Tryb rozpatrywania przez Sejm stanowiska Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm

Niezwłocznie po ustaleniu tekstu ustawy w wyniku rozpatrzenia uchwały Senatu albo po uzyskaniu informacji o przyjęciu ustawy przez Senat, bądź po bezskutecznym upływie terminu do podjęcia uchwały przez Senat, Marszałek Sejmu przesyła ją Prezydentowi, tekst ustawy przytwierdzony jest swoim podpisem.

Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu

Senat wybiera i odwołuje 2 senatorów do składu KRS, 2 członków KRR i T i 3 członków RP. W senacie głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart.

USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW DO SEJMU I SENATU

Ustalanie wyborów do Senatu: Dwóch (trzech ) kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów ( system większości względnej ).

WAŻNOŚĆ WYBORÓW DO SEJMU i SENATU

Weryfikacja czynności wyborczych odbywa się przy pomocy:

- postępowania reklamacyjnego

- skargi

- odwołania do Sadu lub PKW

- protestu przeciw ważności wyborów.

Moment głosowania: początek możliwości wniesienia protestu. Wybory są ważne, jeżeli w ciągu 7 dni od ogłoszenia nie zostanie wniesiony...

UZUPEŁNIENIE SKŁADU SEJMU I SENATU

Ale w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora - wybory uzupełniające. Senat najpóźniej w ciągu 6 miesięcy podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

POZYCJA PRAWNO USTROJOWA SENATU

Kompetencje własne Senatu: zgoda na zarządzenie referendum w sprawach szczególnych dla kraju przez prezydenta, powołuje 2 członków KRRiTV, l członka Komisji Selekcyjnej, 2 senatorów do KR Sądownictwa, 3 członków RPP, ustala składy delegacji Senatu do: Zgromadzenie Parł.

KOMPETENCJE SENATU

Ustala skład delegacji senatu do Zgromadzenia Międzynar. Senat nie ma funkcji kreacyjnej i kontrolnej wobec rządu.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SENATU RP. TRYB FUNKCJONOWANIA

Organy Senatu: MARSZAŁEK SENATU- ( wicemarszałkowie nie są organami Senatu )- wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez conajmniej 10 senatorów w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów.

UDZIAŁ SENATU W POSTĘPOWANIU LEGISLACYJNYM

Senat może podjąć uchwałę o przyjęciu lub wprowadzeniu poprawek, ma na to 20 dni. Senat wzywa kandydata do udzielenia odpowiedzi na pytania Senatorów info.

KOMPETENCJE PREZYDENTA OKREŚLAJĄCE JEGO ZWIĄZKI Z SEJMEM I SENATEM

Orędzie do Sejmy, Senatu, Zgromadzenia Narodowego ( nie jest przedmiotem debat). Zarządzenie referendum za zgodą Senatu ( bezwzględna większość ).

CZYTELNIA AKADEMICKA, Stowarzyszenie Cz.A.

,było organizacją pozauniwersytecką, nie podlegającą kuratelisenatu, w związku z czym Cz. 1961; Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie (zbiór.

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. akademickie (1580), na właściwy przeduniwersytecki poziom została wydźwignięta dopierS przez Keckermanna, który stworzył podręczniki do nauczania szeroko pojętej filozofii, retoryki, historyki.

HELION, akademickie koło lit.-artyst.

HELION, akademickie koło lit.

PRO ARTE ET STUDIO. Pismo młodzieży akademickiej

Pismo młodzieży akademickiej, czasopismo wyd.

TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

TORUŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. akademickiego 1594.

SENAT

, w dawnej Polsce najwyżsi dostojnicy świeccy i duchowni zasiadali w senacie w krzesłach, a senatorowie niżsi stopniem lub tylko tytularni - na ławach, a gdy zbrakło miejsc - na poręczach i drążkach. Senatorowie to dobrzy mężowie, senat zaś to złe zwierzę, łac.

Wymień i omów trzy funkcje Sejmu i Senatu

Za zgodą Senatu, wskazuje kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Scharakteryzuj zasady wyboru Sejmu i Senatu

Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów  Senat składa się ze 100 senatorów.

Scharakteryzuj postanowienia konstytucji amerykańskiej dotyczące Kongresu, Senatu, Sądu Najwyższego i ustroju federalnego

W Senacie natomiast, izbie wyższej, każdy stan, niezależnie od wielkości, miał mieć dwóch przedstawicieli.

Scharakteryzuj kompetencje Sejmu i Senatu

 

Kompetencje Sejmu można podzielić na trzy grupy:

ustrojodawcze (uchwalanie zmian w konstytucji)

prawotwórcze (uchwalanie ustaw,w tym przyjmowanie budżetu państwa, ratyfikacja ważniejszych umów międzynarodowych, przyjmowanie uchwał i regulaminu)

kreacyjno–kontrolne (udział w...