Ścieki komunalne

Czytaj Dalej

Przedsiębiorstwa komunalne

Razem własność państwowa i komunalna tworzą własność publiczną- sektor publiczny,;

Związek komunalny

 

Ich tworzenie musi być przewidziane przepisami prawa

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne w drodze zgodnych oświadczeń woli

Związek nabywa osobowość prawa publicznego, a także prawa prywatnego

Mogą być tworzone Ne określony...

Przedsiębiorstwa komunalne

  Przedsiębiorstwa komunalne- gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług np.

Komunalne Zakłady Budżetowe

Wg ustawy z listopada 98 o finansach publicznych w formie zakładu budżetowego może występować jednostka organizacyjna która prowadzi dz. gosp na zasadzie odpłatności i pokrywa swoje koszty z dochodów własnych (chociaż może korzystać z dotacji budżetowych)

nie ma osobowości prawnej (ułomna osoba...

Związki i porozumienia komunalne

Związki międzygminne (związki komunalne) - tworzone są przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publ. Porozumienie komunalne - jest to powierzenie jednej gminie zadań publ.

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej

Przeprowadzane przez izby kontrole problemowe uwzględniają następujące działania gmin: prawidłowość realizacji budżetu, gospodarowanie majątkiem komunalnym, finansowanie zadań inwestycyjnych, rozliczanie otrzymanych z budżetu państwa dotacji, ustalanie stawek podatkowych oraz pobór podatków i opłat lokalnych, zaciąganie kredytów i pożyczek przez gminy oraz udzielanie poręczeń, itp.

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną

"inne komunalne osoby prawne (podobnie jak gminy) nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej", "mienie innych komunalnych osób prawnych jest mieniem komunalnym", "gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych" i odwrotnie, nigdzie ich nie definiując.

Metody współdziałania komunalnego - Związki komunalne

Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym określa cel tworzenia związków komunalnych gminy i powiatu jest to wspólne wykonywanie zadań publicznych. Związki komunalne posiadają osobowość prawną.

Metody współdziałania komunalnego - Porozumienia komunalne

Jest to przejęcie przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego zadań i kompetencji od innych (gmin, powiatów lub województw). Dochodzi do porozumienia między np. gminami, w którym to porozumieniu jedna gmina przekazuje do realizacji drugiej określone zadanie. Wraz z przyjęciem danego zadania wiąże...

Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

Wszystkie stowarzyszenia komunalne posiłkują się ustawą o stowarzyszeniach z 7.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

43 Sam Gmin U „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstwie”.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje: na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

na podstawie odrębnej ustawy

w związku ze zmianą granic powiatu

na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

w drodze darowizn oraz spadków

w drodze...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w...

Gospodarka komunalna: gminy, powiatu, województwa

O wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej ,wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy , powiatu lub województwa decydują rada gminy, rada powiatu bądź sejmik województwa, jeżeli przepisy ogólne nie stanowią inaczej.

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie...

W jakich formach organizacyjno - prawnych jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić gospodarkę komunalną?

W zakresie użyteczności publicznej zadania komunalne mogą być wykonywane w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (kapitałowych).

Jak ścieki komunalne zanieczyszczają środowisko?

W niewielkich ilościach wzbo­gacają one wprawdzie zawartość odżywczą wody i wspomagają rozwój wielu gatunków wodnych roślin i zwierząt, jednak wielkie ilości ścieków komunalnych stanowią śmiertelne zagrożenie dla całego ekosystemu.

Obligacje komunalne

Zapisy ustawowe Pomimo, że ustawodawca nie wyodrębnił wprost obligacji komunalnych jako osobną kategorię to w ustawie można wyodrębnić zapisy odnoszące się właśnie do obligacji komunalnych.

Proces gospodarki komunalnej

Budownictwa i Gospodarki Komunalnej</center> <center>26</center> <center>wystawia decyzje i nalicza opłaty czynszowe</center> <center>terminowość, aktualność, bieżące naliczanie opłat </center> <center>27</center> <center>nadzoruje bieżące remonty i naprawy w budynkach komunalnych</center> <center>bieżący nadzór nad remontami i współpraca z kierownikiem działu technicznego</center> <center>28</center> ...