Rzeczpospolita

Czytaj Dalej

RZECZPOSPOLITA

I Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, dawna Polska, która przestała istnieć w 1795 na skutek rozbiorów. Polska Rzeczpospolita Ludowa państwo demokracji ludowej istniejące od 22 VII 1944; nazwę Rzeczypospolitej Polskiej zachowano do 1952.

Rzeczpospolita pod rządami Wazów

Okazało się, że Rzeczpospolita nie jest zdolna do poważnego wysiłku finansowego i wojskowego nawet wówczas, gdy stawką w wojnie była suwerenność gospodarcza. W tym właśnie czasie na kresach Rzeczypospolitej pojawił się mnich podający się za cudownie ocalałego carewicza Dymitra.

Rzeczpospolita Krakowska

Stłumienie powstania przyczyniło się do porozumienia (16 XI 1846) trzech zaborców, na mocy którego Rzeczpospolita Krakowska została zlikwidowana i włączona do Austrii. Rzeczpospolita Krakowska odgrywała bardzo dużą rolę w życiu naukowym, kulturalnym i niepodległościowym Polaków I poł.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

Wymagało to uwzględnienia dążeń ludzi pracy - robotników i chłopów, ich pragnień odrodzenia Polski, która byłaby lepsza niż II Rzeczpospolita, sprawiedliwa, jednolita wewnętrznie, posiadająca niezawodnych i potężnych sojuszników.

Rzeczpospolita w XVII w.

Na terenie Mołdawii dochodziło do licznych najazdów Tatarów krymskich ze strony tureckiej i kozaków mieszkających na Ukrainie ze strony Rzeczpospolitej.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rzeczpospolita

Rzeczpospolita była też państwem wielowyznaniowym. Istniejące między mieszkańcami Rzeczypospolitej różnice narodowościowe i wyznaniowe nie miały za Jagiellonów wpływu na przysługujące im prawa polityczne i możliwość działania na forum publicznym.

II Rzeczpospolita – daty

1920- warunki podziału granicy Rzeczpospolita Polska 1919-1926 Wybory sejmowe 1919 26.

Reformacja - Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz kontrreformacja

Reformacja - Rzeczpospolita Obojga Narodów Mianem reformacji określa się ruch religijno-społeczny XVI w.

Drugi rozbiór Polski - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów

Rzeczpospolita utraciła na rzecz Prus 58 tys.

Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczpospolita Polska nadal była państwem wielkim i stosunkowo ludnym. W Rzeczpospolitej Polskiej upowszechnienie własności z prawami politycznymi było bardzo niewielkie.

II Rzeczpospolita

Mimo doznanych klęsk i niepowodzeń, w Polakach stale powracała idea Polski niepodległej, a ową rzeczywistością stać się miała Druga Rzeczpospolita. w Pałacu Rzeczypospolitej na pl.

Strategie bezpieczeństwa oraz współpraca między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

Na posiedzeniu 21lutego 1990 roku Komitet Obrony Kraju przyjął Doktrynę obronną Rzeczypospolitej Polskiej.

Motyw troski o Rzeczpospolitą w literaturze polskiego renesansu.

Utwór zamyka narzekanie postaci, będącej alegorią Rzeczypospolitej, piętnującej króla za słabość, a jego poddanych za krótkowzroczną dbałość jedynie o swoje pożytki i obojętność wobec potrzeb życia państwowego.