Sekta destrukcyjna

Czytaj Dalej

Sekty

Wówczas przyczyną powstawania sekty jest także osobowość ich twórców, cel, jaki stawiają sobie oni w związku z utworzeniem grupy oraz korzyści jakie osiągną poszczególne osoby z faktu istnienia i działalności sekty III Cechy charakterystyczne sekt i metody ich działania Do grupy działań charakterystycznych dla sekt należy zaliczyć:  znęcanie się fizyczne i psychiczne nad uczestnikami grupy,  wykorzystywanie ...

GRZYBOWSKA SEKTA

(oddawali cześćNMP, którą miały uosabiać kobiety z sekty); podobnie jakprzedstawiciele in. , nastrój katastrofizmu, nabożeństwa celebrowane przezczłonków sekty wytwarzały swoisty klimat, który przyciągałludność wyznania prawosł.

Religia

SEKTA Sekty są w pewnym sensie podobne do Kościołów: podobnie jak Kościoły twierdzą, że są jedyną uprawnioną drogą do prawdy religijnej. Sekta jest niewielka, przywództwo w niej opiera się na charyzmie i nie jest tak dobrze jak Kościół zintegrowana ze społeczeństwem.

ERIUGENA I PRĄD PANTEISTYCZNY

Poprzez sekty i prądy religijne, szerzące się wśród ludu, daje się wykazać ciągły łańcuch tradycji od Eriugeny aż po schyłek średniowiecza.

Sekty religijne zagrożeniami dla optymalnego rozwoju młodego pokolenia

Zwłaszcza że poza wymienionymi odrębnościami wiele sekt charakteryzuje jeszcze: szczególne zaangażowanie członków na rzecz propagowania idei sekt i werbowanie do nich ludzi; hierarchiczna struktura organizacyjna; szczególna rola przywódcy; minimalizacja biurokratyzmu i formalizmu, brak komplikacji w zała­twianiu wszelkich spraw i rozwiązywania problemów; bezpośrednie kontakty i silne więzi ...

Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uczestnictwa w sektach

Obro­na przed sektami staje się więc koniecznością, stąd obecnie powstają stowa­rzyszenia, których celami jest demaskowanie osób i ich manipulacji prowadzonych na rzecz sekt.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - DEFINICJE SEKTY

Pojęcie "sekta" pochodzi z języka łacińskiego. Stąd wyjaśnienie dotyczące sekty: droga którą się podąża, sposób postępowania.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Grupa psychomanipulacyjna

Pojęciem szerszym od sekty jest grupa psychomanipulacyjna, którą można scharakteryzować jako grupę, która poprzez stosowanie różnorodnych technik: psychologicznych, socjologicznych, wykorzystanie fizyczne, psychiczne, materialne, system ścisłej kontroli Powoduje uzależnienie osoby od tejże grupy lub jej przywódcy przy jednoczesnym zniechęcaniu lub odrywaniu od dotychczasowych związków rodzinnych i społecznych.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Cechy charakterystyczne sekty

Członkowie sekty są winni bezgraniczne posłuszeństwo wobec swojego guru (lidera), włącznie ze sprawami osobistymi (intymnymi), często do śmierci włącznie (patrz: zbiorowe samobójstwo sekty Davida Koresha „Bractwo Dawidowe” 1993 w USA, zamach gazowy w Tokio, itd.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Praktyki stosowane w sektach

Adepci sekty nie mają czasu wolnego, cały czas mają natomiast wypełniony naukami, modłami, pracami na rzecz grupy, itd. Sekta kontroluje podstawowe potrzeby człowieka (takie jak: jedzenie, ubranie, mieszkanie), co zwiększa zależność danej osoby od grupy.

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody działania sekt wg. D.Zarębskiej

- manipulacja psychiczna - techniki hipnotyczne - sugestie posthipnotyczne - „pranie mózgu” - odrzucanie dotychczasowego systemu wartości - zmuszanie do zerwania więzi osobistych - zmuszanie do darmowej pracy dla sekty - surowa dieta i „krótki sen” - stosowanie narkotyków - brak zgody na kontynuowanie nauki

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody werbunku do sekt

Perswazja – Werbownicy sekt zwykle silnie akcentują, że ich rozmówcy posiadają wolny wybór a kwestia zaangażowania się w praktyki grupowe powinna być pozostawiona wyłącznie ich osobistej decyzji. Większość sekt intensywnie zabiega o to, by sztucznie zwiększyć swoją wiarygodność.

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Kompensacja

- należy wskazywać dziecku literaturę wyjaśniającą mechanizm oddziaływania sekty na jego psychikę - podtrzymywać kontakt z dzieckiem włączając go do problemów dnia codziennego rodziny - nie wolno dopuścić by się całkowicie odizolowało - zasad moralnych należy je uczyć przez miłość i dyscyplinę - wskazane jest skontaktowanie się z duszpasterzem, pedagogiem w szkole, poradnią dla rodziców poszkodowanych przez sekty - ...

AFRYKA

Tam też powstały sekty o radykalnych programach społ. , Nigerii, Ghanie rozwija, kierowana przez pakistańską centralę, sekta —>ahmadija, naśladująca chrześcijańskie misje.

BOGOMILI

AleksegoI Komnenosa (przywódca sekty Bazyli został żywcemspalony); sprzyjał im prawosł. odrzucali sakramenty Kościoła; od dorosłych wymagalichrztu duchowego (z możliwością jego powtarzania),będącego przede wszystkim zobowiązaniem dochowania wiernościsekcie.

BUDDYZM

wygasła w Chinach większość istniejących sektbuddyjskich; pozostały jedynie sekty c'ing-t'u i cz'an; pierwszaz nich miała zwolenników wśród mas lud. szkół i sekt buddyjskich, chiń.

MNICHÓW WOJNA 1463.

więk­szość Japończyków wyznawała buddyzm, który podzielił się na kilka sekt rywalizują­cych między sobą o władzę, ziemie i wpły­wy.

DUCHOBORCY, duchoburcy

Wierzą w niewidzialny Kościół, do którego należą obdarzeni mądrością Bożą bez względu na wyznanie; za jego głowę uważają Chrystusa wcielonego w swego następcę, któremu pomaga grono starszych (przywódca sekty nosił tytuł syn Boży, prorok, król królów).

HOMINES ENTELLIGENTIAE

ludzie pojętni, rozumiejący,„oświeceni"), pseudomistyczna sekta panteistyczno--kwietystyczna, zbliżona do ruchu —> braci i sióstr wolnego ducha. wśród kobiet brabanckich; sekta znana byla gł.

JONES Jim (1931 - 1978)

Na skutek drobnego zatargu senatorzagroził Jonesowi, iż jego raport dla amerykańskiego rządu może być sekcienieprzychylny. Bezpośrednio po tym incydencieprzywódca sekty zarządził spotkanie wszystkich członków wspólnoty przed głównympawilonem w Georgetown.