Ścieki komunalne

Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub ich mieszanina ze ściekami przemysłowymi i/lub wodami opadowymi.

Czytaj Dalej

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną

"inne komunalne osoby prawne (podobnie jak gminy) nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej", "mienie innych komunalnych osób prawnych jest mieniem komunalnym", "gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych" i odwrotnie, nigdzie ich nie definiując.

Gospodarka komunalna - zagadnienia podstawowe

GOSPODARKA KOMUNALNA Definicja gospodarki komunalnej ? O samorządzie gminnym - zaopatrzenie w wodę, gaz, energie elektryczną, cieplną, - transport publiczny - drogi gminne, - zieleń komunalna, - odprowadzanie ścieków, - utylizacja odpadów POWIATY: art.

Przedsiębiorstwa komunalne

Razem własność państwowa i komunalna tworzą własność publiczną- sektor publiczny,;

Opłaty adiacenckie

Dywidenda ta może być oceniana jako podatek obciążający przedsiębiorstwo komunalne (do jej funkcjonowania stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych) lub jako określony ustawowo udział właściciela (w danym przypadku gminy) w zysku netto komunalnego przedsiębiorstwa.

Ekonomia - pojęcia i definicje

Wydatki finansowe to składki na ubezpieczenia wypłacane procenty z kredytów i obligacji, opłaty za korzystanie z urządzeń komunalnych, czynsze.

Przedsiębiorstwa komunalne

  Przedsiębiorstwa komunalne- gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług np.

Związki i porozumienia komunalne

Związki międzygminne (związki komunalne) - tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publ. Porozumienie komunalne - jest to powierzenie jednej gminie zadań publ.

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej

Przeprowadzane przez izby kontrole problemowe uwzględniają następujące działania gmin: prawidłowość realizacji budżetu, gospodarowanie majątkiem komunalnym, finansowanie zadań inwestycyjnych, rozliczanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji, ustalanie stawek podatkowych oraz pobór podatków i opłat lokalnych, zaciąganie kredytów i pożyczek przez gminy oraz udzielanie poręczeń, itp.

Metody współdziałania komunalnego - Związki komunalne

Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym określa cel tworzenia związków komunalnych gminy i powiatu jest to wspólne wykonywanie zadań publicznych. Związki komunalne posiadają osobowość prawną.

Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

Wszystkie stowarzyszenia komunalne posiłkują się ustawą o stowarzyszeniach z 7.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

43 Sam Gmin U „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstwie”.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje: na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.

Obieg wody w przyrodzie i jej zanieczyszczenia

Scieki komunalne powstaja w osrodkach zamieszkalych przez czlowieka i ich ilosc odpowiada w przyblizeniu ilosci wody wodociagowej zuzytej w gospodarstwach domowych i na uzytek komunalny.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

W odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu program ekologicznej przebudowy gospodarki, skutkujący zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, zmierza do: likwidacji w starych hutach wielkich pieców i pieców martenowskich, baterii koksownicz niskokomorowych systemu ubijanego, żeliwiaków oraz kotłów energetycznych o sprawności poniżej 60 % stopniowej likwidacji starych technologii w produkcji cynku i ołowiu, wprowadzanie nowoczesnych technologii w ...

Zanieczyszczenia wód i oceanów

Skażenie środowiska Bałtyku substancjami toksycznymi, głównie metalami ciężkimi oraz syntetycznymi związkami organicznymi, powstało głównie wskutek odprowadzania do niego ścieków przemysłowych i komunalnych oraz wód rzecznych, zawierających związki chemiczne stosowane w rolnictwie.

Ocena skutków zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb wywołanych przez działalność człowieka

Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są: transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe.

Gospodarka komunalna: gminy, powiatu, województwa

O wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej ,wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy , powiatu lub województwa decydują rada gminy, rada powiatu bądź sejmik województwa, jeżeli przepisy ogólne nie stanowią inaczej.

W jakich formach organizacyjno - prawnych jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić gospodarkę komunalną?

W zakresie użyteczności publicznej zadania komunalne mogą być wykonywane w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (kapitałowych).

Jak ścieki komunalne zanieczyszczają środowisko?

W niewielkich ilościach wzbo­gacają one wprawdzie zawartość odżywczą wody i wspomagają rozwój wielu gatunków wodnych roślin i zwierząt, jednak wielkie ilości ścieków komunalnych stanowią śmiertelne zagrożenie dla całego ekosystemu.

Obligacje komunalne

Zapisy ustawowe Pomimo, że ustawodawca nie wyodrębnił wprost obligacji komunalnych jako osobną kategorię to w ustawie można wyodrębnić zapisy odnoszące się właśnie do obligacji komunalnych.