Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej

Czytaj Dalej

GÓRKA KLASZTORNA

(do 1923 Górka pod Łobżenicąlub Górka na Krajnie), sanktuarium maryjne, ośrodekzak. Wg tradycji początki sanktuarium maryjnego w G. Kruża, Górka Klasztorna, R 1979, Górka Klasztorna 19832- KZSP XI z.

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Po II wojnie światowej, kiedy parafię przejęli księża marianie, wzrosło jej znaczenie jako sanktuarium maryjnego.

Górka Klasztorna

Wg tradycji najstarsze w Polsce sanktu­arium maryjne, od XI w.

Magna charta odnowy kultu maryjnego

Jak więc powinien wyglądać kult maryjny wyrosły z ducha II Soboru Watykańskiego i odpowiadający zadaniom nowej ewangelizacji?

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

Jeżeli kult maryjny ma mieć charakter chrześcijański, nie może tej centralnej prawdy pominąć. W poszczególnych praktykach pobożności maryjnej musi być uwzględnione odniesienie chrześcijańskiego kultu do Boga w Trójcy Jedynego.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Chrystus w centrum

Wszystkie maryjne dogmaty stanowią osłonę dla autentycznej wiary w Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

Niedocenianie Ducha Świętego w teologii i pobożności chrześcijaństwa zachodniego jest problemem, o którym w ostatnich dziesiątkach lat głośno sie mówi i któremu usiłuje sie na różne sposoby zaradzić. Od czasów Soboru, pod wpływem chrześcijan Wschodu, Kościół katolicki z pogłębioną świadomością...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Spojrzenie biblijne

Biblijne ukierunkowanie kultu maryjnego polega nie tylko na czerpaniu z Pisma świętego myśli, obrazów, tekstów, formuł modlitewnych, ale jak podkresla Marialis cultus “domaga się, by kult Najświętszej Dziewicy został przeniknięty i wypełniony najważniejszymi treściami orędzia chrześcijańskiego, iżby chrześcijanie, czcząc Stolicę Mądrości, sami w zamian za to zostali oswieceni światłem słowa Bożego i nakłonieni do postępowania według ...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Ujęcie liturgiczne

  A więc liturgiczny kult maryjny ma charakter trynitarny. Maryjna modlitwa liturgiczna stawia w centrum uwagi Chrystusa i Jego dzieło zbawienia.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Uwrażliwienie ekumeniczne

Nie chodzi tu o przypodobanie się protestantom czy przyjęcie ich punktu widzenia, ale o pogłębienie kultu maryjnego w świetle wiary Kościoła i o unikanie wszystkiego, co mogłoby przesłaniać główne głoszone przezeń prawdy wiary.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

Wyniki badań tych nauk mają wpływ na rozwój wiedzy teologicznej, winny zostać także  uwzględnione w dziedzinie kultu maryjnego.

GÓRKA Laurenty

GÓRKA Laurenty, ur. w 1671 we Lwowie, zm. 10 IV 1737 w Wiatce, pisarz ukr., biskup. Uczeń kolegium mohylańskie-go, nast. tamże prefekt i prof. poetyki. Piastował szereg cerkiewnych godności w Kijowie, Astrachaniu, Riazaniu i Wiatce, gdzie założył seminarium. Autor podręcznika poetyki Idea artis poeseos...

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA (GAM), Płomienna Młodzież Maryjna

Młodzieżowy ruch rei. w Kościele k a t . ,utworzony 24 V 1975 w Turynie przez ks. Carlo De Ambrogio,nawiązujący do orędzia —» Fatimskiej Matki Bożej.

Akcentując pneumahagijny i eklezjalny wymiar duchowościc h r z ę ś ć , G A M organizuje modlitewne spotkania w formietzw. wieczernika (cenacolo); mają...

GÓRKA JAKUB ks.

ur. 16 VII 1864 w Borzęcinie k.Brzeska, zm. 8 III 1917 w Tarnowie, działacz s p o ł . , historyk.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Tarnowieprzyjął 1889 święcenia k a p ł . ; nast. był wik. w Wierzchosławicachi Chełmie k. Bochni; po uzyskaniu 1893 w Wiedniud o k t o r a t u teologii byt do...

GÓRKA DUCHOWNA

Parafia i s a n k t u a r i um maryjne wdek. - dawne benedyktyńskie sanktuarium maryjne w Wielkopolsce, Lubin 1965 (mps w Archiwum Par. Przewodnik po sanktuariach maryjnych.

Sanktuarium na Jasnej Górze

Na Jasne] Górze mieści się też arsenał z wystawą brom (m.in. zdobytej na Turkach przez Jana IH Sobieskiego), mu­zeum historii klasztoru i cudownego obrazu oraz skarbiec Z walów obronnych widać monumentalne stacje drogi krzy­żowej z początku XX w.

Klasztor Paulinów na Jasnej Górze jest jednym z...

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wczesnobarokowy kościół Matki Bożej Anielskiej wraz z klasztorem Bernar­dynów posiada doskonale proporcje. Klasztor rozbudowywany byi przez ca­ły wiek XVII i ze względu na głównych budowniczych: Włoclia Jana Bern ar-doniego oraz Flamanda Pawła Baudartha. nosi cechy architektury rzymskiej i...

Sanktuarium i Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku

Wstosunkowo niewielkim Leżajsku znajduje się ponad 120 zabytkowych budowli oraz kirkut z grobem cady­ka Elimelecha (1717-1787), do którego pielgrzymują Żydzi z całego świata Wyjątkową i w pełni zasłużoną sławą cie­szy się zespół klasztorny oo.

Sanktuarium na Świętym Krzyżu

Okres największego rozkwitu sanktuarium przypada na wiek XV, kiedy przybywali tu pielgrzymi z całej Polski. W 1936 roku opiekę nad sanktuarium przejęło i do dziś spra­wuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów.