Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej

Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej

Czytaj Dalej

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Zakon zał. 1256 we Włoszech przez pap. Aleksandra IV w wyniku złączenia kilku kongr. pustelniczych, oparty na regule św. Augustyna; ma na celu pracę duszpast. i mis., podejmuje także działalność nauk.; od 1303 zak. żebrzący.

I. GENEZA i DZIEJE — Geneza a. wiąże się z ruchem eremic-kim ( -> eremici)...

GODZINKI

, opartychmuzycznie na melodii IX Kyrie ze mszy o NMP wg —>c h o r a łu gregoriańskiego i psalmodycznego recytatywu,rozpowszechnił się głównie w bractwach maryjnych i sanktuariach,na dworach szlacheckich i wśród ludu, a nawetw obozach wojskowych (np.

Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

Jej replika podarowana została w czerwcu 1997 Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas Jego pielgrzymki do sanktuarium św.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

BAZYLIKA

), we Włocławku (1907), Lwowie iPłocku (1910), Gnieźnie (1931), Przemyślu i Sandomierzu (1960),Warszawie (1961), Częstochowie i Poznaniu (1962), Fromborkui Pelplinie (1965), Kielcach (1970), Tarnowie (1972); sanktuariamaryjne — w Dąbrowie Górniczej (1901), na Jasnej Górze(1906), w Starej Wsi (1927), Leżajsku (1928), Wambierzycach(1936), Piekarach Śląskich (1962), Czerwińsku (1967), Gietrzwałdziei na Świętej Górze w Gostyniu Pozn.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BOROMEUSZKI, siostry miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Zgromadzenie zakonne o ślubach prostych, zał. w 2.poł. XVII w. we Francji w celu pielęgnacji chorych, oparte naregule św. Augustyna, obejmujące obecnie 6 niezależnych kongr.tworzących od 1970 federację.

I. GENEZA i DZIEJE — Nędzy i chorobom epidemicznym, wywołanymwojną -» trzydziestoletnią, próbowali...

BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

Congregatio fratrum patrocini!S. Joseph III Ordinis regularis sancti patris Francisci, laickiezgromadzenie franciszkańskie (od 1969 przyjmuje także kandydatówna kapłanów), oparte na III regule św. Franciszka z Asyżu,zał. 1928 w Kobryniu (Polesie) w celach charytatywnych,zwł. w celu wychowywania i...

BUDOWNICTWO KOŚCIELNE

Dział architektury obejmującypojedyncze budowle lub zespoły budowlane mająceścisły związek z kultem rei. oraz z duszpast., kulturalną, charytatywną,społ. i in. działalnością Kościoła; przeznaczenie nadajeim specyficzny aspekt architektoniczny, wyrażający się w prawidłowościzałożenia (planu)...

CHICAGO

Miasto w stanie Illinois (drugie co do wielkości w Stanach Zjedn.), metropolia kat. i bpstwo unickie (I) oraz największy pol. ośrodek emigracyjny (II). I. DZIEJE — Początki Ch. sięgają 2. poł. XVII w.; 1673 przybyli tu pierwsi Europejczycy Jacques Marquette SJ i Louis Jolliet; ok. 1776 powstało pierwsze...

DAWID - IKONOGRAFIA

Fouqueta z 1470-76, Landesbibliothek w Stuttgarcie), Weltchronik Rudolfa z Ems z XIV w.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Pod wezwaniem D.J. powstawały od XVII w. liczne wspólnoty zak. żeńskie dla działalności charytatywnej, zwł. opieki nad dziećmi i młodzieżą, ubogimi, starcami i chorymi.

° córki dziecięctwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Filles de l'Enfance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, zał. przez Jeanne de Juliard w...

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

kółka -*• żywego różańca, tworzone wśród dzieci szkolnych; w Pompei przy sanktuarium MB Różańcowej istnieją kółka różańcowe dzieci w wieku przedszkolnym z sierocińca Bartolo Longo.

ERAZM Św. bp.

zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

Wanat, Sanktuaria salwatorianów, w: Salwatorianie w Polsce 1900-1975, R 1975, 323-330; J. Marszalek, Tarnów - Matka Boża Fatimska, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tw 1983.

FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

Przedstawiany w szaroburymhabicie przewiązanym sznurem o 3 węzłach, z t o n s u r a , boso;w X I I I w. w spiczastym kapturze na głowie, w X I V w habiciez mozettą, w baroku głównie w habicie kapucyńskim; jegoatrybutem indywidualnym są stygmaty (boku, dłoni, stóp),dodatkowymi - krzyż (także krucyfiks) i...

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH

° f. bł. Kingi (Kunegundy),Congregation of the Franciscan Sisters of BlessedKunegonde, od 1976 - f. z Chicago, zgrom. III zak. regularnegona prawie p a p . , o ślubach prostych, zał. 8 XII 1894w Chicago przez J. Dudzik przv współudziale Róży Wisińskiej(1850-1917) i M.W. Barzyńskiego CR; 1925 zgrom,afiliowano...

GAUDE JOSEPH, FILI DAVID

Średniow. sekwencja k uczci św. —> Józefa Oblubieńca powstała we Wrocławiu wXV w., zachowana w mszale wrocł. z 1505 kościoła św. MariiMagdaleny (rps B U W rM 1150); w brewiarzu włocł. z 1502występuje j a k o hymn; zbudowana jest z 5 par 6-wierszowychstrof bez parzystego rymowania, co wg H. Kowalewicza...

GERARD MAJELLA św. (brat CSSR)

ur. 1 IV 1726w M u r o Lucano (prow. P o t e n z a ) , zm. 16 X 1755 w Materdomini-Caposele (prow. Avellino).

Nie przyjęty do kapucynów z powodu słabego zdrowia,przez 3 lata był służącym bpa w Lacedonii; 1749 został warunkowoprzyjęty do zgrom, redemptorystów w Deliceto k.Foggi i 1752 złożył śluby...

GNIEZNO

Miasto, sanktuarium św.