Schengen

Schengen

Czytaj Dalej

System Schengen - System Informacji Schengen (Schengen Information System)

Dzięki SIS jest możliwe wczesne wychwytywanie osób bezprawnie próbujących dostać się do strefy Schengen lub z różnych względów niepożądanych lub poszukiwanych za przestępstwa popełnione wcześniej w krajach strefy. 000 osób zostało zarejestrowanych w SIS z odmową zgody na wjazd do strefy Schengen.

System Schengen

Państwa, które przyjęły zapisy układu z Schengen nazywane są strefą Schengen (lub potocznie Schengenlandem).

System Schengen - Niektóre regulacje wprowadzone przez Schengen

Przepisy Schengen wymagają, aby kraje należące do strefy przeprowadzały dokładne kontrole osób wjeżdżających lub opuszczających Schengenland.

System Schengen - Współpraca policyjna w ramach Schengen

-Jeżeli policjant z jednego państwa należącego do Schengen zostanie ofiarą przestępstwa Podczas pełnienia służby w drugim państwie Schengenlandu, ma takie same uprawnienia do odszkodowania jak policjant z tego kraju.

Strefa Schengen

Strefa z Schengen powstała na mocy Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 roku zawartego między Belgią, Francją, Holandią, Luksemburgiem i Niemcami.

System Schengen - Współpraca sądowa w ramach Schengen

-Artykuły porozumienia Schengen II zawierają też zapisy regulujące kwestie kontroli posiadania broni (jaką broń można posiadać bez zezwolenia, na jaką zezwolenie jest potrzebne, przepisy dot.

Traktat z Schengen

Wprowadzono System Informacji Schengen (SIS) dla umożliwienia wymiany informacji policyjnych i granicznych, a także ochrony danych osobowych .