Sankcja

Czytaj Dalej

Co to jest sankcja? Jakie znasz rodzaje sankcji?

sankcja może podawać tylko maksimum kary sankcja może podawać tylko minimum kary Dopełnieniem sankcji są przepisy określające ustawowy wymiar danego rodzaju kary.

SANKCJE PRAWNOFINANSOWE

stanowiących przestępstwo lub wykroczenie karne lub będące czynem niedozwolonym bądź deliktem adm) Z punktu widzenia procedury stosowania sankcji norm prawa finansowego wyróżnić trzeba – w zależności od rodzaju sankcji następujące procedury: 1) stricte finansową (podatkowa ,celna, budżetowa) 2)dotycząca naruszeń dyscypliny finansów publicznych 3) administracyjną (ogólna szczegółowa egzekucyjna) 4)karną skarbową ...

Sankcje, przepisy prawa (ściaga)

S; dzielimy na represyjne, egzekucyjne i sankcje nieważności *sankcje represyjne* - Polegają na pozbawieniu danego podmiotu określonych dóbr (życie, wolność, dobra majątkowe) są złem, dolegliwościami, przykrościami wyrządzonymi na zachowanie niezgodne z nakazami lub zakazami przepisów prawa*sankcje egzekucyjne* zmuszenie adresata do wykonania tego obowiązku, którego nie wypełnił dobrowolnie.

Rodzaje sankcji

prawo administracyjne ( budowlane- zbudowanie obiektu sprzeczne z prawem budowlanym- nakaz rozbiórki i kara), - Sankcja nieważności pełni funkcję odmienną, sankcja odmowy nadania mocy prawnej czynności dokonanej wbrew dyspozycji normy prawnej, np.

SANKCJA

Jedno z podstawowych pojęć etyki; sy­stem etyczny bez sankcji i powinności bu­dował J. Sankcja pozytywna — reakcja na pożądany sposób zachowania; sankcja negatywna — reakcja na niepożą­dany i nie pochwalany sposób zachowa­nia.

Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Nie każda wada decyzji powoduje wycofanie jej z obrotu prawnego, tylko określony ciężar gatunkowy wad powoduje zastosowanie skutków prawnych w postaci sankcji wzruszalności decyzji.

SANKCJE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

W tym przypadku wyróżniamy: sankcje niewojskowe (zerwanie stosunków dyplomatycznych, gospodarczych oraz komunikacji) sankcje wojskowe (zbiorowa akcja wojskowa sił zbrojnych członków ONZ)

Organizacja Narodów Zjednoczonych - SANKCJE

) sankcje zbrojne – które mogą obejmować „ demonstracje, blokadę i inne operacje sił zbrojnych powietrznych, morskich lub lądowych członków ONZ „ ad 2) sankcje gospodarcze, a także embargo na dostawy broni i uzbrojenia były wymierzone w stosunku do Rodezji, Iraku, Jugosławii, Afganistanu Somalii) ad b) Wobec Korei Północnej w 1950 r.

SANKCJE - ICH ROLA I RODZAJE

Na kryterium treści sankcje dzielimy na : - prawne –system kar i nagród zawartych w ustawach jako najwyższej formie przepisów prawnych , - etyczne- system kar i nagród za zachowania kwalifikowane jako moralne i niemoralne, - satyryczne- drwiny, ośmieszenie, - religijne - nagrody i kary przewidziane za przestrzeganie lub naruszanie nakazów i zakazów religii.

SANKCJA PRAGMATYCZNA

Ludwikowi IX, królowi Francji, wydana w 1268, zawierająca artykuły skierowane przeciw roszczeniom papiestwa, sankcja z Bourges wydana w 1438 przez Karola VII, stwierdzająca supremację soboru nad papieżem, a. sankcja cesarza Karola VI z 1713, wprowadzająca dziedziczenie posiadłości habsburskich także w linii żeńskiej; z późn.

Proszę wymienić typy sankcji społecznych stosowanych w praktyce życia zbiorowego

Klasyfikacja sankcji ze względu na treść i charakter : 1)prawne- system nagród i kar 2)etyczne – klasyfikują zachowania jako moralne i amoralne.

Proszę scharakteryzować działanie sankcji satyrycznych jako czynnik kontroli społecznej

Sankcje satyryczne są wrażliwym regulatorem postępowania i dlatego wymagają ostrożnego stosowania, zarówno wobec dzieci, dorosłych, jak i różnych przywódców, którzy z reguły objęci są czujniejszą społeczna kontrolą niż inni ludzie.

TYPY SANKCJI

TYPY SANKCJI: -formalne (związane z prawem) -nieformalne(działania natury ośmieszającej) -prawne(system kar i nagród) -etyczno-moralne(chwalenia, nagrody) -satyryczne (ośmieszanie ludzi) -religijne (społełniają szczególną rolę wpływają na nasze postępowania pojęcie i zakres transformacji systemowej)

Rodzaje sankcji społecznych

System kontroli społecznej opiera się na sankcji czyli reakcji otoczenia na zachowaine jednostki w sytuacjach społecznie różnych sankcje mogą być pozytywne- negatywne, formalne i nieformalne.

Układy sankcji społecznych

Sankcje społeczne dają możliwość kontrolowania zachowań i przeciwdziałania złym relacjom międzyludzkim , gwarantują spokuj.

Jakie wyróżniamy mechanizmy kontroli społecznej i jakie one pociągają sankcje?

Jest to najbardziej formalny sposób, jego złamanie pociąga za sobą sankcje wymierzane przez organy państwowe, które jako jedyne mogą legalnie używać przemocy.

Wyjaśnij pojęcia: norma i sankcja; co nadaje szczególny charakter normie państwowej

Sankcja strzeże przestrzegania normy, jest to kara, która grozi za naruszanie norm.

Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

Stwierdzenie niezgodności postępowania z prawnym wzorem normatywnym i jego negatywna ocena uruchamia czynności, które zmierzają do usunięcia tej niezgodności przez zastosowanie sankcji karnych.

Władcy i sankcja pragmatyczna

Wpływ na reformatorską działalność soboru miała ówczesna sytuacja polityczna państw i położenie Kościoław każdym z nich. Gdy dyskutowano sprawę opłat (annat) na rzecz kurii papieskiej, delegacje niemieckai francuska były za ich całkowitym zniesieniem, a włoska i hiszpańska nie okazywały...

Sankcja wzruszalności w postępowaniu administracyjnym a w postępowaniu sąd.

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ adm...