Sadownictwo

Sadownictwo

Czytaj Dalej

Sądownictwo administracyjne - zagadnienia ogólne

Sadownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych - czyli na kontynen-It i uropejskim sprzecznych z ustawami - decyzji administracyjnych.

Teoria i praktyka XIX w. uznawała sądownictwo administracyjne za najluźniejszą instytucję...

KONTROLA SĄDOWA: sądownictwo administracyjne, NSA

1.Sądownictwo administracyjne.

W toku rozwoju historycznego ukształtowały się różne typy kontroli nad adm. i tak można wyróżnić:

kontrolę wykonywana wyłącznie powołane w tym celu sadownictwo administracyjne

kontrole wykonywaną przez sady powszechne

typ mieszany kontroli...

Rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce

Rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce można prześledzić przez porównanie aktów prawnych powołujących do życia organy tego sądownictwa. Powstawanie sądów administracyjnych można, biorąc za punkt odniesienia powyższe kryterium, podzielić na następujące etapy: 1. powstanie Najwyższego Trybunału Administracyjnego na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. RP z dnia 29 października 1932 r. nr 94 poz. 806) – ...

Sądownictwo administracyjne - kwestie szczegółowe

Instytucje sądowoadministracyjne wiciu krajów dość istotnie różniły się od niebie. Podstawowe różnice da łyby się sprowadzić poza omówioną już różnicą w łypie sądów administracyjnych: powszechnych bądź szczególnych - do dwóch Kwestii: właściwości sądów ndmlnistrneyjnych i ich...

Kontrola Sądowa (Sądownictwo administracyjne)

Kontrola sądowa jest tradycyjną formą zagwarantowania zgodnego z prawem działania administracji w jej stosunkach z obywatelami. W toku rozwoju historycznego ukształtowały się różne typy kontroli nad administracją:

– sądownictwo wyodrębnione,

-kontrola wykonywana przez sądy powszechne,

-typ...

Pojęcie sądownictwa administracyjnego i jego modele

Sądownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych decyzji admin.

Modele:

W Austrii- sądownictwo jednoinstancyjne Trybunał Administracyjny. Kładziono nacisk na ochronę publicznych praw podmiotowych jednostki

We Francji-...

Rozwiązania szczegółowe sądownictwa administracyjnego

Były sądy administracyjne:

- powszechne- rozstrzygały wszystkie sprawy karne i cywilne

-szczególne-rozpatrywały określone kategorie spraw

-sądy powszechne -sądy szczególne

*sądy grodzkie

*sądy okręgowe

*sądy pracy

*sądy apelacyjne

*sądy wyznaniowe

*Sąd Najwyższy...

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Konstytucja Ukrainy określa zasady, wokół których konstruowane są: struktura, ustrój i tryb funkcjonowania sądów. Pierwszą grupę stanowią zasady wyznaczające zadania sądów i organizacji sądownictwa. Funkcja wymiaru sprawiedliwości odnosi się w świetle ustawy zasadniczej tylko do działalności...

Typy sądownictwa administracyjnego i ich charakterystyka

W XIX wykształcono 2 typy sadownictwa :  

1. typ angielski – prawo do orzekania w spornych sprawach administracyjnych zachowały sądy powszechne. I poł. XIX w uznane za rozwiązanie wzorowe, zyskało nazwę państwa wymiaru sprawiedliwości. Poza St. Zjednoczonymi typ ten przyjęły : Belgia, Włochy...

Arbitraż i sądownictwo międzynarodowe

Kwestie sporne między podmiotami prawa międzynarodowego mogą być regulowane przez kompetentne organy na podstawie norm obowiązujących strony sporu. Do sądownictwa międzynarodowego zalicza się z reguły sądy stałe oraz sądownictwo rozjemcze czyli arbitraż międzynarodowy. Głównym organem sądowym ONZ...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Sądownictwo

Każdy stan miał własne sądownictwo. Szlachta podlegała sądom ziemskim, chłopi ławie wiejskiej, mieszczanie sądom miejskim. Początkowo w razie sporu między przedstawicielami różnych stanów właściwym do rozpatrywania sprawy był sąd stanowy oskarżonego. Zmieniło się to po 1454r kiedy szlachta...

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa

Podstawowe kompetencje Rady są związane ze sprawami personalnymi sądownictwa: Rada przedstawia Prezydentowi wnioski w sprawie powołania sędziów, rozstrzyga o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska sędziowskiego i podejmuje szereg innych decyzji dotyczących...

Zasady organizacji sądownictwa

Sądy są organami władzy sądowniczej i organami wymiaru sprawiedliwości.

a) zasada niezależności: struktura sądownictwa jest wyodrębniona od innych organów państwowych, organy innych władz nie mogą ingerować w orzecznictwo. Parlament może jedynie uchwalić amnestię- czyli darowanie lub złagodzeniu...

Krajowa Rada Sądownictwa - skład i kompetencje

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W jej skład wchodzą:

a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Minister Sprawiedliwości przez okres pełnienia swych funkcji.

b) osoba powołana przez prezydenta bez oznaczenia...

Insytut sadownictwa

Insytut sadownictwa— instytutnaukowo-badawczy podległy Ministerstwu R o lnictwa;mieści się w Skierniewicach; ma 8 zakładównaukowych: Hodowli i Aklimatyzacji,Szkółkarstwa, Winorośli, Agrotechniki i M e chanizacji,Badania Przemysłowej PrzydatnościOwoców, Przechowalnictwa i Transportu, OchronyRoślin i...

Sądownictwo administracyjne w II RP

Konstytucja marcowa z 1921 roku przewidywała powołanie wieloinstancyjnego sądownictwa administracyjnego z Najwyższym Trybunałem Administracyjnym na czele. NTA utworzono na mocy ustawy z 1922 r. wzorowanej na rozwiązaniach austriackich. NTA był sadem jednoinstancyjnym. Na mocy ustawy o NTA utrzymano sądy...

Organizacja polskiego wymiaru sądownictwa

Zgodnie z konstytucją sądy tworzą oddzielny plan organów państwowych sprawujących sądowy wymiar sprawiedliwości. Ich cechą charakterystyczną jest to, że orzekanie w powierzonych sądom sprawach należy do niezawisłych sądów, którzy podlegają wyłącznie ustawom.

1. Sądy powszechne, do których...

Przedstaw i scharakteryzuj system polskiego sądownictwa

 

System polskiego sądownictwa tworzą:

sąd Najwyższy ( to naczelny organ w Polsce, sprawuje nadzór nad tym, czy sądy właściwie orzekają, zapewnia prawidłowość oraz jednolitość wykładni prawa i praktyki sądowej.)

sądy powszechne (są nimi sądy rejonowe, apelacyjne, rozstrzygają one...

PAŃSTWO FRANKÓW - SĄDOWNICTWO

 

Organizacja sądownictwa nie uległa od czasów merowińskich poważniejszym zmianom. Sąd hrabiego utrzymał się w dalszym ciągu. Ponieważ jednak na zgromadzenia sądowe (mallum), odbywające sią co miesiąc, trudno było ściągać wszystkich ludzi wolnych danego okręgu, Karol zgodził się, aby obecność...

ROLA SĄDOWNICTWA MIĘDZYNARODOWEGO W REGULOWANIU SPORÓW

Kwestie sporne między podmiotami prawa międzyn mogą być regulowane przez kompetentne organy na podst norm obowiązujących strony sporu . Głownym organem sądowniczym MTS jego sygnotariuszami są wszystkie państwa członkowskie ONZ . Do kompetencji MTS należy rozstrzyganie i rozpatrywanie sporów międzyn...