Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd został ustanowiony w Polsce z dniem 1 stycznia 1988. Pierwszym RPO została prof. Ewa Łętowska, obecnie urząd ten pełni prof. Irena Lipowicz. Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja RP (art. 208–2012) oraz ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw...

Czytaj Dalej

Rzecznik praw obywatelskich jako straznik praw i wolności pbywatelskich.

: 1) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w którym formułuje opinie i wnioski w sprawie stwierdzonego naruszenia praw obywatela; może też żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko winnym lub zastosowania sankcji służbowych; w razie niezadowalającej odpowiedzi może zwrócić się do jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań, 2) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką naruszającą prawo ...

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

14 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich: - wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela; - skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej - zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, z wnioskiem o zastosowanie ...

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli, określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Po zbadaniu sprawy, Rzecznik - o ile stwierdził naruszenie praw i wolności obywatela - wykorzystuje przyznane mu przez ustawę środki prawne.

Czym się zajmuje Rzecznik Praw Dziecka?

Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: -prawa do życia i ochrony zdrowia, -prawa do wychowania w rodzinie, -prawa do godziwych warunków socjalnych, -prawa do nauki.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

Kasacja w sprawie karnej nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary, · może zażądać wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej lub postępowania administracyjnego, a także wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu cywilnym i administracyjnym na prawach przysługujących prokuratorowi oraz wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na akty i czynności organu administracji publicznej,

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wnioski kierowane do rzecznika praw obywatelskich są wolne od opłat, nie wymagają zachowania szczególnej formy, lecz powinny zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której praw i wolności sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy1.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich dla ochrony praw człowieka w Polsce

Aby określić zakres obowiązków i działania organu administracji jakim jest rzecznik Praw Obywatelskich chciałabym rozpocząć swoja pracę od zdefiniowania samego określenia : prawa człowieka.

Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania, kompetencje

Prowadząc własne postępowanie Rzecznik ma prawo zbadać każdą sprawę na miejscu, żądać złożenia wyjaśnień i przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez organy administracji państwowej, organizacje spółdzielcze, społeczne, zawodowe, samorządowe, osoby prawne itd.

USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

działania Przekazać sprawę wg właściwości Nie podjąć sprawy (zawiadamiając wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy Po zbadaniu sprawy może: Wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw obywateli Żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych Wystąpić z wnioskiem o ukaranie Wnieść kasację lub rewizję Zgłosić udział w postępowaniu przed ...

Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Jego istotą było uznanie potrzeby powołania jednego rzecznika praw obywatelskich na szczeblu centralnym i powiązania go bezpośrednio z sejmem PRL jako najwyższym organem władzy.

Zakres i procedura działania Rzecznika Praw Obywatelskich

- zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa - żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych - żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwo ścigania z urzędu - zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego - wystąpić z wnioskiem o ukaranie - wnieść ...

Pozycja ustrojowa i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich , mającego swoją siedzibę w Warszawie.

Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Jeżeli Rzecznik postanowi podjąć sprawę, to może: samodzielnie poprowadzić postępowanie wyjaśniające, zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności do organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej lub społecznej, zwrócić się do Sejmu o zlecenie NIK-owi przeprowadzenia kontroli do zbadania określonej sprawy lub jej części.

Rzecznik Praw Obywatelskich

  Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Charakter prawny Rzecznika Praw Obywatelskich

Charakter prawny RPO określają: art. 208-212 Konstytucji, ustawa z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym

W 1988 roku weszła w życie ustawa z 19987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zasada społeczeństwa obywatelskiego w świetle Konstytucji RP

W społeczeństwie obywatelskim odbywa się referendum, czyli głosowania w sprawach ważnych dla nich i dla państwa. Funkcjonuje prawny system ochrony praw i wolności obywatelskich (Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich).

INSTYTUCJONALNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI

- Rzecznik Praw Obywatelskich (ombudsman) - kontrola parlamentarna - odpowiedzialność konstytucyjna określonych organów - prawno-karna odpowiedzialność międzynarodowa za naruszenie praw jednostki.

Środki ochrony wolności i praw jednostki

2) prawo do zaskarżania decyzji i orzeczeń wydawanych w 1 instancji jest elementem prawa do sądu 3) prawo do występowania do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskami o pomoc w ochronie swoich wolności.