Okresy rozwoju człowieka. Wiek niemowlęcy.

Okresy rozwoju człowieka. Wiek niemowlęcy. Wiekiem niemowlęcym określamy pierwszy rok życia dziecka. Wśród 12 miesięcy, które składają się zatem na niemowlęctwo, wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Noworodkiem donoszonym nazywamy dziecko, urodzone po upływie 270 dni od chwili zapłodnienia jaja. Przeciętna waga donoszonego noworodka waha się od 2800 do 3500 g. Przeciętna długość ciała wynosi ok. 50-52 cm. Proporcje ciała noworodka są ...

Psychologia rozwoju człowieka - okres prenatalny

JAKI JEST POCZĄTEK ŻYCIA?? 2 NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI OKRESU PRENATALNEGO 3 Wyposażenie dziedziczne 3 Szybki wzrost i rozwój 3 Właściwości środowiska prenatalnego 3 ROZWÓJ PRENATALNY 3 Faza jajowa 3 Faza embrionalna 3 Faza płodowa 3 CZYNNIKI WYWIERAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ PRENATALNY 4 Odżywianie matki 4 Niedobór witamin 4 Zdrowie matki 4 Czynniki Rh 4 Alkohol 4 Tytoń 4 ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE PRENATALNYM 4 Potencjalne zagrożenia fizyczne ...

Teorie Rozwoju Społecznego Różnice i Podobieństwa

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA TEMAT: TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. ZAGADNIENIA SPOŁECZNEGO ROZWOJU. 3. TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO. 4. PODSUMOWANIE – WNIOSKI. 1. WSTĘP. Wszystkie społeczności ulegają rozwojowi społecznemu. Proces ten przebiegał nieustannie od początku cywilizacji i przebiega nadal. Społeczeństwa często starały się doszukiwać przyczyn pod wpływem których rozwój ten się ...

Co rozumiemy pod pojęciem: proste opóźnienie rozwoju mowy?

W delmicjach prostego opóźnienia rozwoju mowy (synonimy: alalia prolongata,zwykłe opóźnienie rozwoju mowy) zwraca się uwagę na różne aspektytego zjawiska - na jego istotę, objawy i dynamikę rozwoju oraz na przyczyny.

A. I s t o t a p r o s t e g o o p ó ź n i e n i a r o z wo j u mowy

Mowa, kształtując...

Co oznacza i kiedy się stosuje pojęcie niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy?

Określenie n i e s a m o i s t n e o p ó ź n i e n i e r o z w oj u m o w y stosujesię w odniesieniu do tych postaci opóźnień w nabywaniu kompetencji i wykształcaniusię sprawności realizacyjnych, które wiążą się z: upośledzeniemmotoryki mowy, upośledzeniem sensorycznym, zaburzeniami...

Co jest celem diagnozy opóźnienia rozwoju mowy?

Opóźniony rozwój mowy poza wycinkowym ORM i zespołem opóźnienia mowy czynnej często jest objawem zapowiadającym pojawienie się różnych form zaburzeń mowy, Gdy istnieje podejrzenie o niesamoistny opóźniony rozwój mowy, postępowanie badawcze powinno zmierzać do ustalenia, jakie jest tło tego...

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE

Na wstępie należy powiedzieć, że Polska ma liczący się potencjał rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej, oparty na:

■    atrakcyjnych walorach turystycznych, które już są udostępnione, podlegają rozwojowi lub mają możliwości rozwoju;

■    znaczącej bazie obiektów turystycznych i...

MIEJSCE TURYSTYKI W STRATEGII ORAZ POLITYCE ROZWOJU REGIONALNEJ I LOKALNEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ

Rosnące znaczenie turystyki jako źródła dobrobytu materialnego wielu współczesnych społeczeństw sprawia, że państwo i władze samorządowe stają się w coraz większym stopniu podmiotem polityki turystycznej. Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że polityka turystyczna to świadome popieranie oraz...

Wybrane badania rozwoju dziecka

W opracowaniu dotyczącym wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dzieci konieczne jest wprowadzenie wybranych elementów z podstawowych dziedzin opisujących morfologię oraz fizjologię człowieka. Aby przypisać określonej właściwości fizjologicznej jej wartość i prawdziwe...

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 

Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne.

Teorie cykliczne reprezentowane były przez: VILFREDO PARETO, KAZIMIERZA KELLES-KRAUZA oraz PITIRIMA SOROKINA.

Cechą charakterystyczną tych teorii było to, iż głosiły one, że rozwój...

Periodyzacja rozwoju oraz sfery rozwoju

W najnowszym polskim podręczniku psychologii rozwojowej (Harwas-Napierała i Trempała, 2000) wyróżniono następujące okresy rozwojowe:

a. Okres prenatalny, trwający od zapłodnienia do urodzenia się

b. Wczesne dzieciństwo, trwające od urodzenia się do ukończenia 3 lat

(tradycyjnie...

ROZWÓJ I TYPY RELACJI SPOŁECZNYCH

A) jako zmiany rozwojowe są rozumiane jako ilościowy przyrost

B) rozwój jest rozumiany jako zmiany jakościowe.

W pedagogice użyte jest rozumienie rozwoju jako ukierunkowany proces zmian, zmierzających przez określone fazy do osiągnięcia wyższych form strukturalnych i funkcjonalnych. W tym sensie rozwój...

„Równoczesny" rozwój produktu: szybsze wprowadzanie lepszych produktów na rynek

Philips, wielkie holenderskie przedsiębiorstwo oferujące elektroniczne produkty konsumpcyjne, wprowadziło na rynek pierwszy magnetowid w 1972 roku, zyskując trzyletnią przewagę nad konkurentami japońskimi. Ale w ciągu siedmiu lat, które Philips poświęcił na rozwój magnetowidów drugiej generacji...

Problemy demograficzne Polski a rozwój gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej)

W niniejszej pracy pragnę przedstawić i udowodnić jak bardzo istotnym jest wpływ problemów demograficznych na rozwój gospodarczy naszego kraju. Demografia jako dziedzina nauki zajmująca się jakościowym i ilościowym badaniem rozmieszczenia ludności, jej struktury i migracjami, jak również badaniem zachowań i ich zmian w znacznym stopniu pomagają w opracowywaniu prognoz i planowaniu rozwoju gospodarki. Dzięki takim badaniom można przewidywać lub nawet kształtować rozwój ...

Rozwój procesów percepcyjnych w okresie dorastania.

Ważnym aspektem procesu dorastania jest doskonalenie wszystkich funkcji poznawczych , czyli intensywny rozwój umysłowy. Wielu psychologów parało się problemem tzw. skoku pokwitaniowego w rozwoju umysłowym. Po przeprowadzeniu szeregu badań uczeni są w miarę zgodni, że w rozwoju umysłowym istnieje wyraźny skok pokwitaniowy u dziewcząt, natomiast u chłopców jest on znacznie słabiej zaznaczony. Potwierdziła się również hipoteza o różnicach w tempie rozwoju ...

Rozwój procesów poznawczych

Termin „poznawczy”, wywodzi się od łacińskiego cognosco (wiedzieć). Procesami poznawczymi nazywa się wszystkie te czynności psychiczne, które służą człowiekowi do uzyskania orientacji w otoczeniu. Dzięki nim jednostka może zdobywać informacje i budować swoją wiedzę o świecie zewnętrznym i samym sobie. Podstawowe rodzaje procesów poznawczych to odbieranie wrażeń i spostrzeganie, myślenie i procesy pamięci. Odbieranie wrażeń i spostrzeganie to proste procesy, za ...

Rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny dziecka na wybranym przykładzie.

W literaturze psychologicznej można spotkać bardzo wiele różnych podziałów życia dziecka na ogólne stadia rozwojowe. „Ogólny rozwój, czy to somatyczny, czy psychiczny, mimo różnic indywidualnych przebiega u wszystkich dzieci podobnie. Pewne wiec cechy czy formy zachowania będą wspólne i charakterystyczne dla dzieci w danym okresie życia.”1 Dla dobra naszego potomka powinniśmy zrezygnować z terminu „dziecko” w znaczeniu uniwersalnym, ponieważ tak naprawdę każde ...

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA 1. Człowiek i przyroda. 2. Człowiek jako istota biologiczna. 3. Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego. 4. Czynniki endogenne. Czynniki genetyczne. Czynniki niegenetyczne. 5. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Choroby matki. Tryb życia matki w okresie ciąży. Zatrucia związkami chemicznymi. Szkodliwe rodzaje promieniowania. Wady i choroby płodu. 6. Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym. Środowisko ...

Czynniki rozwoju psychiki i ich charakterystyka

Temat: Czynniki rozwoju psychiki i ich charakterystyka Psychika jest to funkcja wysoko zorganizowanej materii. Jej rozwój jest czymś wtórnym w stosunku do rozwoju i funkcji układu nerwowego. Poziom rozwoju psychicznego w każdej chwili życia dziecka warunkuje poziom rozwoju jego procesów i właściwości psychicznych w tym właśnie momencie. Czynnikami które wpływają na rozwój procesów psychicznych jednostki są: 1. Zadatki dziedziczne Najbardziej znaczące , tkwiące w ...

Teorie rozwoju osobowości

TEORIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI Wykład I 07/10/2006 PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI OSOBOWOŚĆ to złożony zbiór własności psychologicznych, które wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania jednostki, niezmienne czasowo i sytuacyjnie. Psychologia osobowości stara się zintegrować wszystkie aspekty funkcjonowania jednostki. Taka integracja wymaga wykorzystania wiedzy ze wszystkich obszarów psychologii. TEORIE OSOBOWOŚCI są to hipotetyczne twierdzenia na temat struktury i ...