Ruch ludowy

Ruch ludowy

Czytaj Dalej

Ruch ludowy do 1914 roku - geneza i program

Specyficzne warunki występujące na wsi galicyjskiej (rozdrobnienie gospodarstw, przeludnienie, konflikt między wsią i dworem, „nędza galicyjska”, sprawa serwitutów, swobody polityczne), sprawiły że właśnie Galicja stała się kolebką ruchu ludowego.

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Początki ruchu ludowego są związane z nazwiskiem ks. Podjął on próbę sformułowania zasad ideowych ruchu ludowego, dowodził, że odbudowy państwa polskiego dokonają warstwy ludowe.

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało w 1940 Chłopską Straż (Chłostra), przekształconą później w Bataliony Chłopskie. Przedstawiciele ludowego ruchu konspiracyjnego brali udział w pracach Delegatury Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.

Narodziny ruchu ludowego

W roku 1895 powołano do życia Stronnictwo Ludowe, na którego czele stanął prezes - Karol Lewakowski. Dzięki działalności takich ludzi jak: Maksymilian Malinowski, Tomasz Nocznicki, Irena Kosmowska, Jadwiga Dziubińska udało się stworzyć prawdziwie polityczny masowy ruch chłopski.

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

RUCH LUDOWY –Po wojnie nastąpił okres zderzenie się RL z komunizmem (1945-’47) w latach 1947-49 nastąpiło przerabianie RL.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

Przyczyniło się to do uformowania tam samodzielnego ruchu chłopskiego, tzw. ruchu ludowego. 28 VII 1895r na zjeździe w Rzeszowie powstało Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem Stapińskiego.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH LUDOWY

W lipcu z inicjatywy Mikołajczyka powstało nowe stronnictwo używające początkowo nazwy SL, a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe. W marcu 1946 doszło do rozłamu PSL: powstała grupa przybrała nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" i opowiedziała się po stronie bloku demokratycznego.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA LUDOWA

 

Obok feudalnego rycerstwa, zaprawionego w boju, zgłaszali się masowo słabo wyekwipowani chłopi, będący w takiej wyprawie jedynie ciężarem. Liczne zgłoszenia napływały zwłaszcza z .

Francji i Cesarstwa. Na tym bowiem obszarze, dotkniętym klęską urodzaju, spodziewano się głodu na przednówku r...

Ruchy - jednostajny, prostoliniowy...

PRZYŚPIESZONY:ruch,w którym ciało zwiększa swoją prędkość o tę samą wartość w każdej sekundzie ruchu. PROSTOLINIOWY: ruch,w którym ciało porusza się ze stałą prędkością,a tor jego ruchu jest linią prostą.

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r.

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

O charakterze ludowym świadczą: 1. obyczaje, wierzenia ludowe 3.

Ruch jednowymiarowy

Oznacza to, że ruch jest pojęciem względnym.

Ruch na plaszczyznie

Ruch w dwóch wymiarach będziemy opisywać w układzie współrzędnych x i y. Pokażemy, że taki ruch można traktować jak dwa niezależne ruchy jednowymiarowe.

Ruch obrotowy

Mówiąc o środku masy wspominaliśmy o ruchu obrotowym oraz o toczeniu się ciał. Dużym ułatwieniem w analizie układów cząstek jest możliwość rozpatrywania oddziel-nego ruchu postępowego i ruchu obrotowego.

Ruch drgający

Ruch, który powtarza się w regularnych odstępach czasu, nazywamy ruchem okre-sowym (periodycznym). Ruch sinusoidalny jest powszechną formą ruchu ob-serwowaną w życiu codziennym i dlatego jest ważnym przedmiotem fizyki.

Wspólnoty i ruchy międzynarodowe

a) Członkami organizacji pozarządowych są osoby prawne i fizyczne pochodzące z różnych państw, nie działają z upoważnienia rządów

b) Funkcjonują na podstawie prawa wewnętrznego państwa, na którego terytorium powstają.

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - GENEZA I ISTOTA RUCHU

Spotkanie przygotowawcze konferencji ruchu państw niezaangażowanych w Kairze ustaliło następujące wymogi przynależności do tego ruchu: - prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej opartej na zasadach pokojowego współistnienia - konsekwentne popieranie ruchów narodowowyzwoleńczych - nieuczestniczenie w żadnym pakcie militarnym z udziałem wielkich mocarstw - nieutrzymywanie na swoim terytorium obcych baz wojskowych ...

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - FORMY ORGANIZACYJNE RUCHU

W ciągu ponad 30 lat funkcjonowania ruchu ukształtowały się w nim tylko następujące instytucje i organy: - konferencja szefów państw i rządów - konferencja ministrów spraw zagranicznych - biuro koordynacyjne - przewodniczący ruchu państw niezaangażowanych-organy i instytucje wyspecjalizowane

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - KONFERENCJE SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW

L. p. Miejsce spotkania Rok Ilość uczestników

I Belgrad (Jugosławia) 1961 25

II Kair (Egipt) 1964 47

III Lusaka (Zambia) 1970 53IV Algier (Algieria) 1973 75V Kolombo (Sri Lanka) 1976 86

VI Hawana (Kuba) 1979 95

VII New Dehli (Indie) 1983 101

VIII Harare (Zimbabwe) 1986 101

IX Belgrad (Jugosławia) 1989...

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - ZNACZENIE RUCHU

Doceniając jej rolę ruch państw niezaangażowanych uważał, że „ stanowi ona najskuteczniejszy sposób zachowania i umocnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, ugruntowania wolności zharmonizowania stosunków miedzy państwami