Rzeki Ukrainy

Czytaj Dalej

Ten świat (z tomu Na brzegu rzeki 1994)

Próba poszukiwania sensu w świecie bez sensu prowadzi Miłosza w kierunku przewrotnej konkluzji: dzieje ludzkości były pomyłką Bo­ga, „tylko nieporozumieniem”. Pomysł ten próbuje Miłosz potrakto­wać z całą powagą i dosłownością – oto cofa się taśmę życia i każdy człowiek, zwierzę, roślina...

W rzece Heraklita

Spotkanie owych „osobników” ma tyleż wspólnego z naturą, co z wrażliwością, poczuciem estetyki, marzeniem:     W rzece Heraklita ryba kocha rybę, twoje oczy – powiada – lśnią jak ryby w niebie, chcę płynąć razem z tobą do wspólnego morza, o najpiękniejsza z ławicy.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

Politologów interesują szczególnie wspomnienia i wywiady-rzeki czoło­wych postaci współczesnego życia politycznego (zob.

Rzeki międzynarodowe - Pojęcie rzeki międzynarodowej

Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw.

Rzeki międzynarodowe - Dunaj

Płynie przez RFN, Austrie, Słowacje, Węgry, Chorwacje, Serbie, Rumunie, Bułgarie i Mołdawie. Został najpierw on umiędzynarodowiony na mocy traktatu paryskiego z 30 marca 1856r. i później jego status był regulowany wieloma innymi traktatami.

Konwencja belgradzka z 18 sierpnia 1948r. obecnie reguluje...

Rzeki międzynarodowe - Ren

Szczegółowe przepisy dotyczące Renu zostały ustanowione przez konwencję moguncką 31 marca 1831r. Obecny status Renu jest określony przez konwencję mannheimską z 17 października 1868r., która przewiduje wolność żeglugi statków wszystkich państw. W 1963r w Strasburgu konwencja mannheimska została...

Rzeki międzynarodowe - Niger

podpisany przez państwa kolonialne, proklamował wolność żeglugi na rzece Niger i równe traktowanie wszystkich państw.

Rzeki międzynarodowe - Indus

Strony zachowują też pewne prawa w części rzeki należącej do drugiej strony.

Rzeki międzynarodowe - Amazonka

Traktat o współpracy dorzecza Amazonki został podpisany w 1978r. przez Boliwię, Brazylię, Gujanę, Ekwador, Kolumbię, Peru, Surinam i Wenezuelę. Całkowita swoboda żeglugi handlowej jest zagwarantowana na zasadach wzajemności. Daje równe prawa wszystkim państwom nabrzeżnym.

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką -1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski -Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone izotopem cezu -1989- powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, który w 1990 roku przekształcił się w Ukraińską Partię ...

KONSTYTUCJA UKRAINY

Rozdział I - obejmuje zasady ogólne II – zawiera katalog praw, wolności i obowiązki człowieka III – reguluje ogólne zasady prawa wyborczego IV – kompetencje i zasady działania Rady Najwyższej oraz prawa i obowiązki deputowanych V – tryb wyboru i uprawnienia Prezydenta VI – uprawnienia Gabinetu Ministrów oraz innych organów władzy wykonawczej VII i VIII – regulują organizację i funkcjonowanie prokuratury i ...

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Kompetencje: określa zasady polityki wewnętrznej i zagranicznej , zatwierdzanie ogólnopaństwowych programów rozwoju państwa, uchwalanie budżetu państwa i sprawowanie kontroli jego wykonania, pociąganie Prezydenta Ukrainy do odpowiedzialności w trybie specjalnej procedury impeachmentu, sprawowanie kontroli nad działalnością Gabinetu Ministrów Ukrainy.

PREZYDENT UKRAINY

-kieruje sprawami bezpieczeństwa narodowego, -powołuje na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych oraz w innych formacjach wojskowych, -prezydent składa w Radzie Najwyższej wniosek o ogłaszanie stanu wojny i podejmuje decyzje o użyciu Sił Zbrojnych Ukrainy w razie napaści zbrojnej na kraj, - podejmuje decyzje o mobilizacji Sił Zbrojnych, wprowadzeniu stanu wojennego albo stanu wyjątkowego, Nowym organem w Konstytucji Ukrainy jest Rada Bezpieczeństwa ...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Jednocześnie Konstytucja wyznacza Gabinetowi Ministrów szczególne miejsce w trójkącie naczelnych organów władzy: Prezydent Ukrainy - Rada Najwyższa Ukrainy - Gabinet Ministrów Ukrainy.

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA UKRAINY

Są to: 1) powoływanie sędziów na czas nieokreślony, 2) nieusuwalność sędziego z urzędu (z wyjątkiem przypadków konstytucyjnie określonych), 3) ochrona immunitetem sędziowskim, 4) zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa osobistego sędziom i ich rodzinom Zasady to: 1) zasada jednolitości sądów - sądy wydają orzeczenia w imieniu Ukrainy i podlegają one wykonaniu na całym terytorium Republiki Ukrainy; 2) zasada udziału obywateli ...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Status tego Sądu charakteryzuje się tym, że jego skład ustalają trzy podmioty: Prezydent Ukrainy, Rada Najwyższa Ukrainy oraz Zjazd Sędziów Ukrainy.

Rzeki, typy ustrojów rzecznych

Rzeki mogą być zasilane :  - spływającymi powierzchniowo wodami opadowymi - wodami roztopowymi pochodzącymi z tajania śniegu lub lodowców - wodami jezior - wodami podziemnymi Obszar z którego spływają wody do jednej rzeki – dorzecze Dorzecze wszystkich rzek uchodzących do jednego morza lub oceanu tworzą zlewiskoRzeka uchodząca wraz z dopływami do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym tworzy system ...

Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

Znaczenie i wykorzystanie rzek: - wywierają duży wpływ na modelowanie lądów (erozja wgłębna, erozja boczna); - tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi); - rzeki stanowią ważne drogi transportowe; - źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa; - odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji; Wody podziemne mają największe znaczenie ze wszystkich innych.

Belgia - Klimat, rzeki, roślinność

Rzeki Belgii należą do zlewiska Morza Północnego , odznaczają się wyrównanym przepływem i niewielkimi wahaniami stanów w ciągu całego roku.

Brazylia - Rzeki i jeziora

Główne rzeki: Amazonka (odwadnia ok. Na rzekach liczne, potężne wodospady, m.