Psychologiczne warunki rozwoju dziecka (wzorce opieki, teorie Rogrsa)

Rozwój psychiczny, a więc i rozwój osobowości dziecka, jest zjawiskiem ciągłym. Komplikowanie się procesów psychicznych, ich bogacenie się, nie odbywa się samorzutnie, ale pod wpływem warunków życia, środowiska, oddziaływania wychowawczego. Na rozwój psychiczny dziecka wywierają wpływ trzy środowiska społeczne: szkolne, rówieśnicze i rodzinne. Środowisko szkolne wywiera również duży wpływ na rozwój psychiczny i społeczny dziecka. W szkole pojawiają się pierwsze ...

Ludwik Krzywicki – teoretyk rozwoju społecznego

Dzieje życia Ludwika Krzywickiego można by śmiało wpisać w kilka różnych epok, z których każda pełna była istotnych wydarzeń polityczno-społecznych i naukowych.. Należał do pokolenia urodzonego pod carską niewolą, aktywnie uczestniczył w od samego początku w tworzeniu się i stopniowym rozwoju polskiego ruchu robotniczego, był świadkiem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. i upadku państwa po tragicznej klęsce września 1939 roku. Zaczynał pracę ...

Charakterystyka rozwoju w okresie dojrzewania

Dojrzewanie jest to całość przemian, jakim podlega organizm dziecka, przeobrażając się w organizm osoby dorosłej. Zmiany te zachodzą jednocześnie w budowie zewnętrznej i wewnętrznej. W przypadku zmian wewnętrznych organizmu, wywołane jest to tzw. grą hormonów, które uaktywniają przysadkę mózgową i układ rozrodczy człowieka. Pod wpływem hormonów płciowych gruczoły rozrodcze zaczynają produkować komórki rozrodcze (plemniki i komórki jajowe), człowiek staje się ...

Rozwój inteligencji w pierwszych latach życia

ROZWÓJ INTELIGENCJI W PIERWSZYCH LATACH ŻYCIA Rozwój jest procesem, w trakcie którego dziecko wzrasta fizycznie - rośnie, przybiera na wadze, opanowuje i doskonali umiejętności chodzenia, chwytania, patrzenia, słuchania oraz dojrzewa psychicznie - przyswaja wiadomości o sobie, o swoim najbliższym otoczeniu, następnie o świecie, nabywa umiejętności zdobywania wiedzy, korzystania z niej, rozwiązywania problemów - kształtuje swój światopogląd. Rozwój intelektualny to ...

Jakie kryteria przyjmuje się w kategoryzacjach zaburzeń rozwoju mowy i języka?

Zaburzenia rozwoju mowy i zmiany, do których one prowadzą, można rozpatrywaćz różnych perspektyw, np. medycznej, lingwistycznej, psychologicznej,pedagogicznej. Podstawa teoretyczna i wynikający z niej przedmiot zainteresowańposzczególnych dyscyplin sprawiają, źe ich reprezentanci skupiają się...

Jakie grupy dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy można wyróżnić w świetle najnowszych ustaleń, przy uwzględnieniu różnych kryteriów?

Termin opóźnienie rozwoju mowy spotyka się częściej w piśmiennictwieamerykańskim niż w europejskim. Robertson i Weismcr (1999) wyodrębniajątrzy grupy dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy:

I grupa to dzieci wykazujące o p ó ź n i o n y r o z kwi t m o w y (ang.lale bloomers). Opóźnienie dotyczy tylko...

Co oznaczają i czym się różnią pojęcia: samoistne opóźnienie rozwoju mowy i niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy?

Jak już wzmiankowano, trudno na podstawie polskiej literatury przedmiotuustalić, czy zwykłe, proste opóźnienie rozwoju mowy, tj. alalia prolongata, wycinkoweopóźnienie rozwoju mowy, zespół opóźnienia mowy czynnej i opóźnienierozwoju mowy to jedynie synonimy, czy też pojęcia utworzone w celupodkreślenia...

Jakie zjawiska zalicza się do samoistnego opóźnienia rozwoju mowy?

Stanowisko, według którego opóźnienia będące przejawem różnic indywidualnychpowinno się określać jako normalne odmiany rozwoju, jest zgodne z wytycznymiICD-10. Zdaniem autorów tej klasyfikacji, takie normalne odmiennościnie mają bowiem większego znaczenia klinicznego, gdyż większość dzieciz...

Co leży u podłoża niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy?

Przyczyny opóźnienia rozwoju mowy nie zawsze można określić w sposóbjednoznaczny, zwłaszcza gdy jest ich kilka (por. Quiros 1974). Najczęściej jed nakpoważne opóźnienia rozwoju mowy mają podłoże organiczne, wynikającez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, obwodowego narządu mowyi zaburzeń...

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy?

Odmienność funkcjonowania psychicznego osób dorosłych i dzieci implikuje różnice w sposobach pracy, doborze metod i wykorzystywanego w terapii materiału językowego. Z dzieckiem pracuje się na podstawie ogólnych zasad i metod pedagogiki specjalnej, z uwzględnieniem jego indywidualnych cech oraz...

Urbanizacja, a rozwój turystyki

Między turystyką a urbanizacją istnieje ścisły związek. Im kraj czy region jest bardziej zurbanizowany, tym większa jest aktywność turystyczna mieszkańców. Można postawić tezę, że turystyka jest funkcją urbanizacji. Jednocześnie wśród wielu czynników współczesnej urbanizacji ważną rolę odgrywa...

CZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI ŚWIATOWEJ DO 2020 R.

O rozwoju turystyki międzynarodowej w przyszłości będą decydować czynniki uniwersalne i te bezpośrednio związane z rynkiem turystycznym, a działając komplementarnie, przyniosą polaryzację gustów

i potrzeb turystów, a także zróżnicowanie oraz dynamikę produktu turystycznego.

Aby wzbogacić...

Rozwój dziecka do 7 roku życia

Dziecko nie jest miniaturą człowieka dorosłego. Wykazuje wiele odrębnych cech morfologicznych i funkcjonalnych, specyficznych dla poszczególnych okresów jego rozwoju.

Wiele odrębności cechuje zwłaszcza noworodka. Donoszony noworodek ma zwykle długość 50-52 cm i waży 3,0-3,5 kg. Dziecko urodzone powyżej...

Główne koncepcje strategii rozwoju firmy

Zanim skoncentruję się na przedstawieniu najważniejszych strategii, należy podkreś­lić, że w przedsiębiorstwach zdywersyfikowanych rozróżnia się dwa rodzaje czy też dwa pozio­my strategii: ogólną strategię przedsiębiorstwa formułowaną na poziomie naczelnego kierownictwa firmy - tzw. corporate...

Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka

Jakość wczesnych więzi uczuciowych dziecka i ich konsekwencje dla późniejszego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego to problem ważny dla rozumienia różnorodnych nieprawidłowości występujących w zachowaniu dzieci i adolescentów. W chwili obecnej coraz większym problemem społecznym stają się...

Podstawy klasyfikacji zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy

Rozwój mowy należy oceniać na tle ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka. Proces ten rozpoczyna się od chwili urodzenia i przechodzi przez kolejne stadia rozwojowe, które dziecko prezentuje określony poziom sprawności i umiejętności w zakresie możliwości użycia języka przez dziecko. Rozwój...

Rozwój i postęp społeczny

Życie społeczeństw ulega w różnych okresach historycznych zmianom w pewien sposób ukierunkowanym, a nie tylko zmianom nieukierunkowanym lub cyklicznym. Zmiany w pewien sposób ukierunkowane nazywa się rozwojem społ. w danym kierunku.  

Pojęcie rozwoju społecznego

Według Znanieckiego rozwój społeczny...

Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

Charakterystyka

Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.

Czynniki wpływające na...

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Charakterystyka

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - został przyjęty do realizacji 2 października 2007 decyzją Komisji Europejskiej, podpisaną przez komisarza do spraw polityki regionalnej, Danutę Hebner. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni...

Teoria zmian i rozwoju organizacji

Teoria Organization Development (OD) przedstawiona została w kontekście rozwoju systemów zarządzania jakością.

Organization Development

Zarys rozwoju wymienionych obszarów badawczych od lat 20-stych XX-ego wieku na tle ewolucji koncepcji jakością|zarządzania jakością pokazuje rys. 1. Dla zachowania...