Sceny dramatyczne

Czytaj Dalej

ACHILLEIS. Sceny dramatyczne

Sceny dramatyczne, dramat S. Dramat zbudowany z luźnychscen o kontrastujących nastrojach, wymagający szybkiej zmianyplanów, nie wzbudził zainteresowania ludzi teatru.

NOC LISTOPADOWA. Sceny dramatyczne, dramat S. Wyspiańskiego

Sceny dramatyczne, dramat S. Wielopłaszczyznowość utworu, zbudowanego z luźno związanych scen, stanowi gł. O układzie większości „scen dram.

Gatunki dramatyczne - Tragedia

Budowa tragedii podlegała ściśle określonym rygorom: na początku utworu znajdował się monologowy lub dialogowy prolog, zarysowujący sytuację w punkcie wyjścia fabuły, po nim następował parodos — pierwsza pieśń chóru, potem szły przeplatające się epejsodia (sceny dialogowe, monologi postaci) i stasima (pieśni chóru), zwykle od trzech do pięciu; tragedię zamykał exodos — końcowa pieśń chóru.

Gatunki dramatyczne - Komedia

Komedia — to  gatunek uformowany w starożytnej Grecji (Arystofanes), obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej najczęściej akcji, zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów, operujące chwytami komizmu sytuacyjnego, charakterologicznego i językowego, karykaturalnego wyjaskrawienia i groteski...

Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

Z intermediów wyrósł osobny gatunek sceniczny — farsa.

Gatunki dramatyczne - Dramat romantyczny

Dziady Mickiewicza, Kordian Słowackiego, Nie-Boska komedia Krasińskiego) wprowadzili fabułę dramatyczną o luźnej kompozycji, dającej znaczną swobodę poszczególnym epizodom, łączyli elementy ściśle dramatyczne z epickimi i poetyckimi, monumentalne sceny zbiorowe z kameralnymi fragmentami lirycznymi, splatali wątki realistyczne z fantastycznymi, tragizm z komizmem, patos z groteską.

Gatunki dramatyczne - Dramat obyczajowo-psychologiczny

Obejmuje utwory o wyraźnie zarysowanej i harmonijnierozplanowanej akcji, z niewielką liczbą przedstawionych osób, które sąwprowadzone w spójny układ dramatyczny.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...

ŻYCIE TAETRALNE I DRAMATYCZNE

Scenografia, zabudowanie przestrzeni scenicznej, dawniej tylko dekoracje. Wydał książkę „O dramacie i scenie”. Utwory te rzadko pojawiały się na scenie.

Renesans dramatyczny - wyjasnij poglad odwolujac sie do wybranych utworów renesansowych

Renesans dramatyczny obejmuje rodzace sie niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw panstwowych.

JORDAN. Fantazja dramatyczna

Fantazja dramatyczna, poemat filoz.

KODEKSY DRAMATYCZNE

KODEKSY DRAMATYCZNE, zbiory rękopiśmienne zawierające autografy lub odpisy sztuk, wystawianych bądź przeznaczonych do wystawienia, napisanych przez jednego lub więcej autorów.

KSIĄDZ MAREK. Poema dramatyczne we trzech aktach

Poema dramatyczne we trzech aktach, dramat J.

O POEZJI DRAMATYCZNEJ, rozprawa F. Wężyka

O POEZJI DRAMATYCZNEJ, rozprawa F.

SCENA POLSKA, czasopismo teatr.

SCENA POLSKA, czasopismo teatr.

SEN SREBRNY SALOMEI. Romans dramatyczny w 5 aktach, dramat J. Słowackiego

Wzrastające konsekwentnie napięcie tragiczne zostało na koniec rozładowane i zakwestionowane sielankowo-romansową sceną połączenia dwóch par (Salomea Gruszczyńska i Leon, syn Regimentarza; Księżniczka i Sawa).

ZACZAROWANE KOŁO. Baśń dramatyczna w 5 aktach, utwór dram. L. Rydla

Baśń dramatyczna w 5 aktach, utwór dram. Przyjęty entuzjastycznie na premierze, był wielokrotnie wystawiany na scenach pol.