Sekretarz generalny

Czytaj Dalej

Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUNKCJE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

Sekretarza Generalnego wybiera na 5 lat Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

Strategia jako plan generalny

Łącznie te dwa czynniki stanowią podstawę „generalnego” planu strategicznego.

Personologia H. Murraya – generalne założenia

Teoria ta koncentruje się na jednostkach (człowieku) w całej ich złożoności. Personologia to nauka o całej osobie. M. podkreśla stale organiczny, całościowy charakter zachowania, wskazując iż pojedynczego fragmentu zachowania nie można zrozumieć w oderwaniu od reszty funkcjonującej osoby. Mimo...

Urząd wojewódzki, dyrektor generalny urzędu

Urząd wojewódzki jest organem pomocniczym wojewody. W urzędzie tworzy się:

- wydziały (wg potrzeby i warunków miejscowych, charakteru zadań, wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania urzędu),

- w przypadkach uzasadnionych sprawnym działaniem, w wydziałach tworzy się oddziały...

Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia pomyślnego

Chodzi tu o zapobieganie procesowi starzenia się poprzez m.in. aktywność fizyczną, odpowiednią dietę, dobre samopoczucie, dobry stan kondycji psychiczne, prawidłowe relacje z innymi ludźmi

- niezależnymi czynnikami pomyślnego starzenia się jest starzenie się – wolne od chorób sercowo-naczyniowych;...

Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia niepomyślnego

Starzenie niepomyślne jest przyśpieszane nie tylko przez elementy ważne etiologicznie, ale także przez tzw. czynniki ryzyka przyśpieszonej starości. Należą do nich: spadek aktywności fizycznej, nieodpowiednie żywienie, używki (palenie tytoniu, leki, narkotyki, nadużywanie alkoholu), przeciążenie...

REWOLUCJA FRANCUSKA - Zwołanie Stanów Generalnych

po raz pierwszy zwołano Stany Generalne. w Wersalu zwołano Stany Generalne (2 pierwsze razem, 3 w innej sali) 17 czerwca 1789r.

Podział aktów ze względu na stopień konkretności oznaczenie adresata aktu: akty generalne, planowania, subiektywne, egzekucyjne

Akty generalne-są to rozporządzenia, określają one reguły, metody postępowania np.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Nie może on zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej .

Korzysta z immunitetu.

GIODO składa Sejmowi raz w roku sprawozdanie ze swej działalności .

Swoje zadanie GIODO wykonuje przy pomocy Biura GIODO.

Do zadań GIODO...

Zasady współżycia społecznego – klauzule generalne

Zasady współżycia społecznego powołuje art. 5 Kodeksu Cywilnego , który powiada, że czynność prawna nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i społeczno gospodarczym charakterem prawa. Zasady współżycia społecznego to kategoria, która pełni rolę uzupełniającą rozwiązania...

GENERALNE I INDYWIDUALNE ZEZWOLENIA DEWIZOWE

Generalne zezwolenia dewizowe  Dostosowanie reguł zawartych w ustawie dewizowej do zmieniającej się sytuacji pol społ i gosp w państwie.

POPULACJA GENERALNA

Populacja generalna nieskończona dotyczy zazwyczaj zjawisk, a nie obiektów matematycznych.

Określenie populacji generalnej, jednostki statystycznej i próby

Zbiorowość próbna (próba) – podzbiór populacji generalnej, obejmujący część jej elementów, wybranych w określony sposób.

Sekretarze i podsekretarze

Sekretarz pierwszy zastępca ministra: jemu w pierwszej kolejności rezerwuje ustawa o Radzie Ministrów: zastępować ministra może również podsekretarz ale tylko wtedy gdy sekretarz nie został powołany.

Omów generalne zasady WPR (subsydiarności, koordynacji, elastyczności)

Zasada subsydiarności- jest to zasada, występująca w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej, która mówi, że:

Poszczególne organy administracji wspólnotowej są zobowiązane współpracować w celu osiągnięcia danych celów. Kompetencje instytucji wspólnotowych są wykonywane przez możliwie najniższy w...

Sekretarz

Najbardziej niezwykłym ptakiem drapież­nym jest sekretarz - jedyny przedstawiciel rodziny sekretarzy. Nazwa sekretarz pochodzi od charaktery­stycznych, długich piór na głowie, przypo­minających zapasowe gęsie pióra, jakie niegdyś urzędnicy zatykali sobie za uszy.

Znaczenie opinii prawnej rzecznika generalnego

  Rzecznik generalny nie bierze bezpośrednio udziału w orzekaniu. Rzecznik generalny zawsze wydaje opinię we własnym imieniu, a sędziowie nie są nią związani.

SEKRETARZ

Sekretarz stanu w niekt. Sekretarz wielki koronny, później także litewski, od pocz. sekretarz króla, pod nieobecność kanclerza i podkanclerza uwierzytelniał dokumenty król.

Stany Generalne. Utworzenie Konstytuanty

Skład Stanów Generalnych: + 291 – stan pierwszy + 270 – stan drugi + 578 – stan trzeci + brak chłopów i robotników.

Stany Generalne

Parlamenty i arystokraci sprzeciwiali się tym reformom i właśnie by je ruszyć z martwego punktu Ludwik XVI i jego minister Necker zdecydowali się na zwołanie Stanów Generalnych.