RYBOZA

Pochodną rybozy jest 2-deoksy-D-ryboza, która jest jednym ze składników budulcowych kwasów deoksyrybonukleinowych DNA. Przyłączenie grupy fosforanowej, do jednej z grup hydroksylowych rybozy w nukleozydzie, prowadzi do powstania nukleotydu (np.