Ruch obiegowy Ziemi

Ruch obiegowy Ziemi

Czytaj Dalej

Ruch OBIEGOWY Ziemi - jego konsekwencje

KONSEKWENCJE ruchu obiegowego: - zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku; - długość trwania dnia i nocy; - wysokość słońca nad horyzontem; - różnice nagrzewania się poszczególnych obszarów Ziemi w ciągu roku (im zwiększa się szerokość geograficzna, tym bardziej zmniejsza się nagrzanie tego terenu w ciągu roku); - podzielenie Ziemi na strefy oświetlenia (międzyzwrotnikowa, umiarkowana i okołobiegunowa {polarna}); - ...

Ruch OBROTOWY Ziemi i konsekwencje z nim związane

SKUTKI ruchu obrotowego: - widomy ruch słońca wraz ze sferą niebieską, zmiany jego wysokości nad horyzontem w ciągu dnia; - występowanie dnia i nocy; - ilość energii słonecznej docierającej w danym miejscu do powierzchni Ziemi zmienia się, co powoduje zmiany temperatury i ciśnienia powietrza.

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi

Dowodami na ruch wirowy ziemi są: Wahadło FOUCAULTA - przyrząd doświadczalny skonstruowany przez Foucaulta w 1851 dla udowodnienia obrotowego ruchu ziemi .

Ruch wirowy Ziemi i jego następstwa

Następstwa ruchu wirowego Ziemi: - dobowa zmiana wysokości Słońca nad horyzontem (dzień i noc) - spłaszczenie ziemi na biegunach - przemieszczanie się fali pływów morskich ( 2 przypływy i 2 odpływy w ciągu doby) - działanie siły Coriolisa, która powoduje zmianę kierunku poruszania się ciał skręcanie wiatrów i prądów morskich na półkuli północnej w prawo, a na południowej w lewo.

Ruchy - jednostajny, prostoliniowy...

PRZYŚPIESZONY:ruch,w którym ciało zwiększa swoją prędkość o tę samą wartość w każdej sekundzie ruchu. PROSTOLINIOWY: ruch,w którym ciało porusza się ze stałą prędkością,a tor jego ruchu jest linią prostą.

Powierzchnia Ziemi

WYWIERZYSKO-wypływ na obszarze krasowym podziemnego potoku,strumienia&rzeki na powierzchnię ziemi.

Ruch jednowymiarowy

Oznacza to, że ruch jest pojęciem względnym.

Ruch na plaszczyznie

Ruch w dwóch wymiarach będziemy opisywać w układzie współrzędnych x i y. Pokażemy, że taki ruch można traktować jak dwa niezależne ruchy jednowymiarowe.

Ruch obrotowy

Mówiąc o środku masy wspominaliśmy o ruchu obrotowym oraz o toczeniu się ciał. Dużym ułatwieniem w analizie układów cząstek jest możliwość rozpatrywania oddziel-nego ruchu postępowego i ruchu obrotowego.

Ruch drgający

Ruch, który powtarza się w regularnych odstępach czasu, nazywamy ruchem okre-sowym (periodycznym). Ruch sinusoidalny jest powszechną formą ruchu ob-serwowaną w życiu codziennym i dlatego jest ważnym przedmiotem fizyki.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - MIŁOŚĆ DO ZIEMI

Posiadanie ziemi zapewnia autorytet, wstęp do wiejskiej elity, niezależność i samodzielność, gwarancję dostatku, poczucie godności, automatycznie sprawia, że posiadający ziemię zasługuje na szacunek i posłuch. Ziemia ma charakter upersonifikowany.

„ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

Pisarz - pilot mógł spojrzeć na ziemię z lotu ptaka, zmierzyć się z siłą natury.

"Gawęda o miłości ziemi ojczystej" - streszczenie

Podmiot liryczny zwraca się do "ziemi ojczystej" mówiąc, że nie będzie takim właśnie powalonym drzewem, będzie "codziennie mocniej w nią wrastać".

Wspólnoty i ruchy międzynarodowe

a) Członkami organizacji pozarządowych są osoby prawne i fizyczne pochodzące z różnych państw, nie działają z upoważnienia rządów

b) Funkcjonują na podstawie prawa wewnętrznego państwa, na którego terytorium powstają.

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - GENEZA I ISTOTA RUCHU

Spotkanie przygotowawcze konferencji ruchu państw niezaangażowanych w Kairze ustaliło następujące wymogi przynależności do tego ruchu: - prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej opartej na zasadach pokojowego współistnienia - konsekwentne popieranie ruchów narodowowyzwoleńczych - nieuczestniczenie w żadnym pakcie militarnym z udziałem wielkich mocarstw - nieutrzymywanie na swoim terytorium obcych baz wojskowych ...

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - FORMY ORGANIZACYJNE RUCHU

W ciągu ponad 30 lat funkcjonowania ruchu ukształtowały się w nim tylko następujące instytucje i organy: - konferencja szefów państw i rządów - konferencja ministrów spraw zagranicznych - biuro koordynacyjne - przewodniczący ruchu państw niezaangażowanych-organy i instytucje wyspecjalizowane

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - KONFERENCJE SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW

L. p. Miejsce spotkania Rok Ilość uczestników

I Belgrad (Jugosławia) 1961 25

II Kair (Egipt) 1964 47

III Lusaka (Zambia) 1970 53IV Algier (Algieria) 1973 75V Kolombo (Sri Lanka) 1976 86

VI Hawana (Kuba) 1979 95

VII New Dehli (Indie) 1983 101

VIII Harare (Zimbabwe) 1986 101

IX Belgrad (Jugosławia) 1989...

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - ZNACZENIE RUCHU

Doceniając jej rolę ruch państw niezaangażowanych uważał, że „ stanowi ona najskuteczniejszy sposób zachowania i umocnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, ugruntowania wolności zharmonizowania stosunków miedzy państwami

Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność

Ustalono następujące wymogi przynależności do ruchu: - prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej opartej na zasadach pokojowego współistnienia, konsekwentne popieranie ruchów narodowowyzwoleńczych - nieuczestniczenie w żadnym pakcie militarnym z udziałem wielkich mocarstw - nieutrzymywanie na swoim terytorium obcych baz wojskowych zainstalowanych za zgodą państwa.