Ryzyko bankowe

Ryzyko bankowe – ryzyko wynikające z zagrożenia nieosiągnięcia przez bank zamierzonego celu. Ryzyko bankowe jest równoznaczne z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuację banku i perspektywy jego rozwoju.

Czytaj Dalej

RYZYKO BANKOWE

  Rozmiary ryzyka zależą od: czynniki ogólno-gospodarcze czynniki społeczne (zachowanie klientów) czynniki polityczne (jakieś wydarzenie) czynniki demograficzne (stopa bezrobocia) czynniki techniczne (stan infrastruktury)   Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego: wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć ) rosnące ...

Miejsce controllingu w procesie zarządzania ryzykiem bankowym

Miejsce controllingu w procesie zarządzania ryzykiem bankowym 2.

SYSTEM BANKOWY W POLSCE

Zasadnicze znaczenie tych aktów prawnych przejawiało się w:   całkowitej rekonstrukcji systemu bankowego (ustawa dopuściła funkcjonowanie banków państwowych, banków w formie spółek akcyjnych i banków spółdzielczych), uchyleniu prawotwórczych kompetencji rządu, uporządkowaniu stosunków między systemem bankowym a Skarbem Państwa poprzez likwidację mechanizmu automatycznego ...

Nadzór bankowy - funkcje i cele

Jeżeli funkcje nadzoru bankowego mają być realizowane przez bank centralny, cele nadzoru mogą obejmować: wspieranie polityki monetarnej państwa drogą ochrony stabilności i bezpieczeństwa polskiego systemu bankowego, kontrolę ryzyka systemu bankowego, podejmowanie w koniecznych przypadkach działań o charakterze administracyjnym, które będą miały na celu wyeliminowanie skutków zagrożeń dla ...

Umowa rachunku bankowego.

Jednostki gospodarcze dokonują za pośrednictwem banków rozmaitych operacji rozliczeniowych, korzystają z kredytów, deponują lokaty terminowe, gromadzą fundusze o różnym przeznaczeniu i w związku z tym mają z reguły więcej niż jeden rachunek bankowy.

Bankowość. Zarządzanie ryzykiem.

W praktyce bankowej najczęściej występują następujące rodzaje ryzyka : a) ryzyko stopy procentowej b) ryzyko płynności c) ryzyko kredytowe (aktywne i pasywne) d) ryzyko dewizowe Nowe kategorie ryzyka wyłaniają się wraz z postępem naukowo – technicznym.

System bankowy

SYSTEM BANKOWY, UBEZPIECZENIOWY, KONGLOMERATY FINANSOWE  SYSTEM BANKOWY System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.

Szacowanie ryzyka inwestycji w danym kraju

Szacunki te bowiem dotyczą stopnia ryzyka w skali makro, które odnosi się do wszystkich zagranicznych przedsiębiorstw, a nie ryzyka w sensie mikro, na które narażone jest konkretne przedsiębiorstwo, czy branża.

Konto bankowe

Charakterystyka Umowa rachunku bankowego została uregulowana w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie Bankowym. Numeracja kont bankowych IBAN - International Bank Account Number jest międzynarodowym standardem numerowania rachunku bankowego.

Zarządzanie finansami

PODZIAŁ RYZYKA 1)ryzyko prawne-generowane przez wladze publiczne w danym kraju cechy: ryzyko wadliwej identyfikacji potrzeb legislacyjnych tzw”buble legislacyjne”; ryzyko nadmiernego unormowania; ryzyko niedostosowalnosci w praktyce określonej legislacji; ryzyko indolencji organow-nie wiedza jak stosowac prawo; ryzyko naduzywania prawa z inspiracji politycznych i gospodarczych sil nacisku; ryzyko negatywnych skutków prawa.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

  Kontrolą banku zajmuje się głównie departament ryzyka, do którego zadań należy: - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka płynności - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego (stopy procentowe, kursy) - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rozliczeniowego - prowadzenie procesu oceny adekwatności cenowej - modelowanie wyceny i weryfikacja metod wyceny ...

Istota i rodzaje ryzyka bankowego

Powszechne są: Ryzyko bankowe – związane z działalnością banku, Ryzyko finansowe – występuje przy inwestowaniu w papiery wartościowe, Ryzyko inflacji –niepewność zwrotu z inwestycji, Ryzyko kredytowe- ryzyko nieodzyskania należności Ryzyko płynności – trudności w sprzedaży papierów wartościowych, Ryzyko systematyczne – zdeterminowane ...

Jakie znasz rodzaje ryzyka bankowego?

Działalność banku w zakresie transformacji środków będących w dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności.

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

Dalszym punktem analizy jest kwantyfikacja ryzyka, za pomocą różnych metod: Modele ekonometryczne Controlling Metoda punktowa Analiza dyskryminacyjna Metoda luki Metoda okresowości Analiza elastyczności Ryzyko banku nie jest jednak prostą sumą poszczególnych ryzyk, wynikających z pojedynczych transakcji.

Ogólna charakterystyka, rodzaje i źródła ryzyka bankowego

W celu rozróżnienia obu sytuacji stosuje się często terminy: ryzyko czyste oraz ryzyko spekulatywne, spośród których pierwszy ma znaczenie wyjątkowo negatywne, zaś drugi jest neutralny z punku widzenia niekorzyści, czy też korzyści, jakie wyciągać może przedsiębiorca z sytuacji obarczonej ryzykiem.

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

  WNIOSKI:   brak kryterium jednoznacznie identyfikującego ryzyko, silne powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka, powiązania czynników wywierających ryzyka są silne i mają charakter dwukierunkowy, ryzyko jest determinowane przez czynniki egzogeniczne (zew.

RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym Ryzyko udzielania każdego pojedynczego kredytu Ryzyko zmiany oprocentowania Niepożądana zmiana kursu walutowego   Dwie podstawowe formy ryzyka to ryzyko płynności i ryzyko wyniku finansowego podstawowa przyczyną upadku banku jest skumulowanie ich występowania.

RYZYKO WALUTOWE

Ryzyko walutowe bywa nazywane mianem ryzyka dewizowego, ryzyka kursowego bądź ryzyka kursowego w obrocie zagranicznym i występuje w związku z transakcjami dokonywanymi w walutach obcych.

INSTYTUCJONALNE FORMY ZABEZPIECZENIA RYZYKA WALUTOWEGO

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym możliwy jest wybór strategii, polegającej na: dążeniu do całkowitego zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym poprzez zamknięcie otwartych pozycji walutowych – strategia ta może mieć zastosowanie przy sporadycznie przeprowadzanych transakcjach walutowych rezygnacja z ubezpieczenia – w strategii tej wychodzi się z założenia, że różnica pomiędzy stratami i zyskami ...

Ryzyko płynności i jego przyczyny

Pasywne ryzyko uzupełniające refinansowanie (transformacja terminu kapitałów pozyskanych i inwestowanych) – zagrożenie występuje wtedy, gdy w sytuacji świadomie zamierzonego niedopasowania pozycji bilansu w określonych terminach zapadalności i wymagalności nie można uruchomić źródeł zastępczego refinansowania, Ryzyko zawartych umów – tu szczególnym zagrożeniem jest masowe wycofywanie depozytów przed ...