Kontrakty bezimienne - pojęcie i rozwój historyczny

Od okresu klasycznego istniejące kontrakty okazały się niewystarczające w stosunku do nowych operacji bezgotówkowych, które rozwinęły się w związku z dewaluacją pieniądza. Nie posiadały one własnych nazw, a chronione były dzięki prawu pretorskiemu. Wykonanie zobowiązania przez jedna stronę...

Cesja - pojęcie i rozwój historyczny

Cesja polegała na przeniesieniu wierzytelności przez wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza). Nie wymagała ona, rzecz jasna zgody dłużnika. Cedent odpowiadał wobec cesjonariusza tylko za istnienie wierzytelności, nigdy za jej ściągalność. Umowa ta prowadziła do zajęcia przez...

Rozwój historyczny pojęcia osoby prawnej

Sama osobę prawną stworzono w średniowieczu na podstawie spostrzeżeń iż Rzymianie uznawali nie tylko osoby fizyczne za podmioty praw o obowiązków. Za osoby prawne praw prywatnego uważano:

a/. gminy (municipia, civitates) - w formie gminy zorganizowane były miasta na prawie rzymskim i latyńskim. Na...

Etapy rozwoju prawa prywatnego

Wyróżnia się cztery okresy:

a/. prawa archaicznego (wczesnego) - od początku Rzymu do początku wojen punickich (połowa III wieku p.n.e.)

b/. prawa przedklasycznego - od początku wojen punickich do początku naszej ery.

c/. prawa klasycznego - od początku naszej ery do 235 roku n.e.

d/. upadku prawa...

HISTORYCZNY ROZWÓJ TESTAMENTU

Testament w prawie rzymskim było to jednostronne rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci, sutanawiajace dziedzica lub prawny wyraz tego co ma się stać po śmierci testora. Testament jest to więc czynność prawna jednostronna polegająca na uzewnętrznieniu woli testora bez udziału osób...

Obecna regulacja - rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych

Obecna konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źródeł prawa, które ona nazywa aktami prawa miejscowego. Zaś zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Jednostki samorządu terytorialnego ustalają wysokość podatków, opłat lokalnych.

Rodzaje aktów prawa miejscowego

akty...

Postkeynesizm a efektywność rozwoju gospodarki

Teoria K. skłoniła wielu wybitnych ekonomistów do jej rozwijania w postaci analiz dynamicznych .Ukształtował się w tych badaniach nurt zwany ekonomią postkeynesowską, który odrzucał analizę w warunkach doskonałej konkurencji i nawiązywał do teorii niedoskonałej konkurencji. Teoria ta zakładała...

Systemowe bariery rozwoju rolnictwa i agrobiznesu

W Polsce, podczas procesu transformacji, w sektorze rolno – spożywczym zderzyły się trzy bariery:

1. bariera popytu na żywność – wynikająca ze sztywności tego popytu (nie można nieograniczenie zwiększyć ilości konsumowanych produktów),

2. bariera opłacalności produkcji rolnej – występuje z tego...

W jaki sposób mierzy się wzrost i rozwój gospodarczy?

Wzrost gospodarczy-to proces wzrostu produkcji w gospodarce jako całości. Miernikiem wzrostu gospodarczego są procentowe przyrosty realnego PNB w ciągu roku.

Powszechnie stos. miernikiem wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produkcji nazywana również tempem wzrostu produkcji.

Wzrost produkcji...

RYS ROZWOJU OSOBNICZEGO CZŁOWIEKA

Ustrój ludzki, jak wszystkie ustroje zwierzęce, w pierwszych chwilach swego istnienia jest tylko jedną komórką. Komórka ta różni się od innych komórek ustroju zdolnością wytwarzania całości ustroju wielokomórkowego, a ponadto tym, że powstaje przez zespolenie się dwóch komórek: komórki płciowej...

Rozwój kręgosłupa

U wszystkich kręgowców jako pierwotny składnik szkieletu osiowego występuje struna grzbietowa (chorda dorsalis). Składa się ona z wielkich pęcherzykowatych komórek spojonych osłonką włóknistą. U najniższych kręgowców, np. u krągłoustych (Cyclostomata), struna grzbietowa funkcjonuje przez całe życie...

Fazy rozwoju ruchu społecznego

- powstanie,

- zjednoczenie,

- biurokratyzacja,

- schyłek.

Proszę scharakteryzować przednaukowy etap rozwoju refleksji społecznej

Socjologia jest nauką liczącą około półtora wieku. Ale jej dzieje ujęte na tle myśli społecznej są znacznie dłuższe. Kształtowanie się socjologii jak i wielu innych nauk społecznych stanowiło długotrwały proces, w którym wyróżnia się dwa podstawowe etapy:

1) przednaukowy, czyli inkubacyjny...

Jaki był wkład Augusta Comte’a w powstanie i rozwój socjologii

Comte był myślicielem, który stworzył samą nazwę „socjologia”. Sformułował wyraźnie pozytywistyczną teorię nauki i stąd utarło się przekonanie o naukowości wszystkiego, co wyszło spod jego pióra.

>

>

>

Jaki był wkład Emila Durkheima do rozwoju socjologii

Uważany był za najwybitniejszego socjologa francuskiego, twórcę francuskiej szkoły socjologicznej. Działalność jego położyła teoretyczne i organizacyjne podstawy pod rozkwit socjologii francuskiej w pierwszej połowie XX w.

Był on pierwszym profesorem socjologii, na pierwszej katedrze socjologii...

W jaki sposób literatura społeczna XIX wieku wpływa na rozwój socjologii jako nauki

Wskazanie źródeł i początkowego etapu dziejów polskiej myśli socjologicznej nastręcza poważne trudności, nie bardzo bowiem wiadomo, od jakich wydarzeń w kulturze intelektualnej naszego narodu, czy też od których jej twórców należałoby zacząć. Są pewne przesłanki, aby korzeni socjologii poszukiwać w...

Co oznacza termin rozwój społeczny

1)Wieloetapowy proces przemian społecznych, przebiegający w określonym kierunku, których kolejność nie jest dowolna, lecz wykazuje prawidłowość wynikającą z wewn. praw procesu hist. Marksist. teoria r.s. wynika z założeń materialist. pojmowania dziejów;

2)postęp społeczny

Rozwój kości potylicznej

Kość potyliczna powstaje z pięciu części; części podstawnej, dwóch części bocznych oraz z dolnej 1 górnej części łuski. Górna część łuski powstaje jako kość łącznotkankowa, pozostałe śródchrzęstnie. jako kości zastępcze. W części podstawnej występuje jeden punkt kostnienia w...

Rozwój kości klinowej

Kość klinowa powstaje z siedmiu parzystych punktów kostnienia, przeważnie na podłożu chrzęstnym, w nieznacznej części na podłożu łącznotkanko-wym. W ósmym tygodniu życia płodowego powstaje: 1) punkt kostnienia między otw< rem okrągłym a owalnym dla skrzydła większego (alisphenoidale) i...

Rozwój kości czołowej

Kość czołowa powstaje na podłożu łącznotkankowym z dwóch głównych punktów kostnienia, prawego i lewego. Występują one w końcu drugiego miesiąca życia płodowego w okolicy późniejszych guzów czołowych. Od tych punktów rozchodzą się promieniście rozwijające się beleczki kostne i z nich...