Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Czytaj Dalej

Rzecznik praw obywatelskich jako straznik praw i wolności pbywatelskich.

: 1) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w którym formułuje opinie i wnioski w sprawie stwierdzonego naruszenia praw obywatela; może też żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko winnym lub zastosowania sankcji służbowych; w razie niezadowalającej odpowiedzi może zwrócić się do jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań, 2) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką naruszającą prawo ...

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

Kasacja w sprawie karnej nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary, · może zażądać wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej lub postępowania administracyjnego, a także wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu cywilnym i administracyjnym na prawach przysługujących prokuratorowi oraz wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na akty i czynności organu administracji publicznej,

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich

14 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich: - wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela; - skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej - zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, z wnioskiem o zastosowanie ...

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wnioski kierowane do rzecznika praw obywatelskich są wolne od opłat, nie wymagają zachowania szczególnej formy, lecz powinny zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której praw i wolności sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy1.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich dla ochrony praw człowieka w Polsce

Aby określić zakres obowiązków i działania organu administracji jakim jest rzecznik Praw Obywatelskich chciałabym rozpocząć swoja pracę od zdefiniowania samego określenia : prawa człowieka.

Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania, kompetencje

Prowadząc własne postępowanie Rzecznik ma prawo zbadać każdą sprawę na miejscu, żądać złożenia wyjaśnień i przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez organy administracji państwowej, organizacje spółdzielcze, społeczne, zawodowe, samorządowe, osoby prawne itd.

Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Jego istotą było uznanie potrzeby powołania jednego rzecznika praw obywatelskich na szczeblu centralnym i powiązania go bezpośrednio z sejmem PRL jako najwyższym organem władzy.

USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

działania Przekazać sprawę wg właściwości Nie podjąć sprawy (zawiadamiając wnioskodawcę i osobę, której sprawa dotyczy Po zbadaniu sprawy może: Wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw obywateli Żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych Wystąpić z wnioskiem o ukaranie Wnieść kasację lub rewizję Zgłosić udział w postępowaniu przed ...

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli, określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Po zbadaniu sprawy, Rzecznik - o ile stwierdził naruszenie praw i wolności obywatela - wykorzystuje przyznane mu przez ustawę środki prawne.

Zakres i procedura działania Rzecznika Praw Obywatelskich

- zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa - żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych - żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwo ścigania z urzędu - zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego - wystąpić z wnioskiem o ukaranie - wnieść ...

Pozycja ustrojowa i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich , mającego swoją siedzibę w Warszawie.

Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Jeżeli Rzecznik postanowi podjąć sprawę, to może: samodzielnie poprowadzić postępowanie wyjaśniające, zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności do organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej lub społecznej, zwrócić się do Sejmu o zlecenie NIK-owi przeprowadzenia kontroli do zbadania określonej sprawy lub jej części.

Charakter prawny Rzecznika Praw Obywatelskich

Charakter prawny RPO określają: art. 208-212 Konstytucji, ustawa z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

  Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym

W 1988 roku weszła w życie ustawa z 19987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

Podstawowe założenia liberalnej koncepcji praw obywatelskich

uznanie przyrodzonego, niezbywalnego i niezależnego od państwa charakteru praw jednostki, katalog praw fundamentalnych obejmował prawa osobiste i polityczne, status negativus jednostki w pastwie – państwo nie mogło poza ściśle określonymi wyjątkami ingerować w swobodną aktywność obywateli, państwo działa na podstawie prawa i jest kontrolowane prawnie (idea sądowej kontroli administracji),

Podstawowe założenia neoliberalnej koncepcji praw obywatelskich

dodanie do katalogu praw obywatelskich praw socjalnych, które miało na celu niwelowanie rażących przejawów niesprawiedliwości społecznej, idea międzynarodowego wymiaru ochrony praw jednostki,

Podstawowe założenia tzw. socjalistycznej koncepcji praw obywatelskich – zasada jedności praw i obowiązków

bogata lista obowiązków obywatelskich, przyjęcie zasady, że konstytucyjnie gwarantowane prawa obywateli nie mogą być wykonywane w sposób naruszający interesy społeczeństwa lub państwa, zasada jedności praw i obowiązków – miała stymulować prospołeczną postawę obywateli,