Sankcje ekonomiczne

Czytaj Dalej

Otoczenie ekonomiczne

Stopa wzrostu ekonomicznego to odpowiednik omówionego wyżej wzrostu produktu narodowego brutto. Z marketingowego punktu widzenia istotnym elementem jest siła nabywcza ludności, czyli finalnego ogniwa uczestniczącego w procesach ekonomicznych.

Rodzaje sankcji

prawo administracyjne ( budowlane- zbudowanie obiektu sprzeczne z prawem budowlanym- nakaz rozbiórki i kara), - Sankcja nieważności pełni funkcję odmienną, sankcja odmowy nadania mocy prawnej czynności dokonanej wbrew dyspozycji normy prawnej, np.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL EKONOMICZNY

(Teoria ekonomii) - przedsiębiorstwo to byt ekonomiczny opisywany w kategoriach efektywności użycia zasobów - różnicy między efektami i nakładami różnice w podejściu do przedsiębiorstwa na gruncie poszczególnych kierunków i prądów w ekonomii - ekonomia klasyczna, ujęcie schumpeterowskie, (neo)instytucj onalne.

Ekonomiczne funkcje pieniądza

 

cyrkulacyjna (transakcyjna)

Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach kupna-sprzedaży. Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra (materialne lub usługi). Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie...

Ekonomiczne skutki zmian kursów walut

 

Najbardziej istotnymi skutkami zmian kursów walut jest ich wpływ na bilans handlowy i płatniczy, inflację oraz obroty kapitałowe.

Dewaluacja waluty.

W wyniku dewaluacji waluty eksport z kraju, który jej dokonał, staje się tańszy, a import droższy. Obniżka cen dewizowych w eksporcie jest jednak z...

Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

Stwierdzenie niezgodności postępowania z prawnym wzorem normatywnym i jego negatywna ocena uruchamia czynności, które zmierzają do usunięcia tej niezgodności przez zastosowanie sankcji karnych.

Rola prawa w systemie techniczno - ekonomicznym (model„przepołowionego obywatela"- bourgeois)

Zgodnie z tym dochodzi do rozróżnienia systemu polityczno-administracyjnego i tcchniczno-ekonomicznego. Nawet rozbieżność zdań na temat ' „skutków społecznych" nie przeszkadza we wprowadzaniu techniczno - ekonomicznych innowacji.

Skutki ekonomiczne bezrobocia

 

Zgodnie z prawem Okuna, okresy, w których poziom bezrobocia jest wysoki, to okresy, w których faktyczny poziom PNB spada poniżej jego poziomu potencjalnego. A zatem wysokiemu poziomowi bezrobocia towarzyszy wysoki poziom produktu, którego wytworzenia zaniechano - zupełnie tak samo jak gdyby tę właśnie...

EKONOMICZNA INTERPRETACJA BEZROBOCIA

 

Występowanie dobrowolnego bezrobocia w gospodarce konkurencyjnej sygnalizuje pewne istotne pomieszanie pojęć dotyczących bezrobocia. W niektórych przypadkach dana gospodarka może funkcjonować efektywnie przy istnieniu pewnego bezrobocia. Na przykład w przypadku dobrowolnego bezrobocia pracownicy mogą...

Społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia

Wiąże się to ponoszonymi przezeń dużymi kosztami świadczeń socjalnych, ograniczeniem dochodów z podatków i składek ubezpieczeniowych, rozszerzaniem zjawisk patologicznych, wzrostem napięć społecznych Koszty pośrednie - ulgi i zwolnienia fiskalne w rejonach zagrożonych bezrobociem, luka czynników wytwórczych, koszty związane z ewentualnym zatrudnieniem w szarej strefie gospodarki Pozytywne aspekty społeczno-ekonomiczne - zmiany ...

Metody badań ekonomicznych

analiza modeli ekonomicznych (kontrolowane eksperymenty) – modelem nazywamy teoretyczne uogólnienie określonego odcinka badanej rzeczywistości, które w sposób syntetyczny i w jakimś stopniu uproszczony stara się odwzorować zachodzące w nim procesy ekonomiczne.

Wybór polityczny a wybór ekonomiczny

Nadmiar gwarantującego bezpieczeństwo państw stanowi z kolei zagrożenie dla wolności ekonomicznej i korzyści bieżących i przyszłych osiąganych z wytwarzania dóbr prywatnych .

Prawidłowości i prawa ekonomiczne

Oddziałując na warunki (materialne bądź społeczno – ekonomiczne) można w pewnym stopniu zahamować lub nawet odwrócić ten proces, czyli wpłynąć na przebieg i działanie regulującego go prawa ekonomicznego.

Problem ekonomiczny

  Problem ekonomiczny polega na tym, że rzadkim środkom(zasobom)towarzyszą nieograniczone pragnienia i potrzeby. Z powyższej definicji można wyodrębnić podstawowe pojęcia ekonomiczne.

Próby zapewnienia skuteczności regulacji międzynarodowej przez spójność polityki ekonomicznej

Osiągnięcie większej spójności polityki ekonomicznej w skali międzynaro­dowej zależy nie tylko od skoordynowania jej zewnętrznego wymiaru, ale przede wszystkim od dostosowań wewnętrznych, w tym zwłaszcza od kierunku dalszych reform w krajach rozwiniętych.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SEKTORA MSP.

Według szacunków Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN udział sektora MSP w tworzeniu PKB zbliża się do 50%.

POLITYKA EKONOMICZNA RZĄDU

rozwój współpracy naukowej z zagranicą, stwarzanie warunków politycznych, prawnych, ekonomicznych sprzyjających napływowi kapitału zagranicznego oraz importowi i eksportowi technologii.