Rybactwo

Rybactwo – (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje: 1. rybołówstwo 2. zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych (ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt), 3. chów i hodowlę ryb oraz...

Czytaj Dalej

Główny Urząd Statystyczny i inne Urzędy Statystyczne oraz ich zadania.

Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska Zadaniem Departamentu Statystyki Rolnictwa i Środowiska jest przygotowywanie zasad metodologicznych, inicjowanie, prowadzenie i przedstawianie wyników badań statystycznych i analiz statystycznych dotyczących rolnictwa, rybołówstwa i rybactwa, leśnictwa, ochrony środowiska, a także scalanie informacji dotyczących gospodarki żywnościowej i wsi, statystyki wsi i otoczenia rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej.

Rybołówstwo i rybactwo śródlądowe

Dążenie Polski do Bałtyku miało zawsze podłoże ekonomiczne. Morze jest dostarczycielem stosunkowo taniej żywności. Wytyczenie granic morskich stref ekonomicznych daje krajom nadmorskim wyłączność eksploatacji określonych akwenów połowowych. Eksploatację tę ograniczają jednak wyznaczane tym krajom...

Rybactwo i gospodarka rybna

Ważnym składnikiem ludzkiego pożywienia są ryby morskie, słodkowodne, oraz owoce morza, czyli skorupiaki i mięczaki.

Na świecie dominują połowy ryb morskich, które stanowią prawie 65% ogółu połowów. Najczęściej odławiane są ryby śledziowate, dorszowate oraz makrele.

Najważniejsze łowiska na...

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Rybactwo – dział gospodarki obejmujący chów i hodowlę organizmów wodnych oraz ich planowe odławianie z naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Rybactwo – dział gospodarki obejmujący chów i hodowlę organizmów wodnych oraz ich planowe odławianie z naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Rybactwo – dział gospodarki obejmujący chów i hodowlę organizmów wodnych oraz ich planowe odławianie z naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Rybactwo – dział gospodarki obejmujący chów i hodowlę organizmów wodnych oraz ich planowe odławianie z naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych.

Kompetencje powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki ...

Najważniejsze zadania własne powiatu

powiatowe domy pomocy społecznej) Polityka prorodzinna Wspieranie osób niepełnosprawnych Transport zbiorowy, drogi publiczne Kultura i ochrona dóbr kultury Kultura fizyczna i turystyka Geodezja, kartografia, katastra Gospodarka nieruchomościami Administracja architektoniczno-budowlana Gospodarka wodna Ochrona środowiska i przyrody Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe Porządek ...

Pomiar czasu

W społeczeństwach opierających swoją gospodarkę na rybactwie i innych zawodach morskich cykl ten zyskuje jeszcze większe znaczenie w związku z rytmem przypływów i odpływów.

Zasada decentralizacji władzy publicznej

ZADANIA: infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), infrastruktury społecznej (edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, kultura i ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona ...

Zakres przedmiotowy ustawy "Prawo o działalności Gospodarczej"

Rybactwa śródlądowego, wyklucza cały zakres dz.

Pomoc publiczna

Przepisów o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie tworzenia i rozbudowy infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie jest przeznaczona dla określonego przedsiębiorcy, w celu zrekompensowania kosztów utrzymania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych na potrzeby obrony państwa, w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybactwie.

Pojezierze Suwalskie

Gospodarka: cechy klimatyczne, rzeźba, brak naturalnych surowców (poza drewnem) i uwarunkowania historyczne nie sprzyjają rozwojowi gospodarki, jednak mimo to rolnictwo i rybactwo stanowią podstawową działalność gospodarczą.

Woliński Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA I TURYSTYKA

Burzliwe dzieje wyspy Wolin są przyczynkiem do jej kulturowego zróżnicowania jednak bardzo silnie związanego z morzem (rybactwo, handel).

Wydatki i rozchody budżetu powiatu

Z uwagi na kryterium przedmiotowe wydatki budżetu powiatu można podzielić na pięć grup: wydatki związane z funkcjonowaniem administracji powiatu, a więc wydatki związane z finansowaniem, utrzymaniem pracowników administracji powiatowej, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; w tej grupie znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego obywateli, obronnością, ochroną ...

Prawo działalności gospodarczej

działalność wytwórcza w rolnictwie, w zakresie chodu i hodowli zwierząt i roślin, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa. działalność wytwórcza w rolnictwie, w zakresie chodu i hodowli zwierząt i roślin, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa.

Śledź czarnomorski

Z Morza Kaspijskiego znane są 2 podga-tunki o dużym znaczeniu dla wołżańskiego rybactwa - czarnogrzbietka (C.

Agrobiznes

Wśród nich możemy wyróżnić [2]: - produkcję rolną (obejmującą również rolnictwo ekologiczne), - leśnictwo i łowiectwo, - rybołówstwo i rybactwo śródlądowe, - przetwórstwo pierwotne surowców rolniczych i przemysł spożywczy, - obrót produktami rolnymi i gotową żywnością (z uwzględnieniem skupu, przechowywania i transportu) - przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, - usługi dla rolnictwa, - handel żywnością - ...

Rejestracja działalności gospodarczej

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.