Senator

Czytaj Dalej

Powoływanie senatora

W poszczególnych województwach wybiera się: - w województwie dolnośląskim - 8 senatorów, - w województwie kujawsko-pomorskim - 5 senatorów, - w województwie lubelskim - 6 senatorów, - w województwie lubuskim - 3 senatorów, - w województwie łódzkim - 7 senatorów, - w województwie małopolskim - 8 senatorów, - w województwie mazowieckim - 13 senatorów, - w województwie opolskim ...

Przyczyny wygaśnięcia mandatu senatora i posła

Natomiast skazanie na inne kary nie powoduje wygaśnięcia mandatu parlamentarzysty, zrzeczenia się mandatu, naruszenia przepisów o niepołączalności, a więc: 1) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji nie można łączyć z mandatem parlamentarnym (chyba, że w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów poseł lub senator złoży rezygnację z takiego stanowiska lub funkcji); 2) ...

Formy organizowania się posłów i senatorów w parlamencie

W Sejmie klub może utworzyć 15 posłów, a w Senacie 7 Senatorów: koła liczą minimum 3 posłów lub senatorów. Utworzenie koła przez grupę posłów od 3-14 lub senatorów od 3-6 deklarujących podobne zasady polityczne ma swoje uzasadnienie.

STATUS PRAWNY POSŁA I SENATORA

- uczestniczyć w podejmowaniu senatorskich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych oraz rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwał - uczestniczyć w dyskusji nad każdą sprawą rozpatrywaną przez Senat - uzyskiwać ud członków RM oraz przedstawicieli właściwych organów państwowych , instytucji i organizacji informacji i wyjaśnień w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków senatorskich.

Prawa i obowiązki posła i senatora

Poza tym każdy z posłów i senatorów może też otrzymać urlop bezpłatny w miejscu stałej pracy i wówczas staje się tzw.

Odpowiedzialność konstytucyjna posła i senatora

W przypadku, gdy poseł, senator nie wykonuje swych obowiązków lub zachowuje się w sposób nie odpowiadający godności posła, wówczas Prezydium Sejmu lub Komisja Regulaminowa i Komisja Spraw Poselskich mogą zwrócić uwagę, udzielić mu upomnienia lub nagany.

TRYB WYSUWANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW I SENATORÓW

pisemne oświadczenie każdego kandydata, czy pracował lub służył w organach bezpieczeństwa lub współpracował z nimi ( też senator).

Organizacje posłów w Sejmie i senatorów w Senacie

Formami politycznej organizacji posłów i senatorów są kluby, koła lub zespoły poselskie / senatorskie; dopuszczalne jest też tworzenie klubów, kół lub zespołów wspólnych.

PRZESŁANKI WYGAŚNIĘCIA MANDATU POSŁA I SENATORA

Mandat wygasa: - Sad Najwyższy stwierdza nieważność wyborów - odmowa złożenia ślubowania ( posła lub senatora ) - w momencie śmierci - utrata prawa wybieralności - zrzeczenie się mandatu - zajmowanie przez posła lub powołania go na stanowisko ( art.

Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

Elity przed Pareto:

Religijne

Wojownicy

Arystokracja

Oligarchia

Neto i merytokracja – XIX w. o przynależności do elit decydują cechy osobowościowe i wykształcenie

XIX/XX w. Pareto wyróżnia elity polityczne

Ateny: demokracja ekskluzywna (wyłączająca), elitą...