Rząd federalny

Czytaj Dalej

Rada Federalna jako rząd Szwajcarii

•najwyższa władza rządząca i wykonawcza;  •posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia, opiniuje projekty kierowane do niej przez obie izby i kantony; •pozostałe kompetencje: finanse publiczne, stosunki z zagranicą, zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, nadzór nad rządową federalną administracją; •pełni nadzór federalny w stosunku do kantonów; •Rada Federalna składa się z 7 ...

VICHY - rząd Etat Francais

Uzdrowiskowe miasto we Francji, w Masywie Centralnym, dało nazwę rządowi sformowanemu przez marsz. Philippe'a *Petaina po rezy­gnacji premiera Paula *Reynauda 16 czerwca 1940 r.

Po krótkim okre­sie działalności w Bordeaux, 29 czerwca rząd Petaina przeniósł się do Vichy, skąd zarządzał południową...

Rząd

 

Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm. Powołanie rządu składa się z kilku etapów:

Etap pierwszy

Powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformułowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie...

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - KONFERENCJE SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW

L. p. Miejsce spotkania Rok Ilość uczestników

I Belgrad (Jugosławia) 1961 25

II Kair (Egipt) 1964 47

III Lusaka (Zambia) 1970 53IV Algier (Algieria) 1973 75V Kolombo (Sri Lanka) 1976 86

VI Hawana (Kuba) 1979 95

VII New Dehli (Indie) 1983 101

VIII Harare (Zimbabwe) 1986 101

IX Belgrad (Jugosławia) 1989...

„Nie rządem Polska stoi”

 

„Nie rządem Polska stoi” – patriotyczna fraszka. Poeta nawiązuje do słów Jana Kochanowskiego „O nierządne królestwo i zginienia bliskie”. Gdyby poeta z Czarnolasu wstał z grobu chciałby tam jak najprędzej powrócić, by nie ginąć razem z nierządną Polską. Co roku ustanawia się nowe prawa i...

CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Strategicznym celem polityki makroekonomicznej państwa jest trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy. Wokół tego celu winny być skoncentrowane wszelkie polityki cząstkowe, o krótszym horyzoncie czasowym, do których zaliczyć należy także politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

Analizując w...

POLITYKA EKONOMICZNA RZĄDU

 

Wśród czynników makroekonomicznych wyznaczających rozwój konkurencyjności polityka gospodarcza rządu znajduje się na pierwszym miejscu. To stwierdzenie ważne jest szczególnie w Polsce .Zakres ingerencji naszego państwa w problemy społeczno gospodarcze musi być znacznie szerszy niż w krajach o...

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

Uznanie międzynarodowe - Uznanie rządu

gdy rząd dochodzi do władzy w drodze pozakonstytucyjnej czyli w drodze puczu, zamachu stanu, przewrotu czy rewolucji;

kryteria uznania rządu: kryteria prawne (obiektywne) – efektywność grupy pretendującej do władzy (przeciwieństwem jest zasada legitymizmu czyli powoływanie się na odpowiednia...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Rząd i szef rządu

kompetencje rządu – organ faktycznie określający kształt stos. zewnętrznych; zawiera umowy wymagające ratyfikacji oraz zatwierdzenia i wypowiada inne umowy m.; znaczenie w sferze reprezentacji i wyrażania na zewnątrz woli państwa; umowy międzyrządowe

zatwierdzanie umów międzynarodowych –...

Rząd włoski i rola w nim premiera

- składa się z premiera i ministrów 

- rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

- zadania rządu:

• kierowanie ogólną polityką państwa

• przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

• występowanie z inicjatywą ustawodawczą

•...

System federalny w USA

- federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona między rząd centralny a stany  - podział kompetencji między unią a stanami • władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji uprawnień delegowanych • kompetencje stanów, które nie są zastrzeżone przez konstytucję należą do nich bądź narodu - ...

Białoruś - Rząd

Rząd wnosi z kolei do parlamentu projekty ustaw (może to jednak czynić i prezydent), kieruje bieżącą polityką wewnętrzną i zagraniczną, a także określa kierunki gospodarczo-społecznego rozwoju kraju.

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne  •konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy); •składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów; •głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej (rządu) wg „reguły magicznej”, ale brak uprawnienia do odwołania jej,

Kompetencje Sądu Federalnego Szwajcarii

•najwyższa władza wymiaru sprawiedliwości Federacji; 

•sam decyduje o swojej organizacji i postępowaniu, powołuje własną administrację;

•jest ostatnią instancją odwoławczą dla spraw, które wyczerpały drogę sądową w kantonach;

•jako jedyna instancja działa w sprawach procesów pomiędzy kantonami...

Prezydent federalny

- kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do

Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat 

- kadencja: 5 lat

Uprawnienia:

- wskazanie kandydatów na kanclerza

- reprezentowanie związku na zewnątrz

- zawieranie umów z innymi państwami

- wysyłanie i przyjmowanie...

Kanclerz jako szef rządu i faktyczny szef państwa

- wyboru kanclerza dokonuje Parlament Związkowy bezwzględną większością głosów, na wniosek prezydenta 

- kompetencje: określanie składu rządu, kieruje jego pracami, ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny

- wygaśnięcie funkcji kanclerza następuje:

• gdy zbierze się nowy Parlament...

Rząd francuski

- rząd jest organem samodzielnym, ale łączy głowę państwa i parlament 

- istnieje zasada niepołączalności funkcji członka rządu z piastowaniem mandatu w parlamencie

- rządu odpowiedzialny jest przed Zgromadzeniem Narodowym

- Senat nie może pociągnąć rządu do odpowiedzialności, a w drugiej izbie...

Rząd rosyjski

- powołanie rządu zależy w całej rozciągłości od prezydenta, ogólnie rzecz biorąc rząd zależny jest od prezydenta; 

- wg ustaleń konstytucyjnych założeń rząd ma się koncentrować na zarządzaniu i administrowaniu krajem, prowadzeniu polityki gospodarczej i socjalnej, współpracy gospodarczej z...

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 17.

Na czele Rządu stoi prezes Rady Ministrów, pod którego przewodnictwem ministrowie tworzą Radę Ministrów.

Art. 18.

1. Dla rozpatrzenia spraw wyjątkowej wagi na życzenie Prezydenta Rzeczypospolitej prezes Rady Ministrów zwołuje Radę Gabinetową.

2. Radę Gabinetową stanowi Rada Ministrów pod...