Rozumowanie dedukcyjne

Czytaj Dalej

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

   Hipotetyzm: część krytyczna (antyindukcjonizm) – skupia się na argumentach przeciw indukcjonizmowi, część programowa – przedstawia pozytywny model badania naukowego wraz z opisem procedury naukowej, polegającej na metodzie twórczego i odważnego stawiania hipotez, dedukcyjnego wyprowadzania z nich wniosków doświadczalnych oraz przewidywań, by móc je krytycznie konfrontować z faktami = metoda hipotetyczno – ...

Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne

Wnioskowanie dedukcyjne: od racji do następstw, nauki aprioryczne, nauki abstrakcyjne: przedmiot – matematyka, logika Metody Przedmiot wpływa na metody nie istnieją określenia potoczne.

POZNANIE - TYPY ROZUMOWAŃ

Rozumowania jako wnioskowania, czyli uznawania jednych sądów (zdań) na podstawie innych, dzieli się na wnioskowania niezawodne (dedukcyjne) i nie-niezawodne (uprawdopodobniające); jako trzecią grupę moŜna wymienić rozumowania niekonkludujące, czyli niepoprawne.

NAUKI DEDUKCYJNE I INDUKCYJNE

OtóŜ nauki dedukcyjne to nauki, w których twierdzenia wtórne (uzasadnione pośrednio) przyjmuje się wyłącznie na drodze wnioskowania dedukcyjnego (niezawodnego).

INTERPRETACJE NAUK DEDUKCYJNYCH

  Z innej strony moŜna rozpatrywać systemy dedukcyjne bądź jako coś stanowczo stwierdzające (aksjomatami lub regułami), bądź czysto załoŜeniowo (jakby na próbę, jak w okresie warunkowym nierzeczywistym) przyjmujące aksjomaty lub reguły.

Na czym polega metoda indukcyjna, a na czym metoda dedukcyjna?

Metoda dedukcyjna polega na dedukcyjnym wnioskowaniu i odkrywaniu zależności z modelu o zredukowanej liczbie zmiennych.

ROZUMOWANIE

rozumowa­nia dedukcyjne i rozumowania redukcyjne, jedne i drugie oparte na stosimku ^wy­nikania logicznego, którego pierwszy człon nazywa się racją, drugi zaś (wynikający z racji) — następstwem: a) Rozumowanie jest dedukcyjne, gdy racja uzasadnia następstwo (np.

SYSTEM DEDUKCYJNY

Systemy asertoryczno-dedukcyjne mogą być sformalizowane lub nie-sformalizowane, natomiast systemy hipotetyczno-dedukcyjne są tylko sformalizo­wane. -^System dedukcyjny.