Sekta destrukcyjna

Czytaj Dalej

Czynnikiem destrukcyjnym są również tzw. „siły sokratejskie”

Typ sokratejski wyraża postawę człowieka teoretycznego, który wszystko chce logicznie wytłumaczyć, a ponadto zakłada że poznanie jest nie tylko zdolne zrozumieć świat, ale nawet go naprawić. Jest to postawa defensywna, reaktywna towarzysząca często atrofii twórczości, energii, woli mocy u...

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Dalej Freud rozpoczyna wnikliwą analizę masy – przyczyny i powodu takich zmian jednostki. Opisuje on masę jako impulsywną, zmienną, popędliwą i kierującą się nieświadomością. Masa nie robi niczego z rozmysłem, brak jej wytrwałości. Choć ma poczucie wszechmocy, zawsze ulega wpływom, jest...

Sekty religijne zagrożeniami dla optymalnego rozwoju młodego pokolenia

Zwłaszcza że poza wymienionymi odrębnościami wiele sekt charakteryzuje jeszcze: szczególne zaangażowanie członków na rzecz propagowania idei sekt i werbowanie do nich ludzi; hierarchiczna struktura organizacyjna; szczególna rola przywódcy; minimalizacja biurokratyzmu i formalizmu, brak komplikacji w zała­twianiu wszelkich spraw i rozwiązywania problemów; bezpośrednie kontakty i silne więzi ...

Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uczestnictwa w sektach

Obro­na przed sektami staje się więc koniecznością, stąd obecnie powstają stowa­rzyszenia, których celami jest demaskowanie osób i ich manipulacji prowadzonych na rzecz sekt.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - DEFINICJE SEKTY

Pojęcie "sekta" pochodzi z języka łacińskiego. Stąd wyjaśnienie dotyczące sekty: droga którą się podąża, sposób postępowania.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Sekta (CULT)

Jest to grupa ludzi, która posiada strukturę typu piramidowego i autorytarne kierownictwo. Charakterystyczne dla niej jest nauczanie i przewodnictwo pochodzące od osoby lub osób znajdujących się na szczycie tej hierarchii. Grupa tego typu zazwyczaj uzurpuje sobie prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Grupa psychomanipulacyjna

Pojęciem szerszym od sekty jest grupa psychomanipulacyjna, którą można scharakteryzować jako grupę, która poprzez stosowanie różnorodnych technik: psychologicznych, socjologicznych, wykorzystanie fizyczne, psychiczne, materialne, system ścisłej kontroli Powoduje uzależnienie osoby od tejże grupy lub jej przywódcy przy jednoczesnym zniechęcaniu lub odrywaniu od dotychczasowych związków rodzinnych i społecznych.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Cechy charakterystyczne sekty

Członkowie sekty są winni bezgraniczne posłuszeństwo wobec swojego guru (lidera), włącznie ze sprawami osobistymi (intymnymi), często do śmierci włącznie (patrz: zbiorowe samobójstwo sekty Davida Koresha „Bractwo Dawidowe” 1993 w USA, zamach gazowy w Tokio, itd.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Praktyki stosowane w sektach

Adepci sekty nie mają czasu wolnego, cały czas mają natomiast wypełniony naukami, modłami, pracami na rzecz grupy, itd. Sekta kontroluje podstawowe potrzeby człowieka (takie jak: jedzenie, ubranie, mieszkanie), co zwiększa zależność danej osoby od grupy.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody działania sekt wg. D.Zarębskiej

- manipulacja psychiczna - techniki hipnotyczne - sugestie posthipnotyczne - „pranie mózgu” - odrzucanie dotychczasowego systemu wartości - zmuszanie do zerwania więzi osobistych - zmuszanie do darmowej pracy dla sekty - surowa dieta i „krótki sen” - stosowanie narkotyków - brak zgody na kontynuowanie nauki

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Skutki działania sekt

skutki psychiczne

- poczucie izolacji

- utrata woli

- utrata umiejętności samodzielnego myślenia

- ograniczenie słownictwa

- skłonność do euforii i depresji

skutki fizyczne

- brak możliwości uprawiania sportów

- niedożywienie

- zmniejszenie odporności organizmu

skutki...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody werbunku do sekt

Perswazja – Werbownicy sekt zwykle silnie akcentują, że ich rozmówcy posiadają wolny wybór a kwestia zaangażowania się w praktyki grupowe powinna być pozostawiona wyłącznie ich osobistej decyzji. Większość sekt intensywnie zabiega o to, by sztucznie zwiększyć swoją wiarygodność.

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ?

Stale pojawiają się nowe grupy religijne. Niektóre z nich są niebezpieczne, ponieważ stosują wobec swoich członków niedozwolone techniki manipulacji. Nie wszystko, o czym jesteśmy informowani przez werbujących na ulicy czy ogłaszających jakieś spotkanie ludzi, jest dobre i dla nas pożyteczne.

Niektóre...

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Czy mamy do czynienia z sektą?

1. Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie).

2. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem.

3. W grupie znajdują Państwo wszystko, czego do tej pory na próżno szukaliście.

4. Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru lub...

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Kompensacja

- należy wskazywać dziecku literaturę wyjaśniającą mechanizm oddziaływania sekty na jego psychikę - podtrzymywać kontakt z dzieckiem włączając go do problemów dnia codziennego rodziny - nie wolno dopuścić by się całkowicie odizolowało - zasad moralnych należy je uczyć przez miłość i dyscyplinę - wskazane jest skontaktowanie się z duszpasterzem, pedagogiem w szkole, poradnią dla rodziców poszkodowanych przez sekty - ...

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Profilaktyka

- konferencje, spotkania na temat zagrożeń sekt w celu dostarczeniu podstawowych informacji zarówno dla dzieci jak i dorosłych - informacje dla dorosłych jak rozmawiać z dzieckiem zbuntowanym - należenie do grup modlitewnych-parafialnych, gdzie krzewi się wiara, siła woli - uczestnictwo w stowarzyszeniach parafialnych - kontrola rodziców w jakie strony internetowe wchodzą ich dzieci

W jaki sposób można rozpoznać czy dana grupa jest sektą?

- Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe). 

- Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem. 

- W grupie znajdziesz wszystko, czego do tej pory na próżno szukałeś. 

- Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, lub...

Jak rozpoznać, że dana osoba ma kontakt z sektą?

Zmiana diety, zmiana stylu ubierania, zmiana przyzwyczajeń, zmiana aspektów religijnych, zmiana starych zwyczajów i zachowań.

GRZYBOWSKA SEKTA

(oddawali cześćNMP, którą miały uosabiać kobiety z sekty); podobnie jakprzedstawiciele in. , nastrój katastrofizmu, nabożeństwa celebrowane przezczłonków sekty wytwarzały swoisty klimat, który przyciągałludność wyznania prawosł.

Recenzja książki "Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożenia."

Narusza to podstawowe prawa człowieka i zasady życia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny ma wpływ destrukcyjny. Pierwszy z nich zapoznaje czytelnika z podstawowymi pojęciami na temat sekt (?