Zdolność organizacji do rozwoju

Charakterystyka

Zagadnienie oceny zdolności organizacji do rozwoju obejmuje nie tylko kwestie finansowe, ale i organizacyjne. Pominięcie tej analizy może doprowadzić do zatrzymania projektu w trakcie jego realizacji z powodu braku niezbędnych zasobów.

Zmiana i rozwój - pojęcia i wymiary

Zmiana wyraża...

Rozwój demograficzny.

- dynamika i rozmieszczenie ludności świata - przyrost naturalny i przyrost rzeczywisty - migracje ludności - struktura ludności Dynamika i rozmieszczenie ludności świata Problemy gospodarcze i społeczne współczesnego świata wynikają głównie z dynamicznego wzrostu liczby ludności. Dotyczy to zwłaszcza krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W latach 1971-1993 liczba ludności świata zwiększyła się o 51%. Dynamika jej zmian na poszczególnych kontynentach ...

Czynnik wiedza a wzrost i rozwój gospodarczy

Wstęp 1. Pojęcie wiedzy 2. Wpływ wiedzy na współczesną cywilizację 3. Gospodarka oparta na wiedzy Zakończenie Bibliografia Wstęp W wyniku trwających przemian społeczno – gospodarczych zmieniło się znaczenie wielu pojęć. Świat przeszedł z ery industrialnej (przemysłowej) do ery postindustrialnej, nazywanej inaczej gospodarką postkapitalistyczną (P. Drucker), gospodarką cyfrową (D. Tapscot), gospodarką społeczeństwa informacyjnego (A. Toffler), a także ...

Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

1. Pojęcie strategii i jej podstawowe elementy. Strategia rozwoju to sposób wyznaczania celów, kierunków i sposobów działania, będących reakcją na otoczenie w sytuacji szybko zachodzących zmian. Zadaniem strategii jest dostarczenie podstaw racjonalnego działania. Główne cechy strategii to: - oparcie rozwoju na trwałych wartościach i stabilnych elementach środowiska materialnego, - podporządkowanie działań bieżących długookresowym celom strategicznym, - całościowe ...

Zrównowazony rozwój a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno

Wstęp Zrównoważony lokalny rozwój oraz tzw. ekonomia społeczna to dwie powiązane ze sobą teorie i praktyki działania, których znaczenie jest coraz bardziej doceniane wśród naukowców i praktyków, a co za tym idzie – są coraz częściej stosowane. Wynika to z tego, że rozwój zrównoważony to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje system ujednolicania działań politycznych, gospodarczych, społecznych oraz przyrodniczych, zaspokajając potrzeby obecne tych ...

Oświatowo-wychowawcze środowisko i jego rola w rozwoju osobowym dziecka

Rozwój osobowy człowieka jest to proces stawania się osobą, myślącą, odpowiadającą za siebie, niezależną i umiejącą żyć z innymi ludźmi, przestrzegając określonych norm społecznych - niepowtarzalną jednostką. Rozwój osobowy obejmuje wszystkie sfery istnienia człowieka od fizycznej, poprzez emocjonalną, intelektualną, społeczną, etyczną itd. Polega on na "spełnieniu (urzeczywistnieniu, urealnieniu) bytu osobowego, tkwiących z nim immanentnie możliwości, przez ...

Ogólna charakterystyka rozwoju moralnego człowieka

Rozwój człowieka to długotrwały proces następujących po sobie zmian kierunkowych, po-legający na osiąganiu przez niego coraz wyższego poziomu dojrzałości pod różnymi względami. Jeżeli zatrzymuje się on przedwcześnie na jakimś niższym poziomie, rozwój nie dokonuje się. Jeśli osiąga poszczególne poziomy zbyt wolno, rozwój zostaje opóźniony. Ocena prawidłowości rozwoju danego osobnika jest zawsze konsekwencją znajomości ogólnych praw dotyczących rozwoju.

Rozwój nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku

W pracy tej pragnę przedstawić rozwój nauki, techniki, literatury i sztuki, jaki nastąpił w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej jednak chciałabym zaprezentować stosunki między państwami w omawianym przeze mnie okresie. Druga połowa XIX wieku to okres głębokich przemian, który obejmuje wszystkie dziedziny życia człowieka – zaczynając od nauki, a kończąc na muzyce i szkolnictwie. Okres ten to czas wzrostu liczby ludności, to też ogromny postęp techniczny,

Rozwój społeczny dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny oraz społeczny w ciągu całego życia człowieka począwszy od narodzin, a skończywszy na dojrzałym życiu jest bardzo skomplikowany. Wymaga od naszego organizmu bardzo wielu zmian, które następują bez przerwy. Proces ten jest długotrwały jednak stabilizuje się z czasem, dokonuje się, zatem proces socjalizacji. Według G. Makiełło-Jarży „rozwój społeczny polega na zdobywaniu dojrzałości do współżycia w społeczeństwie. Dziecko ...

Wpływy czynników teratogennych na rozwój płodu

Kobieta w ciąży musi szczególnie dbać o swoje zdrowie. Groźnie dla płodu mogą okazać się zarówno choroby, na które zapadnie przyszła matka w okresie ciąży, jak i oddziałujące na nią toksyczne środki chemiczne bądź farmakologiczne. Większość narządów formuje się w pierwszych trzech miesiącach życia płodowego, dlatego w tym właśnie okresie płód jest najbardziej wrażliwy na przekazywanie mu przez krew matki szkodliwe czynniki środowiska. Jednym z takich ...

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka.

Kształcenie ustawiczne oznacza stan uczenia, się, który trwa od narodzin człowieka do kresu jego istnienia, proces dynamiczny, nieprzerwany. Kształcenie ustawiczne jest równocześnie ideą, procesem i zasadą. Stawia ona w centrum swego zainteresowania człowieka. Istotą kształcenia ustawicznego jest intencjonalne, planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka na każdym etapie jego życia. Ma to być taki kierunek rozwoju, by w sposób optymalny umożliwiał kształceniu ...

Uwarunkowania rozwoju człowieka

Uwarunkowania rozwoju człowieka Rozwój człowieka wyznaczają cztery podstawowe czynniki: 1. ,,zadatki biologiczne – predyspozycje jednostki, genotyp, wyposażenie genetyczne, cechy wrodzone; 2. środowisko – środowisko fizyczne (materialne), środowisko społeczne, stymulacja (podnieta) zewnętrzna, zewnętrzne wpływy niezamierzone; 3. wychowanie – wpływy intencjonalne, socjalizacja, kształcenie, nauczanie, modelowanie, ćwiczenie, instruowanie; 4. aktywność podmiotu – ...

Psychologia rozwoju człowieka

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA Podstawowe problemy psychologii rozwoju człowieka Ewolucja myślenia o rozwoju  rozwój dziecka – rozwój w ciągu życia ludzkiego  biologizm i enwironmentalizm - interakcjonizm - aktywny udział w kształtowaniu własnego rozwoju  człowiek samoistny byt – człowiek w relacji z otoczeniem  rozwój poszczególnych sfer – rozwój w ujęciu holistycznym Przedmiot i zadania Psychologia rozwoju człowieka (life – span ...

Etapy rozwoju dziecka

I. Młodszy wiek szkolny (7 – 12 lat) 1. ,,Rozwój fizyczny”3 w tym okresie życia charakteryzuje się tym, że mięśnie duże rozwijają się wcześniej od mięśni drobnych, co wiąże się z dużą ruchliwością dziecka. Ruchy są szybkie, niedokładne. Potrzeba motoryczna w tym okresie jest bardzo duża. W czasie dłużej trwających 1 Nowa encyklopedia powszechna, tom 5, Warszawa 1996, PWN, s. 616. 2 M. Przetacznik – Gierowska, G. Makiełło – Jarża, Psychologia ...

Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku

TEORIE ZMIANY I ROZWOJU POLITYCZNEGO W XX WIEKU Heraklit, Anaksymander, Arystoteles to klasycy teorii rozwoju, którzy wyjaśnili go jako wzrost organizmu społecznego oraz doszukali się analogii pomiędzy społeczeństwem a żywym organizmem. Heraklit uważał, że system polityczny (polis) został ukształtowany poprzez przechodzenie od prostych form do bardziej złożonych. Arystoteles był zdania, że państwo ( polis ) jest wynikiem łączenia elementów w większą całości.

Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe

Ogromny wpływ na prawidłowy rozwój osobowości dziecka ma kształcenie mówienia tj. umiejętności komunikowania się za pomocą przekazu werbalnego. Na bazie materiału językowego dziecko konkretyzuje wytwory i przebiegi swoich myśli, uczuć i pragnień. Sprawność mówienia konieczna jest do nabywania nowej wiedzy i prawidłowego funkcjonowania w najrozmaitszych sytuacjach życia codziennego. Bez kontaktu językowego z innymi ludźmi nie jest możliwe osiągnięcie przez człowieka ...

Kształtowanie i rozwój osobowości dzieci i młodzieży

Pojęcie osobowości Część definicji to typowe definicje operacyjne zawierające umowne określenia pojęcia osobowości adekwatne do opracowanych narzędzi. Inne można nazwać definicjami opisowymi; mają one bowiem charakter opisującego wyliczenia elementów konstytutywnych osobowości. Jeszcze inne to definicje dyskryminacyjne – ich autorzy usiłują określić za ich pomocą to, co stanowi wyróżniającą cechę osobowości jako takiej, wskazać na jej specyficzną ...

Psychologia rozwoju

Najważniejsze zagdanienia z Psychologii Rozowojowej 1.Zinterpertuj definicje - rozwój to Strukturacja i restrukturacja doświadczeńStrukturacja (organizowanie) i restrukturacja (przekształcacie doświadczeń).Jest to specyficzne podejście do rozwoju M.Tyszkowej- przyjmuje ona, że rozwój człowieka dokonuje się w całej ontogenezie. Istotną role w rozwoju przypisuje doświadczeniom, które pod wpływem zmian podlegają strukturacji i restrukturacji2.Wymień i opisz prawa ...

Perspektywy rozwoju turystyki na świecie

1. Prognozy WTO - rozwój turystyki na świecie do 2020 roku Prognoza Światowej Organizacji Turystycznej (WTO) zakłada ze w 2020 roku liczba osób uczestniczących w światowym ruchu turystycznym powinna wynieść 1,6 mld czyli 7% wszystkich mieszkańców ziemi. Zgodnie z panującymi obecnie trendami turystyka międzynarodowa nadal będzie najbardziej popularna wśród mieszkańców Europy (uczestniczyć ma w niej do 14% mieszkańców kontynentu), regionu Azji Wschodniej i Oceanu ...

Kiedy rozwój mowy dziecka uznaje się za nieprawidłowy?

Zdaniem I. Styczek (1980) mowa jest nieprawidłowa wówczas, gdy różni się od tej, która jest w użyciu danej grupy społeczne. To stwierdzenie odnosi się do mowy już ukształtowanej, natomiast w odniesieniu do dzieci poniżej 7 roku życia do wad nie zalicza się okresowo występujących nieprawidłowości...