Sieć elektroenergetyczna

Czytaj Dalej

Eurokanały logistyczne - Konfiguracja sieci eurologistycznej

To połączenie punktów zatrzymywania lub składowania zapasów lądowymi, wodnymi i powietrznymi drogami transportowymi. Celem powstawania konfiguracji sieci eurologistycznej jest:

- minimalizacja wszystkich kosztów logistycznych, w tym związanych z „przymusem" tych usług, tzn. sytuacją w której usługi te są...

Europejski system elektroenergetyczny - UCTE

Kraje europejskie, których systemy narodowe tworzą jeden wspólny europejski system elektroenergetyczny należą do organizacji o nazwie UCTE. Polski system elektroenergetyczny połączony został z systemem krajów należących do UCTE w dniu 18 października 1995 r.

Europejski system elektroenergetyczny - Rozwój europejskiego rynku energii

Uwzględniając wspomniane już wcześniej strategiczne znaczenie elektroenergetyki dla funkcjonowania każdego państwa, poszczególne kraje rozwijały własne systemy, których celem było zapewnienie zaopatrzenia ich odbiorców w energię elektryczną.

Z czasem, mający miejsce po wojnie proces liberalizacji...

Europejski system elektroenergetyczny - Handel na rynku międzynarodowym

Handel na międzynarodowym rynku energią odbywa się w formie transakcji zawieranych pomiędzy poszczególnymi firmami lub na giełdach energii. Do największych europejskich giełd energii należą EEX (European Energy Exchange) oraz Nord Pool. Uczestnikami EEX jest ponad 130 firm z 16 krajów. Nord Pool jest...

Europejski system elektroenergetyczny - Struktura wytwarzania energii w krajach europejskich

Struktura wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych krajach uzależniona jest przede wszystkim od posiadanych przez nie zasobów paliw lub naturalnych możliwości wytwarzania energii. W większości krajów podstawowym paliwem, z którego wytwarzania jest energia elektryczna jest węgiel (kamienny i...

Europejski system elektroenergetyczny - Polska jako uczestnik europejskiego rynku energii

Synchroniczna praca w ramach dużego połączonego systemu elektroenergetycznego (moc zainstalowana 516 000 MW, obciążenie szczytowe 340 000 MW) daje Polsce wyższe bezpieczeństwo prowadzenia systemu elektroenergetycznego w stanach awaryjnych i możliwość uzyskania pomocy zgodnie z zasadami UCTE .

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - Definicja „blackoutu”

"Blackout" – tak nazywamy przerwę w pracy systemu elektroenergetycznego lub jego znacznej części, powodującą zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej na dużym obszarze.

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - „Blackout” z 4 listopada 2006

i służby dyspozytorskie sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) była w pełni kontrolowana i nie dopuszczono do dalszego podziału systemu.

Europejski system elektroenergetyczny - Strategia energetyczna Unii Europejskiej

W zielonej księdze poświęconej sieciom energetycznym określono sześć strategicznych inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE: plan połączeń międzysieciowych w basenie Morza Bałtyckiego, śródziemnomorski pierścień energetyczny, odpowiednie połączenia sieci gazowych i elektroenergetycznych z Europą Środkową i Południowo-Wschodnią na osi północ-południe, sieć przybrzeżną na Morzu Północnym, południowy korytarz ...

Od interakcji prostych do sieci interakcji

Mówiliśmy dotąd o interakcjach między dwiema osobami. Tę podstawową postać interakcji niemiecki dziewiętnastowieczny socjolog Georg Simmel określał jako „diadę". Ale interakcje mogą się komplikować, włączać więcej partnerów. Simmel zastanawiał się, co się dzieje, kiedy do diady dołącza jeszcze...

Castells (Hiszpan) gospodarka sieci

społeczeństwo informacji opiera się na nowej gospodarce sieci; podstawę produkcji stanowi telekomunikacja i komputery

zmiany kulturowe wpływają na tożsamość jednostek i życie codzienne; w społeczeństwie sieci tożsamość jednostki staje się kwestią otwartą; już nie czerpiemy...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI EKSKLUZYWNE

Zaufanie ograniczone do ścisłego grona osób, któremu towarzyszy nieufność wobec członków innej sieci.

- To sieci zamknięte, z podziałem na „nasi” i „obcy”, „my” i „oni”.

- Nie ma w tym przypadku mowy o kapitale pomostowym czy wiążącym.

- Sieci takie, w przypadkach skrajnych, mogą występować np. w...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI ZINDYWIDUALIZOWANE

Wiążące pojedyncze relacje zaufania między partnerami; - mozaika połączonych w różny sposób diad: A ufa B, C ufa D itd.

- Ryzyko zw.z zaufaniem jest tu ryzykiem niekorzystnego działania pojedynczego partnera (zdradzi, oszuka). Ryzyko wzrasta, kiedy stawiamy na większą liczbę osób. Np. gdy pożyczam...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI KOLEKTYWNE

Członkowie sieci współdziałają dla osiągnięcia wspólnego celu, nieosiągalnego dla pojedynczych członków („jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”).

- W realizacji celu każdy zdany jest nie na pojedynczego partnera, ale na wszystkich członków sieci razem.

- Zdrada, zaniedbanie 1 partnera unicestwia...

SIEĆ PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

Sieć poradni w znaczący sposób decyduje o dostępności pomocy. Na terenie Polski, w zdecydowanej większości powiatów, funkcjonowała przynajmniej jedna publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a na obszarze wielu powiatów działało ich kilka. Ogółem było 557 publicznych poradni, w tej liczbie...

Sieć jako struktura społeczna

Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki.

Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i występujące w niej podstawowe kanały komunikacyjne. Są to więc powiązania, które łączą ze...

Etapy rozwoju sieci osadniczej Mazowsza

Warunki środowiska naturalnego nie sprzyjały zbytnio procesom osadniczym, których głównym motorem było rolnictwo. Przyczyniała się do tego także słaba dostępność terenów leśnych i bagiennych. Od XIII do XVI wieku 108 miejscowości uzyskało prawa miejskie. Szczególnego znaczenia nabrała Warszawa, w...

Sieć hydrograficzna Polski

Rzeka - woda płynąca w sposób ciągły lub okresowy, w korycie opadającym zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu. Ujście a) deltowate morza śródkontynentalne (zamknięte)

b) lejkowate morza otwarte

zlewisko - obszar, z którego wszystkie rzeki spływają do jednego morza

dorzecze - obszar, z którego...

Siec hydrograficzna Polski

Siec hydrograficzna Poslki zostala uksztaltowana w wyniku rozwoju rzezby terenu w trzeciarzedzie i czwartorzedzie. Jej najwarzniejszymi elementami sa:

- rzeki

- jeziora

- stawy

- mokradla

- wody podziemne

- zrodla

- sztucznie utworzone kanaly i zbiorniki

Zjawiska hydrograficzne Polski ksztaltuja sie...