.

Omówić topologie sieci LAN

Sieci lokalne mogą być budowane w oparciu o różne topologie, takie jak magistrala, pierścień, gwiazda, drzewo czy siatka.

Topologia gwiazdy:

Najszerzej wykorzystywaną topologią (w sieciach bezprzewodowych) obecnie, jest topologia gwiazdy. W celu komunikacji wykorzystuje jedną centralną bazę (Access...