Ryzyko kredytowe

Czytaj Dalej

Ryzyko kredytowe a zdolnośc kredytowa.

Porównując definicje zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego można zaobserwować wyraźne różnice, a mianowicie: zdolność kredytowa dotyczy kredytobiorcy, a ryzyko kredytowe pozostaje zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy, zdolność kredytowa odnosi się zawsze do pojedynczego podmiotu, a ryzyko kredytowe dotyczy również całego portfela kredytowego banku, zdolność kredytową ...

Ryzyko kredytowe

Aktywne ryzyko kredytowe stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w terminie i wysokości określonej w umowie kredytowej.

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Istotne przy analizie ryzyka kredytowego jest odróżnienie ryzyka indywidualnego, wynikającego z pojedynczej umowy kredytowej i ryzyka portfelowego (łącznego), które to jest zagregowanym ryzykiem indywidualnym.

Ryzyko kredytowe i zarządzanie nim

Bank może kontrolować takie rodzaje ryzyk związanych z działalnością kredytową, czyli aktywne ryzyka kredytowe.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest ryzykiem spekulacyjnym, co oznacza, że jeżeli nastąpią zmiany zdolności kredytowej dłużników, to mogą mieć one korzystny lub niekorzystny skutek dla przedsiębiorstwa-kredytodawcy.

RYZYKO KREDYTOWE

Umożliwia to podział ryzyka kredytowego na ryzyko pojedynczej umowy i ryzyko portfela kredytowego.

"Credit scoring"- metoda ograniczania ryzyk kredytowego

„Credit scoring" - metoda ograniczania ryzyk kredytowego Banki od zarania dziejów próbują wypracować metodę, która pozwoli do minimum ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzieleniem tzw.

Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka kredytowego

Generalnie ujmując możemy podzielić je na: zewnętrzne (niezależne od banku) ekonomiczne (stan gospodarki kraju, polityka RPP i NBP - stopy procentowe NBP, uwarunkowania ekonomiczne w procesach kredytowania, innowacje na rynku kredytowym) społeczne (ubożenie społeczeństwa - utrata zdolności kredytowej podczas korzystania z kredytu, skłonność społeczeństwa do korzystania z kredytu) polityczne (deregulacja i liberalizacja ...

Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje

Odbicie ryzyka banku, obrazuje między innymi struktura jego bilansu. Rozmiar ryzyka występującego w działalności bankowej zależny jest od wielu oddziałujących na siebie czynników, wśród których można wyróżnić dwie grupy.

Ocena ryzyka kredytowego.

Ocena ryzyka kredytowego - sygnały ostrzegawcze.

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

  WNIOSKI:   brak kryterium jednoznacznie identyfikującego ryzyko, silne powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka, powiązania czynników wywierających ryzyka są silne i mają charakter dwukierunkowy, ryzyko jest determinowane przez czynniki egzogeniczne (zew.

PRZYCZYNY WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA

Ryzyka nie można uniknąć, jest bowiem wiele różnych czynników powodujących ryzyko: czynniki zewnętrzne wobec banku:   ogólnogospodarcze, wynikające z polityki gospodarczej państwa i stanu gospodarki (wzrost lub regres gospodarczy, zmiany poziomu inflacji, istotne zmiany w polityce banku centralnego, deficyt budżetowy), polityczne, polegające na zmianie układów i orientacji działalności gospodarczej ...

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

możliwość zaangażowania się jednego kredytobiorcy - zmniejszanie wielkości ryzyka poprzez analizę wiarygodności kredytowej i bieżącą kontrolę nad spłatą kredytu i zabezpieczeniem kredytu - przenoszenie ryzyka na inne podmioty, głównie przez jego ubezpieczenie lub dokonywanie transakcji terminowych walutowych i złotowych - dywersyfikację ryzyka poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa poniesienia strat poprzez ...

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Można wyróżnić dwa podstawowe podtypy ryzyka stopy procentowej: - ryzyko dochodu – odnoszące się do dochodu odsetkowego netto, - ryzyko wartości – będące zagrożeniem dla rynkowej wartości kapitału banku.

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Operacja forward rate agreement (FRA) polega na uzgodnieniu między dwoma partnerami stałej stopy procentowej (agreed forwrd rate) od określonej wartości (np. depozytu). Oczekiwania partnerów co do wysokości stopy procentowej są przeciwstawne. W uzgodnionym terminie następuje zestawienie ustalonej w umowie...

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

FUTURES – zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru czy papieru wartościowego o określonej jakości i ilości według aktualnej ceny giełdowej. Wystawiający kontrakt futures przyjmuje krótką pozycję (short position) i zobowiązuje się do dostarczenia...

KONTRAKTY OPCYJNE ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Opcja sprzedaży daje jej posiadaczowi prawo sprzedaży… Dzięki opcjom ich właściciele mogą nie tylko spekulować na giełdzie, ale przede wszystkim mogą lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem procentowym lub walutowym.

RYZYKO WALUTOWE

Ryzyko walutowe bywa nazywane mianem ryzyka dewizowego, ryzyka kursowego bądź ryzyka kursowego w obrocie zagranicznym i występuje w związku z transakcjami dokonywanymi w walutach obcych.

INSTYTUCJONALNE FORMY ZABEZPIECZENIA RYZYKA WALUTOWEGO

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym możliwy jest wybór strategii, polegającej na: dążeniu do całkowitego zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym poprzez zamknięcie otwartych pozycji walutowych – strategia ta może mieć zastosowanie przy sporadycznie przeprowadzanych transakcjach walutowych rezygnacja z ubezpieczenia – w strategii tej wychodzi się z założenia, że różnica pomiędzy stratami i zyskami ...

Wybór waluty kontraktu jako forma zabezpieczenia ryzyka walutowego

Jeśli banki dokonujące transakcji walutowych nie godzą się na jedną z tych walut narodowych wtedy pozostaje waluta trzecia i każdy z kontrahentów ponosi część ryzyka.