Rozumowanie indukcyjne

Czytaj Dalej

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia indukcyjna

polegają na indukcyjnej generalizacji rezultatów obserwacji i eksperymentów), kontekstu uzasadnienia (prawo czy teoria są uzasadnione tylko wtedy, gdy świadectwa przemawiające na ich rzecz są zgodne ze świadectwem indukcyjnym, tj.

Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne

Wnioskowanie indukcyjne: od następstw do racji, nauki aposterioryczne z dołu, nauki realne- biologia, chemia, socjologia, fizyka, politologia.

POZNANIE - TYPY ROZUMOWAŃ

Rozumowania jako wnioskowania, czyli uznawania jednych sądów (zdań) na podstawie innych, dzieli się na wnioskowania niezawodne (dedukcyjne) i nie-niezawodne (uprawdopodobniające); jako trzecią grupę moŜna wymienić rozumowania niekonkludujące, czyli niepoprawne.

NAUKI DEDUKCYJNE I INDUKCYJNE

Natomiast nauki indukcyjne dopuszczają lub głównie stosują jako uzasadnienie pośrednie wnioskowanie niededukcyjne (często ogólnie nazywane indukcyjnym).

INTERPRETACJE NAUK INDUKCYJNYCH

Dedukcjonizm, odrzucając indukcję jako metodę uzasadniania twierdzeń, neguje właściwie istnienie nauk indukcyjnych w przyjętym wyŜej znaczeniu. JeŜeli chodzi o przedmiot teorii w naukach indukcyjnych, to mamy w tej sprawie stanowiska realizmu (przyrodoznawstwo itd.

Induktor - maszyna indukcyjna

Prędkość obrotowa pola ns (w obrotach na minutę) zależy od częstotliwości f i liczby par biegunów: p: na = 60j / p Silnik indukcyjny (asyn-chroniczny) ma prędkość obrotową n zawsze mniejszą od prędkości obrotowej ns, czego miarą jest wartość tzw.

Prąd stały a indukcyjny

Różnice: *źródłem prądu stałego jest różnica potencjałów *źródłem prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magn obejmowanego przez ten obwód Podobieństwa *oba prądy są źródłem pola magn *uporządkowany ruch elektronów Indukcja magn a samoindukcja magn Zjawiskiem indukcji magn nazywamy pojawienie się prądu indukcyjnego na skutek zmiany strumienia magn w obwodzie *jeżeli prąd ind pojawi się w tym ...

Co to są cewki indukcyjne i transformatory?

Wszystkie cewki indukcyjne zbudowane są jako zwoje drutu, często nawinięte na rdzeń ferroma­gnetyczny. Przepuszczanie prądu przez cewki indukcyjne usuwa ("wygładza") zmiany napięcia i w efekcie na wyjściu uzy­skuje się stabilniejsze napięcie.

Na czym polega metoda indukcyjna, a na czym metoda dedukcyjna?

  Metoda indukcyjna polega na empirycznym badaniu pewnej klasy zjawisk i formułowaniu na jego podstawie hipotez.

DEFINICJA INDUKCYJNA (definicja rekurencyjna)

Warunek wyjściowy wymienia pew­ne elementy rozważanego zbioru nieskoń­czonego, a warunek indukcyjny stwierdza, w jaki sposób z owych elementów można skonstruować dowolny inny element dane­go zbioru.

ROZUMOWANIE

rozumowa­nia dedukcyjne i rozumowania redukcyjne, jedne i drugie oparte na stosimku ^wy­nikania logicznego, którego pierwszy człon nazywa się racją, drugi zaś (wynikający z racji) — następstwem: a) Rozumowanie jest dedukcyjne, gdy racja uzasadnia następstwo (np.

Praca silnikowa maszyny indukcyjnej

Przy takim sposobie hamowania maszyna indukcyjna pracuje jako prądnica i przekazuje do sieci moc uzyskaną od napędzającego ją, opadającego ciężaru G.

Elektroniczny układ zapłonowy z czujnikiem magneto indukcyjnym

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZAPŁONOWY Z CZUJNIKIEM MAGNETO INDUKCYJNYM BUDOWA: W miejscu przerywacza umieszczony jest czujnik magneto- indukcyjny (generator impulsów).

Elementy Indukcyjne

Transformatory Transformator składa się w swojej najprostszej formie z żelaznego rdzenia z nawiniętymi dwoma uzwojeniami, które są ze sobą sprzężone magnetycznie. Sprzężenie oznacza, że pole magnetyczne wytworzone w jednym uzwojeniu obejmuje uzwojenie drugie. Do działania wykorzystuje on zjawisko indukcji wzajemnej. Polega ona na tym, że zmiany prądu w uzwojeniu pierwotnym (z1) wywołują zmiany pola magnetycznego (strumienia φ), które powodują indukowanie się siły ...

Pętla indukcyjna

pętla indukcyjna; urządzenie insta­lowane w pomieszczeniach nagłaśnia­nych, w których przebywające osoby mogą słyszeć w bezprzewodowych słuchawkach odpowiednio wzmacnia­ne dźwięki.

Grzejnictwo indukcyjne

produkty solone, jak śledzie lub sery topione, co praktycznie bardzo ogranicza użyteczność grzejnictwa indukcyjnego w bezpośrednim zastosowaniu do surowców czy artykułów spożywczych.

Elektrody indukcyjne

Elektrody indukcyjne mają zwykle postać elektrod sztywnych połączonych za pomocą zawiasów (ryc.

Elektrody kondensatorowe a indukcyjne

Dlatego też elektrody indukcyjne zaleca się w przypadkach, gdy należy przegrzać głębiej położone struktury, a nie przypowierzchniową warstwę tłuszczu (np.